अन्तिम अपडेट: बुधबार, 11/20/2019 - 15:34

०७६/७७

Mobile App का लागि राय/सुझाव उपलब्ध गराईदिने बारे । (श्री स्थानीय तह (सबै))

 

व्यहोरा पत्रबाट अवगत गर्नुभई सो सम्बन्धी राय सुझाव यस शाखाको इमेल it.section@mofaga.gov.np मा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ ।

Subscribe to ०७६/७७

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०६

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००३०६

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९