नमुना कानुन

नमुना कानुन डाउनलोड समाचार मिति
गाउँपालिका/नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५ डाउनलोड 10/24/2018 - 13:21
स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष संचालन, कार्यविधि २०७५ (नमूना) word | डाउनलोड 08/29/2018 - 11:41
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ डाउनलोड 06/07/2018 - 17:12
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (नमुना), २०७४ डाउनलोड 06/07/2018 - 17:11
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४ डाउनलोड 06/07/2018 - 17:10
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ डाउनलोड 06/07/2018 - 17:10
गाउँ/नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन डाउनलोड 06/07/2018 - 17:09
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना) डाउनलोड 06/07/2018 - 17:09
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ (नमूना) । डाउनलोड 06/07/2018 - 17:07
स्थानीय राजपत्रको नमूना डाउनलोड 06/07/2018 - 17:06
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (नमूना कानून) । डाउनलोड 06/07/2018 - 17:05
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन । डाउनलोड 06/07/2018 - 17:05
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ (नमूना कानुन) डाउनलोड 06/07/2018 - 17:04
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन (नमुना) । डाउनलोड 06/07/2018 - 17:01
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका (नमुना) । डाउनलोड 06/07/2018 - 16:59
शिक्षा नियमावली, २०७४ (नमूना) डाउनलोड 06/07/2018 - 16:57
गाउँ/नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ डाउनलोड 06/07/2018 - 16:56
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ डाउनलोड 06/07/2018 - 16:55
गाउँ/नगर/जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४ (नमूना) डाउनलोड 06/07/2018 - 16:55
महानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) डाउनलोड 06/07/2018 - 16:54
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना) डाउनलोड 06/07/2018 - 16:52
गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना) डाउनलोड 06/07/2018 - 16:50
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ डाउनलोड 06/07/2018 - 10:47
स्थानीय तह सहकारी ऐन डाउनलोड 05/24/2018 - 16:57
उपमहानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) डाउनलोड 05/24/2018 - 16:54
नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) डाउनलोड 05/24/2018 - 16:53
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) डाउनलोड 05/24/2018 - 16:52
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना) डाउनलोड 05/24/2018 - 16:51
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ (नमुना) डाउनलोड 05/24/2018 - 16:49
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४ (नमुना) । डाउनलोड 05/24/2018 - 16:48

प्रवक्ता

सह-सचिव
प्रवक्ता
फोन नंः
०१-४२००२८५

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
सूचना अधिकारी
सोधपुछ कक्षः

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००३०९

 फ्याक्स: (+९७७) -

 ईमेल: 

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९