अन्तिम अपडेट: Thu, 09/19/2019 - 16:58

मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. तृतीय प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह मुखिया टाइपिष्ट मुखिया पदको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

Spokesperson

Joint Secretary
Phone No: 01-4200302

Information Officer

Under Secretary
Phone No: 01-4200306

Contact

Ministry of Federal Affairs and General Administration

 Singhadurbar, Kathmandu

 Phone:(+977) - 01-4200306

 Email: info@mofaga.gov.np

 Audio Notice Board: 1618014200309