सूचना/समाचार

सूचना सम्बन्धित महाशाखा/शाखा सूचना प्रकार समाचार मिति
.......गाउँपालिका/ नगरपालिकाकाे सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५ (नमूना) सङ्घीय मामिला महाशाखा नमुना कानुन 03/24/2019 - 16:23
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. द्वितीय नेपाल शिक्षा सेवा-पेन्टीङ एण्ड फोटोग्राफि(कला)-पेन्टिङ(चित्रकला) समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/22/2019 - 12:43
मिति २०७५।११।२६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय नेपाल वन सेवा-हात्तिसार समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/22/2019 - 12:42
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा. प. अनं. द्वितीय नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा-तथ्यांक समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/22/2019 - 12:38
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम संघमा समायोजन भएका तपशिल बमोजिमका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका शाखा अधिकृतहरुलाई निजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 15 (१) बमोजिम पदस्थापना गरिएका कर्मचारीहरुको विवरण । संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा सरुवा 03/21/2019 - 17:02
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अभिमुखीकरण गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा - स्थानीय तह सबै । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 03/21/2019 - 16:53
आवश्यक शतर्कता अपनाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/21/2019 - 12:40
बेरोजगार व्यक्तिको निवेदन संकलन गर्ने सम्बन्धमा -श्री स्थानीय तह सबै । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 03/19/2019 - 15:36
आ.व. ०७५/७६ को आर्थिक सर्भेक्षणको विवरण उपलव्ध गराइदिने सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/19/2019 - 14:54
आ.व. २०७५/७६ को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण उपलव्ध गराइदिने बारे - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/18/2019 - 12:45
जानकारी सम्बन्धमा - श्री हिसाब फरफारक नगरेका नगरपालिका सबै । मन्त्रालय अन्य 03/17/2019 - 15:45
छात्रवृत्ति समितिको ३२२ अाैं बैठकका प्रस्ताव र निर्णय मन्त्रालय निजामती कर्मचारी छात्रवृति 03/17/2019 - 11:19
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिमको संघमा समायोजन भएका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत पदका कर्मचारीहरुको यस मन्त्रालयबाट मिति २०७५-११-३० को निर्णय अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार पदस्थापना गरिएको विवरण कर्मचारी प्रशासन महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 03/15/2019 - 20:14
मिति २०७५/११/२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्यप प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी उप सचिव पदका कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/15/2019 - 20:04
स्वत समायोजन भएका स्थानीय तहका कर्मचारी तह मिलान सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह (सबै) । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/15/2019 - 15:14
मिति २०७५-११-३० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प. द्धितिय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा मेटालर्जिकल ईन्जिनियरिङ्गको कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/14/2019 - 17:53
मिति २०७५-११-३० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.द्धितिय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग स्यानिटरी कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/14/2019 - 17:51
मिति २०७५-११-३० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.तृतीय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा-सिभिल इन्जिनियरिङ्ग-स्यानिटरी कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/14/2019 - 17:50
मिति २०७५-११-३० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प. द्धितिय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा मेट्रोलजि कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/14/2019 - 17:49
मिति २०७५-११-३० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प. द्धितिय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा केमेस्ट्री कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/14/2019 - 17:47
मिति २०७५-११-३० को निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा-केमेस्ट्री रा.प.तृतीय श्रेणी कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/14/2019 - 17:43
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/14/2019 - 15:46
मिति २०७५।११।२६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.तृतीय श्रेणी वन सेवा जल तथा भू - संरक्षण समूहको विवरण सार्वाजनिक गरिएको सम्बन्धमा। कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 17:22
मिति २०७५।११।२६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.तृतीय श्रेणी वन सेवा ने पा वा ला समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 16:54
मिति २०७५।११।२६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.तृतीय श्रेणी वन सेवा फरेष्ट रिसर्च समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 16:52
मिति २०७५।११।२६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.तृतीय श्रेणी वन सेवा वोटानी समूहको विवरण सार्वजनिक गरीएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 16:48
वातावरणीय अध्ययनमा संलग्न हुने परामर्शदाताको योग्यता सम्बन्धमा -(श्री स्थानीय तहहरु, सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/13/2019 - 14:10
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा कला समूह चित्रकला उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:27
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा पुस्तकालय विज्ञान समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:26
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा प्रिन्टिङ्ग समूह मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:24
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह अंग्रेजी उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:23
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह गणित उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:21
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह नेपाली उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:18
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह विज्ञान उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:17
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह शारिरीक शिक्षा उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:15
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह संस्कृत उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:14
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह सामाजिक शिक्षा उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:12
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा टेस्ट एण्ड मेजरमेन्ट समूह एजुकेशन टेस्ट एण्ड मेजरमेन्ट उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:10
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा पुस्तकालय विज्ञान समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:08
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा पेन्टिङ्ग समूह पेन्टिङ्ग उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:07
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा पेन्टिङ्ग समूह फोटोग्रोफी उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:04
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा प्रिन्टिङ्ग समूह मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:02
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह निरीक्षण उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 12:58
आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम एवंम बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/13/2019 - 12:53
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. प्रथम वन सेवा स्वाइल एण्ड वाटर कन्जरभेसन समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:22
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. प्रथम वन सेवा ने पा वा ला समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:21
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. प्रथम वन सेवा फरेष्ट रिसर्च समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:21
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. प्रथम वन सेवा वोटानी समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:20
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. प्रथम वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:19
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. द्वितीय इन्जि सेवा सिभिल र्इन्जिनियरिङ्ग समूह स्यानिटरी उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:16
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. प्रथम इन्जि सेवा इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्प्युनिकेसन समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:15
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. तृतीय प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह मुखिया टाइपिष्ट मुखिया पदको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:13
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. द्वितीय वन सेवा ने पा वा ला समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:07
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम आ यो तथा तथ्यांक सेवा तथ्यांक समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:06
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. द्वितीय विविध सेवा जमदार (सशस्त्र वन रक्षक) पदको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:05
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. द्वितीय इन्जि सेवा मे ई समूह नि उ स उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:01
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय इन्जि सेवा सिभिल समूह हाइवे उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:00
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय इन्जि सेवा मे ई समूह नि उ स उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 16:59
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय इन्जि सेवा मे ई समूह ज मे ई उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 16:56
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल वन सेवा/ हात्तिसार समूह रा.प. अनं. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 16:54
मिति २०७५।११।२२ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा /मेटेरियोलजी समूह रा.प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 16:45
स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत एवं सहायक तहको जेष्ठता सुची विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा अन्य 03/12/2019 - 16:20
KOICA Scholarship मा मनोनयन गरिएको - (पत्रमा उल्लेखित सबै) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा समायोजन 03/12/2019 - 15:51
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल विविध सेवा / रा.प अनं. द्धितीय श्रेणी, टेलिफोन अपरेटरकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 15:42
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / सिभिल इन्जिनियरिङ /इरिगेशन समूह रा.प. द्धितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 15:37
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / सिभिल इन्जिनियरिङ /इरिगेशन समूह रा.प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 15:32
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल विविध सेवा / रा.प तृतीय श्रेणी, कम्प्यूटर इन्जिनियरहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 15:18
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल विविध सेवा / रा.पं. तृतीय श्रेणीका वातावरण निरीक्षकहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 15:14
मिति २०७५।११।२३ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / सिभिल इन्जिनियरिङ समूह विलडिङ एण्ड आर्किटेक्ट रा.प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 15:11
मिति २०७५।११।२३ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / सिभिल इन्जिनियरिङ समूह विलडिङ एण्ड आर्किटेक्ट रा.प. द्धितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 15:08
मिति २०७५।११।२३ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / सिभिल इन्जिनियरिङ समूह विलडिङ एण्ड आर्किटेक्ट रा.प. अनं प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 15:05
मिति २०७५।११।२३ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / सिभिल इन्जिनियरिङ समूह विलडिङ एण्ड आर्किटेक्ट रा.प. अनं द्धितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 14:59
मिति २०७५।११।२६ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल वन सेवा/जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 14:51
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / इलेक्टोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ समूह रा.पं. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 14:44
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी टाइपिष्ट ना.सु. पदकाे कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 14:38
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. अनं. द्धितिय श्रेणी टाइपिष्ट खरिदारकाे कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 14:32
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल विविध सेवा, रा.प. अनं. द्धितिय श्रेणी शिक्षक पदको कर्मचारी विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 14:23
TICA (Thailand) का लागि निवेदन आव्हान गरिएको सम्बन्धमा । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सूचना/समाचार 03/12/2019 - 14:05
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/12/2019 - 12:06
पदपूर्तिका लागि माग फारम पठाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/11/2019 - 14:39
राेजगार संयोजकलाइ काममा लगाउने बारे (श्री स्थानीय तहहरु सबै) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 03/11/2019 - 12:24
विश्व उपभाेक्ता अधिकार दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/11/2019 - 10:39
कर्मचारी समायोजनको विवरण बिषय सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 03/07/2019 - 21:26
आ.व. ०७५/७६ को आर्थिक सर्भेक्षणको विवरण उपलव्ध गराइदिबे सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/07/2019 - 13:09
Australia Awards Scholarship का लागि निवेदन आव्हान | जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा अन्य 03/07/2019 - 12:50
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा सर्भे समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/07/2019 - 11:49
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा माइनिङ्ग इन्जि समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/07/2019 - 11:48
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा मेट्रोलोजी समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/07/2019 - 11:47
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सर्भे समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/07/2019 - 11:46
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी आ यो तथा तथ्यांक सेवा तथ्यांक समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/07/2019 - 11:45
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा एग्री इरिगेशन समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/07/2019 - 11:43
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा एरोनटिकल इन्जि समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/07/2019 - 11:40
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल एभिएसन अपरेसन उपसमूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/07/2019 - 11:37
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा ईलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेसन समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/07/2019 - 11:34
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल एभिएसन अपरेसन उपसमूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/06/2019 - 18:29
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा पुरातत्व समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/06/2019 - 18:27
नेपाल स्वास्थ्य सेवाको मेडिकल अधिकृत, आयुर्वेदिक चिकित्सक, डेन्टल सर्जन, वरिष्ठ एकीकृत चिकित्सा अधिकृत, होमियोप्याथी चिकित्सक आठौं तहको निजामती किताबखानाबाट २०७५।११।२१ मा प्राप्त कमर्चारी विवरणमा आधारीत जेष्ठताको सुची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/06/2019 - 13:14
२०७५।११।१७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी विविध सेवा प्रमुख महिला विकास अधिकृतहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/06/2019 - 12:15
२०७५।११।१७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा महिला विकास अधिकृतहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/05/2019 - 15:01
२०७५।११।१७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका श्रेणीविहिन हलुका सवारी चालकहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/05/2019 - 15:00
२०७५।११।१७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय विविध सेवा सहायक कम्प्युटर अपरेटरहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/05/2019 - 13:38
२०७५।११।१७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम विविध सेवा कम्प्युटर अपरेटरहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/05/2019 - 13:38
२०७५।११।१७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम विविध सेवा कम्प्युटर टेक्निसियनहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/05/2019 - 13:37
सह सचिव पदस्थापन सम्बन्धमा । संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा समायोजन 03/03/2019 - 14:45
कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह,(सम्बन्धीत नगर/गाउँपालिका) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/03/2019 - 13:31
KOICA Scholarship का लागि निवेदन आवहान | जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा अन्य 03/01/2019 - 16:27
एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै) | सङ्घीय मामिला महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 02/28/2019 - 11:02
एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (जि.स.स. सबै) | मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 02/28/2019 - 10:59
सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा (रा.प. तृतीय श्रेणी वा सो सरह) - श्री नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सेवाकालीन तालिम 02/27/2019 - 13:38
सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा (रा.प. द्वितिय श्रेणी वा सो सरह) - श्री नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सेवाकालीन तालिम 02/27/2019 - 13:31
एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा | (उल्लेखित सबै) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 02/25/2019 - 18:41
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय प्रशासन सेवा राजश्व समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/25/2019 - 18:37
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय प्रशासन सेवा लेखा समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/25/2019 - 18:37
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं पाँचौ तथा श्रेणी विहिन कार्यालय सहयोगीहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/25/2019 - 18:36
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं पाँचौ तथा श्रेणी विहिन हल्काराको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/25/2019 - 18:35
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं पाँचौ तथा श्रेणी विहिन हुलाकीको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/25/2019 - 18:34
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम प्रशासन सेवा लेखा समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/25/2019 - 18:33
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय विविध सेवा कम्प्युटर अधिकृतको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/25/2019 - 18:32
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय विविध सेवा उप सचिव (सूचना प्रविधि)को विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/25/2019 - 18:27
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय प्रशासन सेवा लेखा समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/24/2019 - 15:53
अ.न.मी. ४,५,६ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:54
अस्पताल क्लिनर ३,४ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:53
ई.सि.जि. टेक्निसियन ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:51
ईन्टोमोलोजि निरिक्षक ६-७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:51
एनेस्थेसिया सहायक ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:49
कविराज ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:49
जुनियर मेडिकल रेकर्डर ४,५,६ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:48
डायटिसिन सुपरभटईजर ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:47
डार्करुम असिष्टेण्ट ४,५,६ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:46
डेन्टल हाईजिनिष्ट ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:45
पब्लिक हेल्थ नर्स ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:44
फार्मेसी सहायक ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:43
फिजियोथेरापिष्ट असिष्टेण्ट ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:42
बायोमेडिकल टेक्निसियन ५,६,७ तह र असिष्टेण्ट टेक्निसियन ४,५,६ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:41
बैध ४,५,६ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:40
मेडिकल रेकर्डर सुपरभाईजर ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:39
रेडियोग्राफर ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:38
ल्याब असिष्टेण्ट ४,५,६ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:37
ल्याब टेक्निसियन ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:35
स्टाफ नर्स ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:34
हाउसकिपिङ सुपरभाईजर ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:32
सभामा बजेट पेश तथा स्वीकृत भएको विवरण उपलब्ध गराउने - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/22/2019 - 10:26
आयु्र्वेद चिकित्सक ८ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:23
कम्युनिटि नर्सिङ अधिकृत ७-८ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:22
जनरल नर्सिङ समुह ७-८ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:21
जनस्वास्थ्य अधिकृत ७-८ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:20
डेन्टल सर्जन ८ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:19
फार्मेसी अधिकृत ७-८ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:18
फिजियोथेरापिष्ट ७-८ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:16
मेडिकल अधिकृत ८ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:15
मेडिकल रेकर्डर अधिकृत ७-८ तह बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:14
मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट ७-८ तह बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:13
स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत ७-८ तह बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:12
होमियोप्याथि चिकित्सक ८ तह बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:07
अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने सम्बन्धमा | (स्थानीय तहहरु सबै) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/21/2019 - 14:32
आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/21/2019 - 13:43
निर्णय कार्यन्वयन समबन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै ) | वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/21/2019 - 11:11
राजश्व छुट समबन्धमा | (उल्लेखित सबै ) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/21/2019 - 10:15
मार्गदर्शन पठाईएको सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह (सबै) । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 02/20/2019 - 15:03
परिपत्र सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/20/2019 - 12:12
नेपाल प्रशासन सेवा र बिबिध सेवाका राजपत्रअनकित तृतीय, चतुर्थ, पाचौ, सवारी चालक र श्रेणीबिहिन कर्मचारीहरुको अध्यावधिक विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/19/2019 - 20:53
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन, सुपरभाइजर तथा सहायक ४/५/६ र ५/६/७ तहकाे ज्येष्ठताक्रम कायम गरिएको बारे । स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 02/19/2019 - 17:20
मिति २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय वन सेवा जल तथा भूसंरक्षण समूहकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/19/2019 - 15:08
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय वन सेवा फरेष्ट रिसर्च समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/19/2019 - 15:04
मिति २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय वन सेवा वोटानी समूहकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/19/2019 - 14:58
मिति २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय वन सेवा नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूहकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/19/2019 - 14:56
मिति २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय वन सेवा जनरल फरेष्टी समूहकाे विवरण सार्वजनिक गरिको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/19/2019 - 14:52
तलब भत्ता प्रयोजनको लागि कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) मन्त्रालय समायोजन 02/19/2019 - 12:19
२०७५।११।०६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम प्रशासन सेवा राजश्व समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/18/2019 - 22:19
२०७५।११।०६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय प्रशासन सेवा सा प्र समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/18/2019 - 22:14
२०७५।११।०६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम प्रशासन सेवा सा प्र समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/18/2019 - 22:08
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय प्रशासन सेवा राजश्व समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/18/2019 - 14:32
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय प्रशासन सेवा राजश्व समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/18/2019 - 14:29
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/18/2019 - 14:24
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय प्रशासन सेवा लेखा समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/18/2019 - 14:16
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय प्रशासन सेवा लेखा समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/18/2019 - 14:11
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय प्रशासन सेवाको विवरण सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/18/2019 - 12:40
परिपत्र - (श्री निजामती किताबखाना/श्री स्थानीय पूर्वाधार विभाग/श्री काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका जि.स.स./श्री काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका महा/न.पा./गा.पा.हरु) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/17/2019 - 11:51
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धमा | (उल्लेखित सबै ) संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/15/2019 - 10:40
एम्बुलेन्समा कर छुट माग गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/14/2019 - 15:32
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाकाे नाम र केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धमा - (श्री गाउँपालिका सबै/ नगरपालिका सबै/ जिल्ला समन्वय समिति सबै) संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/14/2019 - 14:18
जनशक्ति तथा रणनीतिक विकास योजना अन्तर्गत जनशक्ति प्रक्षेपणका लागि तयार गरिएको अनलाइन प्रश्नावलीको लिंक स्थापित गतिएको सम्बन्धमा (प्रदेश, स्थानीय तहहरु सबै) | मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 02/14/2019 - 13:27
छात्रवृत्ति समितिको ३२१ अाैं बैठकका प्रस्ताव र निर्णय । प्रशासन सुधार, जनशक्ति योजना तथा विकास महाशाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 02/14/2019 - 11:12
रास्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा | (उल्लेखित सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/13/2019 - 14:20
कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा - संलग्न सूचीमा उल्लेखित कार्यालयहरु । सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/13/2019 - 10:47
नेपाल स्वास्थ्य सेवाको मेडिकल अधिकृत, आयुर्वेदिक चिकित्सक, डेन्टल सर्जन, वरिष्ठ एकीकृत चिकित्सा अधिकृत, होमियोप्याथी चिकित्सक ८ तहको ज्येष्ठताक्रम कायम गरिएको बारे। स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 02/12/2019 - 16:46
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)को मिति २०७५/१०/२१ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.प्रथम श्रेणी (११ तह समेत)का कर्मचारीहरुको नामावली विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/12/2019 - 13:19
जानकारी सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह (सबै) । सूचना तथा प्रविधि शाखा अन्य 02/11/2019 - 14:43
रा.प.द्वितिय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सेवाकालीन तालिम 02/11/2019 - 14:35
गाउँ/नगर वस्तुस्थिति विवरण संकलन प्रणाली सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै) । विकास सहायता समन्वय शाखा अन्य 02/10/2019 - 14:59
अभिमूखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/10/2019 - 11:20
भारी सवारी चालक र हलुका सवारी चालक पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/10/2019 - 09:30
श्रेणीबिहिन पदमा कार्यरत सवारी चालक बाहेक अन्य सबै कर्मचारीहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/10/2019 - 09:28
नेपाल प्रशासन सेवा रा.प.अनं तृतीय श्रेणी देखि पाँचौ श्रेणी सम्मका (मुखिया, बहिदार, हुलाकी, हल्कारा र अन्य श्रेणी आबद्ध ) कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/09/2019 - 20:36
महिला बिकास तर्फ म बि नि र सहायक म बि  नि पदको कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता बिवरण अध्यावधिक गरिएको वारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/08/2019 - 19:59
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी जनरल सब-इन्जिनियर पदका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण अध्यावधिक गरिएको वारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/08/2019 - 19:54
नेपाल प्रशसन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा प अनं प्रथम श्रेणीका नायब सुब्वा पदका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण अध्यावधिक गरिएको वारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/08/2019 - 19:46
नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहायक तहमा नियुक्त भई सेवारत कर्मचारीहरूको निजामति कितावखानामा रहेको विवरण प्रकाशित गरिएको स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 02/08/2019 - 17:20
प्रेस विज्ञप्ति - मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 02/08/2019 - 11:01
आ‍.ब. २०७५/०७६ मा नयाँ कक्षाकाेठा निर्माण सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/08/2019 - 10:51
तुर्इन प्रतिस्थापन गर्ने गराउने सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/08/2019 - 10:33
टाईपिष्ट पदका बिभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/08/2019 - 09:53
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी, मेडिकल रेकर्ड, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य शिक्षा, फार्मेसि अधिकृत ७/८ तहकाे ज्येष्ठताक्रम कायम गरिएकाे वारे । । स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 02/07/2019 - 17:18
संस्थागत क्षमता विकासकाे आवश्यकता पहिचान सम्बन्धमा सहयाेग सम्बन्धमा - (स्थानीय तहहरु सबै) विकास सहायता समन्वय शाखा अन्य 02/07/2019 - 16:06
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (मा. मन्त्रीस्तरीय) को मिति २०७५।१०।२३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उप-सचिवहरुको समायोजन गरिएको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/07/2019 - 14:02
नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क समूहका बिभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण अद्यावधिक गरिएको समबन्धमा | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/07/2019 - 10:44
नेपाल बिबिध सेवाका रा.प. द्धितीय श्रेणी देखि रा.प. अन तृतीय श्रेणी सम्मका बिभिन्न पदहरुको बिवरण अद्यावधिक गरिएको समबन्धमा | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/07/2019 - 10:41
नेपाल बिबिध सेवा महिला बिकास तर्फ प्रमुख महिला बिकास अधिकृत र महिला बिकास अधिकृत कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/06/2019 - 17:53
नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा प अनं द्धितीय श्रेणीका खरिदार पदका कर्मचारीहरुको जेष्ठता सुचि कायम गरिएको बारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/06/2019 - 10:58
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ९/१० अाैं तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 02/05/2019 - 16:30
महालेखा परीक्षककाे कार्यालयकाे ५२, ५३, ५४ र ५५ अौ वार्षिक प्रतिवेदनकाे प्रतिक्रया पठार्इदिने सम्बन्धमा - (विभा/अायाेग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यालयहरु सबै / श्री जि.स.स. कार्यालय सबै / श्री स्थानीय तहहरु सबै) । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/04/2019 - 14:35
नदि तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफार्इ सम्बन्धि (नमुना) कार्यविधि, २०७५ वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा नमुना कानुन 02/04/2019 - 11:32
नयाँ उत्पादित सामानमा निकासी कर महसुल तथा दस्तुर लिन नमिल्ने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/04/2019 - 10:51
नेपाल स्वास्थ्य सेवा/मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी (मे॰ल्या॰टे॰) ब./मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट ७/८ तहका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/03/2019 - 19:12
नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूहका राजपत्रअनंकित पदहरुको जेष्ठता सुचि कायम गरिएको बारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/01/2019 - 22:02
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/01/2019 - 18:30
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८ अाैं तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 02/01/2019 - 18:14
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत ७/८ अाैं तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 02/01/2019 - 18:00
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिंङ अधिकृत ७/८ तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 02/01/2019 - 17:31
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिटी नर्सिंङ अधिकृत ७/८ तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 02/01/2019 - 17:23
कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागीता सम्बन्धमा - (श्री प्रदेश नं. ३ का सबै स्थानीय तहहरु / श्री प्रदेश नं. ३ का सबै जि.स.स. सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/01/2019 - 15:15
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ७/८ अाैं तह (फार्मेसि अधिकृत र फिजियोथेरापी) काे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 02/01/2019 - 14:58
नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूह रा.पं. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुो जेष्ठता बिवरण कायम गरिएको बारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/31/2019 - 19:48
Information Seminar on Australia Awards Scholarship सम्बन्धमा । (श्री सबै मन्त्रालय/ अायाेग / कार्यालय) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/31/2019 - 14:46
सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/31/2019 - 12:33
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.पं. तृतिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/30/2019 - 19:25
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प.अनं. द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/30/2019 - 19:12
भारतीय सरकारको साना विकास परियोजना परिचालन सम्बन्धनमा - स्थानीय तह सबै । विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/30/2019 - 16:49
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ४, ५, ६ र ५, ६, ७ औ तह (आयुर्वेद) को ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/30/2019 - 16:30
नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह रा.प. द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/29/2019 - 20:23
परिपत्र (उल्लेखित सबै ) | आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/29/2019 - 15:50
बैंक खाता नं. पठाउन पून: ताकेता सम्बन्धमा | (उल्लेखित सबै ) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 01/29/2019 - 15:43
नेपाल बिबिध सेवा महिला बिकास तर्फका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/29/2019 - 10:55
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/28/2019 - 19:28
नेपाल प्रशासन सेवा, समान्य प्रशासन समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/28/2019 - 18:43
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प. द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/28/2019 - 16:33
अावश्यक समन्वय सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै । विकास सहायता समन्वय शाखा अन्य 01/28/2019 - 14:32
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ८ अाैं तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 01/28/2019 - 11:17
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाअन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह जनरल उपसमूह रा.प. अ.नं प्रथम श्रेणी(सब-इन्जीनियर)का कर्मचारीहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/27/2019 - 16:22
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - तहहरु सवै । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/27/2019 - 16:01
नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क समूहका बिभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/27/2019 - 15:39
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ९ र १० औं तहको ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा | स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 01/27/2019 - 11:41
हेलिप्याड निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा | (स्थानीय तहहरु सबै ) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/27/2019 - 11:36
खाता सञ्चालन सम्बन्धमा - (स्थानीय तहहरु सबै) । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/27/2019 - 10:58
नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह टाईपिष्ट पदका बिभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/27/2019 - 08:48
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.पं. तृतीय श्रेणीका लेखी अधिकृत कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/26/2019 - 19:58
नेपाल बिबिध सेवाका रा.प. द्धितीय श्रेणी देखि रा.प. अन तृतीय श्रेणी सम्मका बिभिन्न पदहरुको बिवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/26/2019 - 19:50
नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा प अनं द्धितीय श्रेणीका खरिदार पदका कर्मचारीहरुो विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/25/2019 - 18:36
नेपाल प्रशसन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा प अनं प्रथम श्रेणीका नायब सुब्वा कर्मचारीहरुको विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/25/2019 - 18:32
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प.अनं. द्वितिय श्रेणीका सह लेखापाल कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/25/2019 - 18:07
कृषि याेग्य जग्गाकाे खण्डीकरण सम्बन्धमा - (स्थानीय तहहरु सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/25/2019 - 12:40
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ११ अाैँ तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 01/25/2019 - 10:31
आयोजना/कार्यक्रम सम्बन्धमा - तराई मधेश कार्यक्रम लागु भएको स्थानीय तहहरु । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 01/24/2019 - 16:10
नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूहका बिभिन्न पदहरुको ज्येष्ठता विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/23/2019 - 21:15
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प. द्वितिय श्रेणी उप-सचिव पदको विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/23/2019 - 17:22
विपन्न लक्षित फाराम भर्ने भराउने सम्बन्धमा - स्थानीय तह सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/23/2019 - 16:02
मासिक डोर र ज्यालादारीका कर्मचारीहरु सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/23/2019 - 12:31
नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह रा.प.तृतिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/22/2019 - 16:53
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाअन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह जनरल उपसमूह रा.प. तृतिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 01/22/2019 - 16:10
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाअन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूहको जनरल उपसमूहका कर्मचारीहरुको विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 01/22/2019 - 12:14
बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/22/2019 - 10:38
Information Seminar on Australia Awards Scholarship सम्बन्धमा । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सूचना/समाचार 01/22/2019 - 10:36
नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा.प. द्वितिय श्रेणी उप-सचिव पदको विवरण प्रकाशित गरिएको । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/21/2019 - 15:32
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 01/17/2019 - 16:23
गाउँ/नगर वस्तुस्थिती विवरण तयारी कार्यविधि, २०७५ सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) विकास सहायता समन्वय शाखा कार्यविधि 01/17/2019 - 14:17
बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम खर्च कार्यविधि २०७५ (नमूना) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा नमुना कानुन 01/16/2019 - 14:40
सडक बालबालिकाकाे व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७५ (नमूना) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा नमुना कानुन 01/16/2019 - 14:38
बाल गृह संचालन कार्यविधि २०७५ (नमूना) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा नमुना कानुन 01/16/2019 - 14:36
अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय सबै । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/16/2019 - 12:32
चालु आ.व.को अर्धवार्षिक अवधिको प्रगति उपलब्ध गराईदिने - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/15/2019 - 16:32
ORS मा क्रियाकलाप प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा (सच्यार्इएकाे) । (उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/15/2019 - 15:24
राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकाेपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि पठार्इएकाे सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित ३० जिल्लाका स्थानीय तहहरु सबै ) स्थानीय तह समन्वय शाखा कार्यविधि 01/15/2019 - 12:32
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (पहिलाे संसाेधन) नियमावली २०७५ काे पठार्इएकाे सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा कार्यविधि 01/14/2019 - 15:20
सहभागिता सम्बन्धमा - (उल्लेखित सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/14/2019 - 15:10
सच्याइएकाे - (उल्लेखित सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/14/2019 - 15:04
खर्चकाे विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/14/2019 - 15:00
सहभागिता सम्बन्धमा - (उल्लेखित सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/14/2019 - 14:52
प्रेस विज्ञप्ति (२०७५/०९/२९) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 01/13/2019 - 18:42
नमुना दिग्दर्शन सम्बन्धमा - स्थानीय तह सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 01/13/2019 - 16:34
विवरण उपलब्ध गरार्इदिने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/13/2019 - 15:51
आयोगको निर्णय सम्बन्धमा - स्थानीय तह सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 01/13/2019 - 15:10
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा | (उल्लेखित सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/13/2019 - 13:58
जानकारी सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका हरु सबै मन्त्रालय अन्य 01/10/2019 - 15:49
राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री जि.स.स. सबै / स्थानीय तहहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/10/2019 - 15:43
भूमिहीनहरुकाे लगत तयार गर्ने सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/09/2019 - 11:24
सहजिकरण गरिदिने सम्बन्धमा -श्री जि‍.स.स सबै /श्री स्थानीय तहहरु सबै। सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/08/2019 - 14:19
भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७५ मनाउने सम्बन्धमा । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/08/2019 - 12:30
अावश्यक समन्वय सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/08/2019 - 12:20
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन बारे - श्री (जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरु सबै / स्थानीय तह)सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/08/2019 - 12:10
सरकारी सेवामा कार्यरत स्थायी कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक लगायतका श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुको समायोजन सम्बन्धी सूचना | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा सूचना/समाचार 01/04/2019 - 13:16
सामुदायिक संस्थाहरुको बैंक खाता सम्बन्धमा |(उल्लेखित स्थानीयतहहरु ) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/04/2019 - 13:12
Help Desk सञ्चालन सम्बन्धमा - श्री (महाशाखा/शाखा/विभाग/प्रतिष्ठान/अायाेजना/जि.स.स./महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका)हरु सबै । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/03/2019 - 15:57
स्थानीय तहकाे प्रशासनिक वर्गिकरणमा सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा - श्री जि.स.स.सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/03/2019 - 15:46
प्रेस विज्ञप्ति । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 01/03/2019 - 15:43
दरबन्दी तेरिज (नगरपालिका खण्ड २) कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा अन्य 01/03/2019 - 12:09
दरबन्दी तेरिज (नगरपालिका खण्ड १) कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा अन्य 01/03/2019 - 12:07
दरबन्दी तेरिज (स्थानीय तह कृषि) | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा अन्य 01/03/2019 - 12:06
दरबन्दी तेरिज (महा/उपमहानगरपालिका) | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा अन्य 01/03/2019 - 12:05
दरबन्दी तेरिज (जि.स.स. सबै ) | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा अन्य 01/03/2019 - 12:04
दरबन्दी तेरिज (स्थानीय तह पशु सेवा) | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा अन्य 01/03/2019 - 12:02
पत्र Website मा राखिदिने सम्बन्धमा - श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकर्तज्यूहरु ( सबै महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिकाकाे कार्यालयहरु ।) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/01/2019 - 15:57
बैठकमा सहभागिता सम्बन्धमा । पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 01/01/2019 - 15:11
अावश्यक सहयाेग सम्बन्धमा - श्री स‌ंलग्न तालिका बमाेजिमका महानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/01/2019 - 12:19
कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/01/2019 - 12:17
प्रेस विज्ञप्ति । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 01/01/2019 - 12:15
स्थानीय तह र अन्तर्गतको संगठन संरचना र दरवन्दी तेरिज । (स्थानीय तहहरू सबै) संगठन विकास शाखा अन्य 12/31/2018 - 23:22
लैङ्गिक उत्तरदायी वजेट तर्जुमा सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/31/2018 - 12:21
प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०७५ | स्रोत परिचालन समन्वय शाखा अन्य 12/31/2018 - 12:04
साविकका जि. वि. स. का कर्मचारीहरुको समायोजन सम्बन्धमा । (जि. स. स. , सबै जिल्ला ) कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 12/30/2018 - 15:20
हेल्प डेस्क संचालन सम्बन्धमा । (श्री गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार ) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 12/30/2018 - 15:19
सम्पत्ति विवरणको अभिलेख अद्यावधिक गर्न ताकेता गरिएको सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 12/30/2018 - 15:11
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि दरवन्दी विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा अन्य 12/28/2018 - 13:59
लैससास विषयक कार्यशाला गाेष्ठी सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/28/2018 - 12:28
आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम एवंम बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/27/2018 - 16:01
स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग सम्बन्धमा (स्थानीयतहहरु सबै) । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/27/2018 - 14:17
साविकमा सरकारी सेवा नियुक्त भई हाल कार्यरत रहेका तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकाे नयाँ संगठन संरचनामा दरबन्दी कायम नभएका पदका कर्मचारीहरुका लागि - कर्मचारी समायाेजन सम्बन्धी सूचना - ४ कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 12/26/2018 - 14:45
प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति/अायाेग/प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीहरुका लागि - कर्मचाारी समायाेजन सम्बन्धी सूचना - २ कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 12/26/2018 - 14:41
साविकमा जिल्ला विकास समितिकाे सेवामा स्थायी नियुक्ति पार्इ हाल जिल्ला समन्वय समिति वा कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि - कर्मचारी समायाेजन सम्बन्धी सूचना ३ कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 12/26/2018 - 14:39
सरकारी सेवाका कर्मचारीहरुका लागि कर्मचारी समायाेजन सम्बन्धी सूचना - १ कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 12/26/2018 - 14:36
धराैटी सम्बन्धमा - श्री राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राविधिकरण, जिल्ला अायाेजना कार्यान्वयन इकार्इ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/26/2018 - 10:15
निर्देशिका पठार्इएकाे बारे - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा निर्देशिका 12/25/2018 - 15:44
प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 12/23/2018 - 16:37
जिल्ला भित्रका स्थानीयतहहरुमा आवश्यक समन्वय गरिदिने सम्बन्धमा । (उल्लेखित सवै) कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 12/23/2018 - 15:25
औषधि खरिद तथा ढुवानी सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/21/2018 - 13:26
स्थानीय तहमा खटिएका कृषि तथा पशुपन्छी तर्फका कर्मचारीहरुको तलब भत्ता सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/21/2018 - 13:23
कर्मचारी विवरण पठाईदिने बारे (जि.स.स. सबै ) । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 12/21/2018 - 13:10
अा‍.ब. २०७५/७६ काे प्रथम चाैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिकाे बैठकमा उपस्थति सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/21/2018 - 11:27
आ.व. २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक (MDAC) मा उपस्थिति सम्बन्धमा । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/21/2018 - 11:15
लेखापरीक्षण एवं सम्परीक्षण गराउने बारे - श्री विभाग/अायाेग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु/ जि.स.स. (सबै) । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/21/2018 - 11:14
प्रेस विज्ञप्ति | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 12/20/2018 - 16:17
सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड स्रोत पुस्तिका सम्बन्धमा जानकारी ।(उल्लेखित सबै ) स्थानीय तह समन्वय शाखा नमुना कानुन 12/20/2018 - 10:42
प्रदेश सरकार मातहत गएका कार्यालयहरुको कोष सम्बन्धमा ।(उल्लेखित सबै ) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/20/2018 - 10:40
प्रेस विज्ञप्ति | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 12/19/2018 - 18:38
कार्यरत पद (तह) मा नै समायोजन पत्र दिने बारे (उल्लेखित सबै ) | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 12/19/2018 - 18:35
प्रेस विज्ञप्ति | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 12/19/2018 - 17:18
प्रेस विज्ञप्ति । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 12/19/2018 - 10:46
काज फिर्ता गरी समायोजनको पत्र दिने सम्बन्धमा | (सबै स्थानीय तहहरु) कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 12/18/2018 - 17:20
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ मन्त्रालय समायोजन 12/18/2018 - 14:09
प्रेस विज्ञप्ति - कर्मचारी समायाेजन अध्यादेश, २०७५ काे दफा १७ बमाेजिम गठन भएकाे निर्देशन तथा समन्वय समितिकाे मिति २०७५।९।१ मा बसेकाे बैठककाे निर्णयहरु । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 12/18/2018 - 11:13
प्रेस विज्ञप्ति - PIS Update गर्ने समयावधि थप गरेकाे सम्बन्धमा । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 12/18/2018 - 11:07
प्रेस विज्ञप्ति । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 12/17/2018 - 13:14
"One Year Masters Scholarship with KDI in Korea, 2019" समबन्धमा | जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/16/2018 - 15:48
छात्रवृत्ति समितिकाे ३२० अाैं बैठकका प्रस्ताव र निर्णय जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 12/16/2018 - 15:41
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/16/2018 - 15:26
प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 12/15/2018 - 16:24
हेल्प डेस्क संचालन समबन्धमा (उल्लेखित सबै) | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 12/15/2018 - 16:22
परिपत्र (उल्लेखित सबै ) । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/14/2018 - 11:07
तराई मधेश समृदी कार्यक्रम सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 12/13/2018 - 17:40
आयोजना कार्यक्रम स्वीकृति सम्बन्धमा (तराई मधेश समृदी कार्यक्रम संचालन गर्ने स्थानीय तहहरु सबै ) । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 12/13/2018 - 17:03
राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । (श्री जि.स.स. (उल्लेखित), महा/उप-महा/नगरपालिका (उल्लेखित)) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा सूचना/समाचार 12/13/2018 - 15:45
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा धेरै सोधिने प्रश्नहरु (FAQs) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 12/12/2018 - 16:21
राष्ट्रिय वार्षिक समीक्षा गाेषठीमा सहभागिता गरार्इदिनुहुने सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्याहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/12/2018 - 15:39
जानकारी सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/12/2018 - 12:59
अन्तराष्ट्रिय अाप्रवासन दिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/12/2018 - 12:56
बिज्ञप्ति २ कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 12/11/2018 - 16:58
बिज्ञप्ति १ कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 12/11/2018 - 16:56
कर्मचारी विवरण पठाईदिने बारे । (जि. स.स. सबै ) कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 12/11/2018 - 16:55
सरुवा सम्बन्धी कार्य हाललाई स्थगित गर्ने सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 12/11/2018 - 16:02
सहभागिता सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/11/2018 - 15:51
समायोजन पत्र दिने सम्बन्धमा - श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय तह सबै । कर्मचारी समायोजन शाखा (क) परिपत्र/निर्देशन 12/11/2018 - 13:10
अभिलेख बुझि लिने सम्बन्धमा (जि. स. स. सबै ) | स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/10/2018 - 15:47
आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन बारे - पत्रमा उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/10/2018 - 11:52
अा.ब. २०७५/०७६ काे प्रथम चाैमासिक प्रगति विवरण ताकेता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/09/2018 - 13:07
आ.व. २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण ताकेता सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/09/2018 - 12:59
कर्मचारीहरु उपस्थित हुने सम्बन्धमा । (यस मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमात्र) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/09/2018 - 11:12
अन्तरास्ट्रिय आप्रवाशन दिवस मनाउन सहजिकरण सम्बन्धमा । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 12/09/2018 - 11:12
स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्यक्रमको विवरण सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/09/2018 - 11:09
सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रिमक सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह सबै । मन्त्रालय अन्य 12/07/2018 - 17:21
प्रेस विज्ञप्ति - LGCDP को राष्ट्रिय कार्यकारी कार्यकारी समितिको ११ औ बैठक मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 12/07/2018 - 15:51
भुक्तानी दिन बाँकीको कच्चाबारी सम्बन्धमा । (जि.स.स. सबै ) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/06/2018 - 15:53
आर्थिक दायित्वको विवरण पठाउन पुनः ताकेता गरिएको सम्बन्धमा । (श्री जि.स.स. सबै, श्री महा/उपमहा/नगरपालिका सबै, श्री गाउँपालिका सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/06/2018 - 14:11
समपुरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५ सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । स्रोत परिचालन समन्वय शाखा कार्यविधि 12/06/2018 - 11:49
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/03/2018 - 13:40
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/03/2018 - 13:39
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/03/2018 - 13:35
तलब भत्ता सम्बन्धकाे पत्र कार्यान्वयन नगर्ने - श्री स्थानीय तहहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/03/2018 - 13:22
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/03/2018 - 13:20
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/03/2018 - 13:12
१५ अाैं राष्ट्रिय स्वयं सेविका दिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री सबै स्थानीय तहहरु । सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/03/2018 - 12:11
जानकारी सम्बन्धमा (स्थानीयतहहरु ७५३) | मन्त्रालय सूचना/समाचार 12/02/2018 - 12:24
कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/30/2018 - 13:17
पुन: ताकेता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित जि.स.स.हरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/30/2018 - 13:13
प्रेस विज्ञप्ति - उत्थानशील समुदायका लागि गाउँपालिका/नगरपालिकाको रणनीति, २०७५ वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा रणनीति 11/30/2018 - 12:45
अनुगमन गरी जानकारी गराउने सम्बन्धमा - (श्री जि.स.स. सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/30/2018 - 11:12
विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा (श्री जि.स.स. सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/29/2018 - 12:42
आ.व. २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण उपलव्ध गराइदिने - उल्लेखित निकायहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/28/2018 - 16:13
आ.व. २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने - मन्त्रालयका शाखाहरू सबै, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, निजामती किताबखाना । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/28/2018 - 16:10
सहभागिता सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यू, सुदूरपश्चिम प्रदेशका जि.स.स. कार्यालय सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/28/2018 - 15:44
परामर्श बैठक सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित जि.स.स. कार्यालयहरु/ महा/उपमहा/नगरपालिका/ गाउँपालिकाकाे कार्यालयहरु सबै । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 11/28/2018 - 12:08
तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री (महा/उपमहा/नगरपालिका/ गाउँपालिकाहरु) सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/28/2018 - 11:49
परिपत्र सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/28/2018 - 11:45
सहभागिता सम्बन्धमा (उल्लेखित स्थानीय तहहरू) स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा सूचना/समाचार 11/27/2018 - 15:25
सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री सबै स्थानी तहहरु । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/26/2018 - 15:11
समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धमा - श्री सबै स्थानीय तहहरु । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/26/2018 - 15:09
छात्रवृत्ति समितिकाे ३१९ अाैं बैठकका प्रस्ताव र निर्णय जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 11/25/2018 - 15:36
प्रश्नावली पठाएको सम्बन्धमा - उल्लेखित जिससहरु । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/22/2018 - 13:08
निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/22/2018 - 13:07
आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानुनको समय तालिका परिपालना सम्बन्धमा - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु/जिसस/स्थानीय तह सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/22/2018 - 13:01
उपस्थिति हुने बारे - श्री विभाग/ आयाेग/ समिति / प्रतिष्ठान/ कार्यक्रमहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/22/2018 - 11:32
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतनामुलक अभियान सम्बन्धमा - श्री सबै (स्थानीय तहहरु/जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरु) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/20/2018 - 16:01
२७ अाैं अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाउने समबन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/20/2018 - 15:57
प्रेस विज्ञप्ति वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 11/19/2018 - 14:39
आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको प्रगति विवरण बारे (श्री स.मा.सा.प्र.म. शाखाहरु, आयोजना/कार्यक्रम सबै; स्थानीय पूर्वाधार विभाग; केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग; नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान; स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/19/2018 - 14:09
नमूना कार्यविधि सम्बन्धमा । मन्त्रालय कार्यविधि 11/19/2018 - 13:37
सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/19/2018 - 11:16
आर्थिक दायित्वको विवरण पठाउने बारे पुनः ताकेता गरिएको सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/18/2018 - 15:17
आशयको पत्र सम्बन्धमा | आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा बोलपत्र 11/16/2018 - 11:23
बेरुजु फछर्यौट, कार्ययोजना र मार्गदर्शन २०७५/७६ (श्री विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान सबै, श्री जि.स.स. सबै, श्री स्थानीय तह सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा सूचना/समाचार 11/14/2018 - 14:59
प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 11/13/2018 - 16:20
लैससास विषयक कार्यशाला गोष्ठी सम्बन्धमा । (उल्लेखित स्थानीय तह) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा सूचना/समाचार 11/12/2018 - 16:01
आवश्यक सहयोग बारे । (श्री भुकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका महा/उप महा/नगरपालिकाहरु, गाउँपालिकाहरु सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/12/2018 - 14:32
पदाधिकारीहरूको रिक्त पदको विवरण उपलब्ध गराइ दिनहुन (तेस्रो ताकेता पत्र), श्री जि.स.स. सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/12/2018 - 13:51
प्रेस विज्ञप्ती मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 11/11/2018 - 15:34
ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 11/06/2018 - 13:18
माग आकृति फारम भरी पठाउने सम्बन्धमा । (श्री प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय ७ वटै प्रदेश ) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/05/2018 - 10:48
माग आकृति फारम भरी पठाउने सम्बन्धमा । (श्री महा/उपमहा/नगरपालिका एवं गाउँपालिकाहरु सबै ) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/05/2018 - 10:45
सहभागिता सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/02/2018 - 15:25
जानकारी सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/01/2018 - 17:17
सूचना कार्यान्वयन सम्बन्धमा - सम्बन्धित कार्यालयहरु सबै । मन्त्रालय सूचना/समाचार 10/30/2018 - 10:48
स्थानीय तहकाे कार्यालय रहेकाे स्थान Coordinate काे विवरण पठाउने सम्बन्धमा - श्री नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/30/2018 - 10:45
सहभागीता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/30/2018 - 10:41
तालिम सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखीत कार्यालयहरु । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/30/2018 - 10:38
विवरण उपलब्ध गरार्इदिने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/30/2018 - 10:35
मापदण्ड कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा मापदण्ड 10/29/2018 - 14:56
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलार्इ कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/29/2018 - 14:49
वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित सम्बन्धित सबै । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा बैदेशिक मनोनयन 10/28/2018 - 11:05
वित्तिय विवरण पठाउने सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका सबै । मन्त्रालय अन्य 10/28/2018 - 10:43
विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा (श्री जि.स.स.को कार्यालय सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/26/2018 - 15:23
सूचना कार्यान्वयन सम्बन्धमा (श्री तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू हुने स्थानीय तहहरू सबै) योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा सूचना/समाचार 10/26/2018 - 15:05
सहभागिता सम्बन्धमा (श्री नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय - कालिकोट, जुम्ला र मुगु) स्थानीय तह समन्वय शाखा सूचना/समाचार 10/26/2018 - 15:00
तालिम कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (कालिकोट, जुम्ला, मुगु, र दैलेखका सबै स्थानीय तह) स्थानीय तह समन्वय शाखा सूचना/समाचार 10/26/2018 - 14:53
स्थानीय तहको कार्यालय रहेको स्थान Coordinate को विवरण पठाउने सम्बन्धमा (श्री गाउँ/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/26/2018 - 14:47
प्रश्नावली भरी पठाइदिने सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तह, सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/26/2018 - 14:30
अनुगमन समिति र कार्यादेश सम्बन्धमा (श्री जि.स.स. र स्थानीय तह सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/25/2018 - 15:45
परिपत्र सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तह सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/24/2018 - 15:05
गाउँपालिका/नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५ वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा नमुना कानुन 10/24/2018 - 13:21
सहभागी उपस्थित गराईदिने सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरू) सूचना तथा प्रविधि शाखा सूचना/समाचार 10/23/2018 - 11:48
तराई-मधेश समृदि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै) मन्त्रालय अन्य 10/22/2018 - 11:06
अस्थायी तथा सेवा करार तर्फका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा Administration Reform, Human Resource Planning and Development Division Circular/Directions 10/15/2018 - 07:03
बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ( ( श्री प्रशासकीय अधिकृतज्युहरु -काठमाण्डौ महा,ललितपुर महा,भक्तपुर नपा,किर्तिपुर नपा,मध्यपुर ठिमी नपा ) Environment and Disaster Management Section News/Notices 10/14/2018 - 11:43
कार्यक्रम/आयोजना सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे - स्थानीय पूर्वाधार विभाग, आयोजना/कार्यक्रमहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/12/2018 - 15:51
बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ( श्री नगर प्रमुखज्युहरु काठमाण्डौ उपत्यकाका नगरपालिकाहरु सबै ) Environment and Disaster Management Section News/Notices 10/12/2018 - 13:37
उपस्थिति सम्बन्धमा ( श्री नेपालगंज उपमहा, बास्गढ़ी,वेसीशहर,विदुर,नीलकण्ठ,घोडाघोडी,भेरिगंगा,कविलासी र दुहवी नगरपालिका | Resource Mobilization Coordination Section News/Notices 10/12/2018 - 13:28
कृषि तथा पशु सेवा तर्फका कर्मचारीकाे तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री (नगर कार्यपालिका / गाउँपालिका) हरु सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/11/2018 - 13:24
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित सबै कार्यालयहरु मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 10/11/2018 - 13:13
बडादशैंको साइत सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/11/2018 - 11:58
अावश्यक सहयाेग, समन्वय र निर्देशन सम्बन्धमा - श्री (नगरपालिका/गाउँपालिका) सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/09/2018 - 12:51
लागू अाैषध निषेध तथा मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी क्रियाकलाप कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/08/2018 - 14:01
कृषि तथा पशु सेवा तर्फका कर्मचारीकाे तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री (नगर कार्यपालिका / गाउँपालिका) हरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/08/2018 - 12:53
लैंगिक सम्बन्धि अभुमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा । (वीरेन्द्र नगरपालिका, सुर्खेत ) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/05/2018 - 14:48
अन्तरक्रिया कार्यक्रम स्थगन सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/05/2018 - 13:19
तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री (महा/उपमहा/नगरपालिका/ गाउँपालिकाहरु) सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/05/2018 - 13:16
विवरण सम्बन्धमा - श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डाै । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा बैदेशिक मनोनयन 10/05/2018 - 12:49
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली , २०७५ को विवरण उपलब्ध गराउने । (जि.स.स. सबै ) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/05/2018 - 12:06
जीवजन्तु कर सम्बन्धमा । (स्थानीय तह ७५३ सबै) स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/04/2018 - 14:41
(P1) आयोजनाहरुको प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा - उल्लेखित आयोजा/कार्यक्रमहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 10/04/2018 - 13:17
सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/04/2018 - 12:51
अाशयकाे पत्र सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित सबै आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 10/03/2018 - 15:08
सहभागीता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/03/2018 - 15:05
चाैंथाे याेजनाकाे अा.ब. २०७३/७४ र २०७४/७५ काे प्रगति विवरण बारे । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/03/2018 - 14:48
निर्देशिका सम्बन्धमा - श्री सबै (महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिहरु) विकास सहायता समन्वय शाखा निर्देशिका 10/02/2018 - 11:28
छात्रवृत्ति समितिकाे ३१७ अाैं बैठकका प्रस्ताव र निर्णय । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 10/01/2018 - 17:00
जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहेको रकमको विवरण सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/01/2018 - 16:12
लेखापरीक्षकहरुकाे सूचीकृत सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/01/2018 - 11:07
सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह (सबै) । मन्त्रालय अन्य 09/30/2018 - 16:25
संशाेधित नेपाल गुणस्तर ४० सम्बन्धमा - श्री सबै विभागहरु / सबै स्थानीय तहहरु । विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/30/2018 - 15:59
नमूना कानून सम्बन्धमा - श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु (गाउँपालिका/नगरपालिका) सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/30/2018 - 12:31
सूचना ! आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/27/2018 - 16:23
तुइन दुर्घटना प्रभावित व्यतिको उद्दार तथा सहायता कोष संचालन नि. २०२५ जानकारी तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/27/2018 - 16:08
न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/27/2018 - 11:43
काेषकाे रकम खर्च नगर्ने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय, सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/26/2018 - 14:42
विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तरास्ट्रिय दिवस (IDDR, 2018) मनाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह सबै । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/26/2018 - 13:15
लागू अाैषध निषेध तथा मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी क्रियाकलाप कार्यान्वयन सम्बन्धमा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 09/26/2018 - 12:40
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड - श्री (प्रदेश सरकार/ नगरपालिका/ गाउँपालिका) हरु सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/26/2018 - 11:27
JDS छात्रवृत्ति कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धाको लागि पूर्व स्वीकृति सम्बन्धमा - श्री अर्थ मन्त्रालय, (अ.आ.स.स.महाशाखा) सिंहदरवार, काठमाडाै । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सूचना/समाचार 09/26/2018 - 10:56
भवन आचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै । विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/21/2018 - 14:36
निर्माण सामाग्री ढुवानी सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय सबै । विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/21/2018 - 14:33
भवन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/21/2018 - 14:28
सरसफाई व्यवस्थाको सम्बन्धमा । (श्री काठमाडौँ महानगरपालिका) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/21/2018 - 14:15
मन्त्रालयबाट आ.व. २०७५/७६ मा भएका बैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयन भएकाहरुको विवरण । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सूचना/समाचार 09/20/2018 - 14:57
लैङ्गिक सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- उल्लिखित उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिका कार्यालयहरु । सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/20/2018 - 14:23
झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम संचालनका लागि प्राविधिक सहयोग बारे । (उल्लेखित सबै) विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/18/2018 - 16:59
स्थानीय स्तरका सडक पुल कार्यक्रम संचालनका लागि प्राविधिक सहयोग बारे । (भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय) विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/18/2018 - 16:56
झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम संचालनका लागि प्राविधिक सहयोग बारे । (भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय) विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/18/2018 - 16:54
राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता - पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/18/2018 - 16:02
निजी अावास पुननिर्माण सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु सबै । विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/18/2018 - 15:58
एक दिवसीय कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा ।(उल्लेखित कार्यालय सबै ) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/18/2018 - 15:19
एक दिवसीय कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा ।(उल्लेखित कार्यालय सबै ) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/18/2018 - 15:16
सिफारिश कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै । सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/17/2018 - 15:28
विकास समिति ऐन, २०१३ र विशेष ऐनहरुवाट सञ्चालित समिति, परिषद्, आयोग, वोर्ड र केन्द्रको विवरण पठाउने वारे - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/17/2018 - 11:33
नयाँ उत्पादित फलामका सामानमा निकासी कर महसुल तथा दस्तुर लिन नमिल्ने सम्बन्धमा (विरगंज महानगरपालिका ) । स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/16/2018 - 16:23
दिवस मनाउने सम्बन्धमा । सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा अन्य 09/16/2018 - 13:50
वित्तीय विवरणको ढाँचा सम्बन्धमा । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 09/12/2018 - 15:15
पोषण स्वयंसेवकलाई सहभागी हुन पठाइदिने बारे- उल्लिखित नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/12/2018 - 12:32
मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै। आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/12/2018 - 11:05
संविधान दिवस भव्यताकासाथ मनाउने सम्बन्धमा- जि.स.स. सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै । स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 09/10/2018 - 12:06
विवरण उपलब्ध गरार्इ दिनुहुन - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जि.स.स. सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/09/2018 - 12:08
आ. व. ७४/७५ मा उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्नु हुने निजामती कर्मचारीहरुको नामावली | मन्त्रालय अन्य 09/07/2018 - 12:40
संविधान दिवसकाे कार्यक्रम सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित सबै कार्यालयहरु आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/06/2018 - 15:42
संविधान दिवसकाे कार्यक्रम सम्बन्धमा - श्री सबै जि.स.स.काे कार्यालय/ सबै स्थानीय तहहरु (महा /उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/06/2018 - 15:35
निजामती सेवा दिवसकाे मूल समाराेह कार्यक्रम सम्बन्धमा - श्री सबै महाशाखा/शाखाहरु संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । कर्मचारी कल्याण शाखा अन्य 09/06/2018 - 15:31
मनोनयन सम्बन्धमा- श्री ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, भद्रपुर, झापा/बोधार्थ: स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, जावलाखेल, ललितपुर/मनोनयन सम्बद्ध स्थानीय तहहरु। जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सूचना/समाचार 09/06/2018 - 11:46
शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड (स्रोत पुस्तिका) (सबै स्थानीयतहहरु) । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/05/2018 - 16:11
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५२,५३,५४ र ५५ औं प्रतिवेदनको प्रतिक्रिया पठाइदिने बारे- विभाग/आयोग/समिति/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/05/2018 - 15:33
सूचना (निजामती सेवा दिवस, २०७५ को कार्यक्रम सम्बन्धी) कर्मचारी कल्याण शाखा सूचना/समाचार 09/05/2018 - 13:56
Mobile App संचालन सम्बन्धमा । सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/04/2018 - 14:25
सूचना (निजामती सेवा दिवस, २०७४) । कर्मचारी कल्याण शाखा अन्य 09/04/2018 - 14:22
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी नामसारी तथा ठाउँसारी सम्बन्धमा- बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालय स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 09/04/2018 - 13:50
अार्थिक दायित्वको विवरण पठाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय पूर्वाधार विभाग/केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग/ जि.स.स.को कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाहरुमा सबै योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/04/2018 - 11:35
राष्टिय भवन निर्माण संहिता सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - उल्लेखित उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/04/2018 - 11:09
सरसफाई अभियान सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/03/2018 - 16:38
आ. व. ७५/७६ को स्वीकृत बजेट सम्बन्धमा । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 09/03/2018 - 16:36
साना विकास परियाेजना माग गर्ने तथा सिफारिश गर्ने प्रकृयाका सम्बन्ध - सबै महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/03/2018 - 16:31
निजामती सेवा दिवस, २०७५ को नारा तय भएको सम्बन्धमा । कर्मचारी कल्याण शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/02/2018 - 17:30
सहायक सामग्रीको भन्सार छुट सिफारिस सम्बन्धमा ।(स्थानीयतहहरु सबै ) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/02/2018 - 16:11
संविधानको धारा ५३ बमोजिमको प्रगति पठाउने सम्बन्धमा -उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/02/2018 - 11:37
निजामती सेवा दिवस - २०७५ मनाउने सम्बन्धमा । कर्मचारी कल्याण शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/31/2018 - 15:31
सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै )। सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/31/2018 - 14:14
विवरण उपलब्ध गराउने - (उल्लेखित कार्यालयहरु सबै) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/31/2018 - 14:06
सहभागिता बारे - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु/ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/31/2018 - 10:34
पेशकी विवरण सम्बन्धमा- विभाग/आयोग/समिति/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै। आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/29/2018 - 16:13
कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा । (उल्लेखित कार्यालयहरु ) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/29/2018 - 14:39
कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा । (उल्लेखित कार्यालयहरु ) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/29/2018 - 14:38
कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा । (उल्लेखित कार्यालयहरु ) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/29/2018 - 14:34
जन्म प्रतिवेदन प्रणाली (Birth Reporting System) सम्बन्धमा- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय\बोधार्थ: केन्द्रीय पंजीकरण विभाग/सदरमुकाम रहेका गाउँपालिका/नगरपालिका। सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा अन्य 08/29/2018 - 13:45
स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष संचालन, कार्यविधि २०७५ (नमूना) word | वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा नमुना कानुन 08/29/2018 - 11:41
अस्थायी तथा सेवा करार तर्फका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा - श्री जि.स.स. सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका/ गाउँपालिका सबै / जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/29/2018 - 10:28
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाभित्रका) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/28/2018 - 13:41
कार्यक्रम सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै (तराई मधेसका २१ जिल्ला)/कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (तराई मधेसका २१ जिल्ला) । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 08/28/2018 - 12:23
स्थानीय तहको न्यायिक समिति पदाधिकारीलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (महोत्तरी र सिन्धुली) । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/28/2018 - 12:07
उपस्थिति सम्बन्धमा- प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, कास्की, स्याङ्जा, तनहूँ र पर्वतका उल्लिखित महानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँपालिका। स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/26/2018 - 12:37
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग सबै/निजामती कितावखाना/निजामती कर्मचारी अस्पताल सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/26/2018 - 11:53
प्रेस विज्ञप्ति - आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक प्रगति समीक्षा वैठक । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 08/22/2018 - 16:11
उपस्थिति सम्बन्धमा- श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू- काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगर/नगरपालिकाहरु सबै (१८)/काभ्रे जिल्लाका नगरपालिकाहरु सबै (६) स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/22/2018 - 11:05
छात्रवृत्ति समितिकाे ३१६ अाैं बैठकका प्रस्ताव र निर्णय जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 08/21/2018 - 14:18
विवरण उपलब्ध गरिदिने सम्बन्धमा - महानगरपालिका/उप-महानगरपालिका/नगरपालिका/गाँउपालिका सबै । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 08/20/2018 - 16:33
उपस्थिति सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । मन्त्रालय अन्य 08/20/2018 - 15:19
परिपत्र (उल्लेखित सबै )। आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/19/2018 - 17:02
आ.व. २०७४/७५ को बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या विकास समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 08/19/2018 - 12:27
स्थानीय तहको न्यायिक समिति पदाधिकारीलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति, मोरङ । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 08/17/2018 - 11:46
आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को वार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै (७७)/स्थानीय तह सबै (७५३) । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/17/2018 - 10:38
राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तरराष्ट्रिय साक्षरता दिवस, २०७५ मनाउने बारे- स्थानीय तह (महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका) सबै। स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/16/2018 - 16:52
कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै । स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/16/2018 - 15:13
निजामती सेवा दिवस- २०७५ सम्बन्धमा- सबै मन्त्रालय/आयोग/कार्यालय/सचिवालय/केन्द्र/प्रदेश कर्मचारी कल्याण शाखा सूचना/समाचार 08/16/2018 - 13:41
राष्ट्रिय बालदिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै। स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/16/2018 - 12:23
JDS Explanatory Seminar सम्बन्धी सूचना जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सूचना/समाचार 08/16/2018 - 10:36
जातीय सिफारिश र जातीय प्रमाणपत्र सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका सबै सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/15/2018 - 16:43
सूचना आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा सूचना/समाचार 08/15/2018 - 15:21
एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै। स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/15/2018 - 14:01
प्रदेश मन्त्रालय एवं प्रदेशस्तरका निकायहरुमा कर्माचारी कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धमा - मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय तथा प्रदेश स्तरका सबै मन्त्रालय । संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/15/2018 - 12:35
प्रदेश मन्त्रालय एवं प्रदेशस्तरका निकायहरुमा कर्माचारी कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धमा - उल्लेखित मन्त्रालयहरु । संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/15/2018 - 12:33
लेखा परीक्षण एवं सम्परीक्षण गराउने बारे- विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/स्थानीय तह सबै। आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/15/2018 - 11:41
स्वीकृत कानूनहरु पठाउने- गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/15/2018 - 10:45
उपस्थिति सम्बन्धमा- श्री नगर प्रमुखज्यू (धुलिखेल/पाँचखाल/कमलामाई नगरपालिका)/श्री अध्यक्षज्यू (सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुली/रोशी गाउँपालिका, काभ्रे)। स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/14/2018 - 12:17
बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको खर्चको विवरण (Statement of Expenditure) पेश गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय /गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/12/2018 - 16:59
सामाजिक परिचालिका सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु (विगतमा महिला जागृति कार्यक्रम लागू भएका) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/12/2018 - 16:52
मानव बेचविखन विरुद्धको दिवस सम्बन्धमा- स्थानीय तह (सबै) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/12/2018 - 16:15
एक गाउँ एक पशु सेवा प्राविधिक सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/12/2018 - 13:12
आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था उपलब्ध गराईदिने बारे - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 08/10/2018 - 15:36
प्रेस विज्ञप्ति - २०७५/४/२५ । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 08/10/2018 - 15:11
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर बारे- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/10/2018 - 14:11
Audio Notice Board लागू गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 08/09/2018 - 16:10
नयाँ राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धमा- विभाग सबै/निजामती किताबखाना/निजामती कर्मचारी अस्पताल/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/जि.स.स.को कार्यालय सबै/स्थानीय तहहरु सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/08/2018 - 12:53
सोझै भुक्तानी र बस्तुगत सहायताको विवरण प्रविष्टि सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/06/2018 - 17:04
स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम पठाईदिने बारे (श्री आयोजना / कार्यक्रम/ प्रतिष्ठान सबै ) । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/06/2018 - 16:04
सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा ।( स्थानीय तह सबै) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/05/2018 - 15:17
स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धमा बारम्बार सोधिने प्रश्न (FAQ) को संगालो । संघीय मामिला शाखा प्रकाशन 08/05/2018 - 11:37
प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।४।१८) योजना तथा अनुगमन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 08/03/2018 - 13:50
तुइन विस्थापन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै। योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/03/2018 - 13:47
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना संरचना समितिको प्रतिवेदन २०७४ मन्त्रालय प्रकाशन 08/03/2018 - 11:54
शासकीय खबरपत्र मन्त्रालय प्रकाशन 08/03/2018 - 11:51
सम्पति विवरण सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु (सबै) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/03/2018 - 11:05
स्थानीय सरकार संचालन ऐन , २०७४ बमोजिम वडा समिति वा वडा अध्यक्षबाट हुने अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा स्पष्ट गरिएको (श्री नागार्जुन नगरकार्य पालिका) संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/02/2018 - 17:09
स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धमा बारम्बार सोधिने प्रश्न (FAQ) को संगालो । संघीय मामिला शाखा दस्तावेज 08/02/2018 - 13:39
फाजिल दरबन्दी सम्बन्धमा । संगठन विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/02/2018 - 13:07
पुनःताकेता - आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे (उल्लेखित निकायहरु) । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/31/2018 - 16:57
विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । (नगर/गाउँपालिका सबै ) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 07/31/2018 - 16:27
आ.व. २०७५/७६ का लागि युनिसेफ नेपालको सशर्त वजेट प्रस्ताव कार्यान्वयन बारे - स्थानीय तहहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/29/2018 - 16:58
मन्त्रालय अन्तर्गत महाशाखा तथा शाखाहरुको कार्य विवरण । मन्त्रालय अन्य 07/27/2018 - 14:39
कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा ( काठमाडौं/ललितपुर महानपा, कागेश्वरी मनहरा/कीर्तिपुर/गोकर्णेश्वर/चन्द्रागिरी/तारकेश्वर/दक्षिणकाली/नागार्जुन/बुढानिलकण्ठ/भक्तपुर/मध्यपुर थिमी/सुर्यविनायक/गोदावरी/महालक्ष्मी नपा) । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 07/25/2018 - 17:18
सोधभर्ना हिसाबको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा । (DOLIDAR, DOCR, SNRTP, DRILIP, LGCDP, CIP) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/25/2018 - 16:32
प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।(स्थानीय तह सबै )। मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 07/25/2018 - 15:42
प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।(जि.स. स. सबै )। मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 07/25/2018 - 15:41
कर्मचारी छात्रवृत्ति सम्बन्धी - ३१५ अाै‌‌ बैठक । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 07/25/2018 - 13:24
Enrollment Information Session सम्बन्धी सूचना | जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा अन्य 07/24/2018 - 14:07
मन्त्रालय अन्तर्गत महाशाखा तथा शाखाहरुको कार्य विवरण । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 07/24/2018 - 11:38
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (जि.स.स. काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिंग, नुवाकोट, मकवानपुर, चितवन) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 07/24/2018 - 10:54
आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/23/2018 - 13:25
संगठन संरचना र दरबन्दी सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 07/23/2018 - 10:39
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा- प्रदेश तहका निकायहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै | आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/19/2018 - 16:00
आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/17/2018 - 17:42
आ.व. २०७५/७६ को कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 07/17/2018 - 17:39
जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धमा - जिसस सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/16/2018 - 20:39
संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क राज्य अन्तर्गतको Rochester सिटी सँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना सम्बन्धमा । विकास सहायता समन्वय शाखा अन्य 07/15/2018 - 15:58
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ताकेता (जि.स.स., स्थानीय तहहरु सबै ) । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/11/2018 - 10:47
सूचना । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 07/10/2018 - 13:46
प्रेस विज्ञप्ति - सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ( २०७५/०३/२५) । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 07/10/2018 - 10:35
३७ औँ वरिष्ठ कार्यकारी विकास कार्यक्रम (SEDP) सम्वन्धी सूचना । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा अन्य 07/09/2018 - 16:56
रा. प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि सेवाकालीन तालिम सम्वन्धी सूचना । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सेवाकालीन तालिम 07/09/2018 - 16:55
कर्मचारी छात्रवृत्ति सम्बन्धी - ३१४अाै‌‌ बैठक । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 07/09/2018 - 10:33
प्रेस विज्ञप्ति - स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सम्पर्क विवरण सम्बन्धी पुस्तिका । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 07/08/2018 - 15:50
विवरण पठाउने सम्बन्धमा । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/05/2018 - 17:02
बेरुजु फ़र्छयौट तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पेश्की फ़र्छयौट बारे । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/04/2018 - 11:34
उजुरी \ गुनासो सम्बन्धमा । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/29/2018 - 14:11
नगर/ गाउँ सभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/29/2018 - 12:12
लिलाम विक्रि सम्बन्धी सूचना सम्बन्धमा । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/29/2018 - 11:24
मौजुदा सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/29/2018 - 11:02
सहभागिता सम्बन्धमा । (महा/उपमहा /नगरपालिकाहरु, गाउँपालिकाहरु, प्रदेश नं. २ सबै ) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 06/29/2018 - 10:58
नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम, तथा बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना तयारी सम्बन्धमा । (महाशाखा/शाखा सबै , स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग , केन्द्रीय पंजीकरण विभाग , आयोजना /प्रतिष्ठान कार्यक्रम सबै ) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/27/2018 - 15:24
प्रेस विज्ञप्ति - LGCDP १० औ राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको वैठक । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 06/26/2018 - 12:02
"विद्यार्थी भर्ना विशेष अभियान, २०७५" दोश्रो चरणको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/26/2018 - 11:27
आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्नु हुन- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । संघीय मामिला शाखा अन्य 06/26/2018 - 11:20
निकासा फुकुवा सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त- उल्लिखित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/25/2018 - 14:24
कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा- श्री नगरपालिका कार्यालय सबै (प्रदेश नं. ६ र ७) । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/21/2018 - 16:36
सुरक्षित आप्रवासन परियोजनामा साझेदारी र सहकार्य सम्बन्धमा- उल्लिखित गाउँपालिका/नगरपालिका/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (३९ जिल्ला) स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 06/21/2018 - 16:31
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ | मन्त्रालय कार्यविधि 06/21/2018 - 12:45
हरित शहरी योजना तथा विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया/छलफल कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु (बनेपा/सूर्यविनायक/कागेश्वरी मनहरा/गोदावरी नगरकार्यपालिकाको कार्यालयहरु । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/21/2018 - 11:24
विश्व योग दिवस जुन २१ (असार ७) मनाउने बारे- स्थानीय तह सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 06/21/2018 - 11:19
आ.व. २०७५/७६ मा स्थानीय सरकारले लिन सक्ने ऋणको सीमा सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 06/19/2018 - 16:03
विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, पुल्चोक/केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग, बबरमहल/निजामती किताबखाना, ललितपुर/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहानगर/गाउँपालिका सबै । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/19/2018 - 13:31
सम्पति विवरण दर्ता सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/निजामती कर्मचारी अस्पताल/नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान/जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिका सबै । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/19/2018 - 13:28
लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/19/2018 - 13:23
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५)- केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग । सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा कार्यविधि 06/19/2018 - 12:32
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै) । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 06/19/2018 - 12:05
हरित शहरी योजना तथा विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया/छलफल सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिका/नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/18/2018 - 15:34
आ.व. २०७५/७६ को बार्षिक बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 06/17/2018 - 15:19
कर्मचारी छात्रवृत्ति सम्बन्धी - ३१३ अाै‌‌ बैठक । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 06/17/2018 - 10:38
सशर्त अनुदान रकम फिर्ता सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा अन्य 06/15/2018 - 14:03
IEE कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै , जि.स.स. को कार्यालय सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/14/2018 - 12:55
प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।२।३०) । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 06/13/2018 - 17:14
स्थानीय तहको आ.व. ०७५/७६ को बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै) । आर्थिक प्रशासन शाखा अन्य 06/11/2018 - 15:52
स्थानीय तहको आ.व. ०७४/७५ को संशोधित बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै) । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/11/2018 - 15:51
परिपत्र- सबै स्थानीय तहहरु । विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/10/2018 - 17:11
बेरुजु फर्छयौट बारे । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/10/2018 - 16:50
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा एवं बजेटको स्रोत व्यवस्थापन । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा एवं बजेटको स्रोत व्यवस्थापन । (महा/उपमहा /नगरपालिका एवं गाउँपालिका सबै ) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/10/2018 - 13:37
जानकारी सम्बन्धमा (महाशाखा/शाखा सबै) । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/08/2018 - 15:12
निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (जि.स. स. जुम्ला, तातोपानी,हिमा ,सिंजा ,पातारासी ,कन्कासुन्दारी, तिला गाउँपालिकाको कार्यालय जुम्ला )। स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/08/2018 - 15:10
योजना तथा वजेट सम्बन्धी प्रस्तुती सामाग्री स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा योजना तथा वजेट सम्बन्धी 06/08/2018 - 14:30
तालिम/क्षमता विकास सम्बन्धी श्रोत व्यक्तिहरुको सूची स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा क्षमता विकास सामाग्री 06/08/2018 - 13:56
सामाजिक समावेशीकरण तथा बहुसरोकारका विषयमा अनुशिक्षण सहयोगी पुस्तिका । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा सामाजिक समावेशीकरण तथा बहुसरोकारका सम्बन्धी 06/08/2018 - 13:46
एकिकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी क्षमता विकास सामाग्री स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा एकिकृत सम्पत्ति कर 06/08/2018 - 13:44
खरिद व्यवस्थापन तथ सार्वजनिक वित्त सम्बन्धी स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा खरिद व्यवस्थापन तथ सार्वजनिक वित्त सम्बन्धी 06/08/2018 - 13:39
न्यायिक समिति सम्बन्धी थप श्रोत सामाग्री स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा न्यायिक समिति सम्बन्धी 06/08/2018 - 13:37
न्यायिक समिति सम्बन्धी स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा न्यायिक समिति सम्बन्धी 06/08/2018 - 13:18
स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी 06/08/2018 - 13:14
निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/जि.स.स. सबै )। स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/08/2018 - 11:58
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:12
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (नमुना), २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:11
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:10
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:10
गाउँ/नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:09
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:09
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ (नमूना) । मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:07
स्थानीय राजपत्रको नमूना मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:06
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (नमूना कानून) । मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:05
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन । मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:05
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ (नमूना कानुन) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:04
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन (नमुना) । मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:01
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका (नमुना) । मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:59
शिक्षा नियमावली, २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:57
गाउँ/नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:56
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:55
गाउँ/नगर/जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:55
महानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:54
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:52
गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:50
स्थानीय सरकारको क्षमता विकासका क्षेत्र/विषय पहिचान सर्वेक्षण फारम भर्ने बारे - महा/उप-महा/नगरपालिका/गाउँपालिका/जिल्ला समन्वय समिति (सबै) । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 06/07/2018 - 16:00
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 10:47
हरित शहरी योजना तथा विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया/छलफल सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिका/नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/06/2018 - 15:58
जिन्सी सामानको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- उल्लिखित समिति/आयोग/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/इकाई । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/06/2018 - 15:56
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ । स्थानीय तह समन्वय शाखा मार्गदर्शन 06/05/2018 - 15:53
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा मार्गदर्शन 06/05/2018 - 15:52
वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान/कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान/निजामती कर्मचारी अस्पताल/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/गाउँपालिका कार्यालय सबै वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/04/2018 - 15:49
प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।२।२१) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 06/04/2018 - 15:47
परिपत्र सम्बन्धमा- पत्रमा उल्लिखित महा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/03/2018 - 15:44
३१२ अाै‌‌ बैठक । मन्त्रालय निजामती कर्मचारी छात्रवृति 06/02/2018 - 11:52
३११अाै‌‌ बैठक । मन्त्रालय निजामती कर्मचारी छात्रवृति 06/02/2018 - 11:51
मन्त्रालयबाट प्रकाशित विज्ञ व्यक्तिहरुको सेवा सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 05/29/2018 - 15:41
आवश्यक सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/28/2018 - 15:38
३१० अाै‌‌ बैठक मन्त्रालय निजामती कर्मचारी छात्रवृति 05/28/2018 - 11:38
गणतन्त्र दिवस सम्बन्धी परिपत्र- विभागहरु सबै/महा/नगरपालिका (काठमाडौं उपत्यकाभित्रका) सबै/महाशाखा (मन्त्रालय) सबै। आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 05/27/2018 - 15:35
स्थानीय तहको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा- गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/27/2018 - 15:33
स्थानीय तह सहकारी ऐन मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:57
उपमहानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:54
नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:53
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:52
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:51
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ (नमुना) मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:49
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४ (नमुना) । मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:48
प्रेस विज्ञप्ति (माननीय मन्त्रीज्यूको वहाली) । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 05/24/2018 - 16:20
प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।२।२२) । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 05/24/2018 - 15:54
लेखा परीक्षण व्यहोराको फर्छ्यौट एवं कार्यान्वयन बारे- विभाग/आयोग/समिति/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/24/2018 - 15:43
सहभागिता सम्बन्धमा | (स्थानीय तहहरु- गाउँ/नगरपालिका, रुपन्देही) । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 05/24/2018 - 14:13
तालिम कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति (सबै) । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 05/24/2018 - 10:59
गणतन्त्र दिवसको तयारी सम्बन्धमा - काठमाण्डौ/ललितपुर महानपा, भक्तपुर/मध्यपुरठमी/किर्तीपुर नपा, जिसस काठमाण्डौ/भक्तपुर/ललितपुर स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/23/2018 - 14:12
कार्यक्रमा सहभागिता सम्बन्धमा - श्री मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपअध्यक्ष/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु । सूचना तथा प्रविधि शाखा अन्य 05/23/2018 - 14:11
प्रशासन पत्रिका १३० औं अंकको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । मन्त्रालय अन्य 05/22/2018 - 14:10
विज्ञ श्रोत व्यक्तिहरुको छनौट सूची प्रकाशित सम्बन्धमा । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/21/2018 - 14:09
कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा- श्री नगर प्रमुखज्युहरु, उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै, प्रदेश नं. ४ र ५ । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 05/21/2018 - 14:08
सहभागिता सम्बन्धमा- नगर कार्यपालिकाको कार्यालय/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (रोल्पा, रुकुम पूर्वी, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख) स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/20/2018 - 14:06
कार्यक्रम स्थल सम्बन्धमा -प्रमुख/उप-प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु (कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं ७ अन्तर्गतका स्थानीय तहहरु सबै) | सूचना तथा प्रविधि शाखा अन्य 05/18/2018 - 14:05
गोष्ठीमा सहभागीता सम्बन्धमा (प्रमुख/उप-प्रमुख/जि.स.अधिकारीहरु- कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं ७ अन्तर्गतका जि.स.स.हरु सबै) | सूचना तथा प्रविधि शाखा अन्य 05/18/2018 - 14:04
सहभागिता सम्बन्धमा- नगर कार्यपालिकाको कार्यालय/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (रोल्पा, रुकुम पूर्वी, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख) । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/18/2018 - 14:02
परिपत्र सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/17/2018 - 14:01
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, पुल्चोक/केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग, बबरमहल/निजामती किताबखाना, ललितपुर आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/17/2018 - 13:57
आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन- नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालय/कोहलपुर नगरपालिकाको कार्यालय/खजुरा/जानकी/बैजनाथ गाउँपालिकाको कार्यालय स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/16/2018 - 13:56
स्थानीय तहका बेरुजु फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण सम्बन्धमा | (महा/उपमहा/नगरपालिका / गाउँपालिका सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/11/2018 - 13:55
कार्यालयमा आबद्धताका लागि समन्वय र सहजीकरण सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै। स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/11/2018 - 13:54
३०९अाै‌‌ बैठक मन्त्रालय निजामती कर्मचारी छात्रवृति 05/10/2018 - 11:37
३०८ अाै‌‌ बैठक । मन्त्रालय निजामती कर्मचारी छात्रवृति 05/10/2018 - 11:35
पाठ्यपुस्तकको रकम निकासा तथा बितरण अनुगमन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 05/09/2018 - 13:53
आवश्यक समन्वय गरिदिनु हुन- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/08/2018 - 13:51
गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा- श्रीमान प्रमुख/उपप्रमुख/जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यूहरु (प्रदेश नं.५ अन्तर्गतका जिल्ला समन्वय समितिहरु) । सूचना तथा प्रविधि शाखा अन्य 05/07/2018 - 13:49
प्रचार प्रसार गरिएको सम्बन्धमा- सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि । संघीय मामिला शाखा अन्य 05/07/2018 - 13:47
प्रचार प्रसार गरिएको सम्बन्धमा- सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि । सूचना तथा प्रविधि शाखा अन्य 05/07/2018 - 13:46
१०० दिनको प्रगति उपलब्ध गराइदिने बारे- शाखाहरु सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम सबै/विभाग सबै/निजामती किताबखाना, हरिहरभवन/ने.प्र.प्र.प्रतिष्ठान, जावलाखेल/कर्मचारी प्र.प्रतिष्ठान, बागडोल/निजामती कर्मचारी अस्पताल, मिनभवन योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/07/2018 - 13:46
राजस्व सुधार योजना तर्जुमा कार्यशाला सम्बन्धमा - उल्लेखित स्थानीय तह । स्रोत परिचालन समन्वय शाखा अन्य 05/02/2018 - 13:44
स्थानीय तहको संशोधित बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/27/2018 - 13:41
बजेट तर्जुमा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा-रौतहट जिल्लाका नगरपालिका प्रमुखज्यू सबै/गाउँपालिका अध्यक्षज्यू सबै/गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू सबै/गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयका लेखा प्रमुखज्यू सबै स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 04/26/2018 - 13:40
प्रेस विज्ञप्ति - दोश्रो चौमासिक वैठक (२०७५-१-१२) । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 04/25/2018 - 13:38
न्यायिक समिति कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम- सिन्धुली जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिका (सबै) । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 04/24/2018 - 13:37
न्यायिक समिति कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम- मोरङ जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिका (सबै) । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 04/24/2018 - 13:34
न्यायिक समिति कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम- रौतहट जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिका (सबै) स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 04/24/2018 - 13:30
आ.व. २०७४।७५ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा - (विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु/शाखाहरु)सबै/निजामती किताबखाना/निजामती कर्मचारी अस्पताल योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 04/23/2018 - 13:29
हाजिर हुन जाने बारे- श्री सबै कर्मचारीहरु (यस मन्त्रालयको निर्णयानुसार पदस्थापन भई कामकाज गर्न खटाइएका सबै) स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा अन्य 04/23/2018 - 13:27
विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग/ आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 04/23/2018 - 13:26
आ.व. २०७४/७५ को बजेट सिलिङ्ग सम्बन्धमा- आयोजना/समिति/ प्रतिष्ठान/कार्यक्रम सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 04/23/2018 - 13:25
सहभागिता सम्बन्धमा- श्री महानगरपालिका/ नगरपालिका (काठमाडौं उपत्यकाका सबै) स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा अन्य 04/22/2018 - 13:23
बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको खर्चको विवरण (Statement of Expenditure) पेश गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै) । आर्थिक प्रशासन शाखा अन्य 04/20/2018 - 12:48
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (महिला, वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 17:56
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (श्री कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 17:55
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (तथ्यांक विभाग) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 17:54
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 17:10
स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड, २०७४ । मन्त्रालय मापदण्ड 04/16/2018 - 17:00
स्थानीय तहमा कामकाज गर्न निवेदन दिने बारेको सूचना । मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 16:59
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु संचालन गर्ने सम्बन्धमा- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/जि.स.स. सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै । संघीय मामिला शाखा अन्य 04/16/2018 - 15:58
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 12:44
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 12:43
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 12:41
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 12:40
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (वन तथा वातावरण मन्त्रालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 12:39
मनसुन पूर्वतयारी सम्बन्धमा- स्थानीय तह (सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/16/2018 - 11:38
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/15/2018 - 11:34

Spokesperson

सह-सचिव
फोन नंः
०१-४२००२८५

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००३०६

 फ्याक्स: (+९७७) - 

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९