अन्तिम अपडेट: सुक्रवार, 11/22/2019 - 13:01

नमुना कानुन

नमुना कानुन डाउनलोड समाचार मिति
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन नमूना कानुन डाउनलोड 09/01/2019 - 14:04
.......गाउँपालिका/ नगरपालिकाकाे सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५ (नमूना) डाउनलोड, डाउनलोड 03/24/2019 - 16:23
नदि तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफार्इ सम्बन्धि (नमुना) कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड, डाउनलोड 02/04/2019 - 11:32
बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम खर्च कार्यविधि २०७५ (नमूना) डाउनलोड 01/16/2019 - 14:40
सडक बालबालिकाकाे व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७५ (नमूना) डाउनलोड 01/16/2019 - 14:38
बाल गृह संचालन कार्यविधि २०७५ (नमूना) डाउनलोड 01/16/2019 - 14:36
सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड स्रोत पुस्तिका सम्बन्धमा जानकारी ।(उल्लेखित सबै ) डाउनलोड 12/20/2018 - 10:42
प्रेस विज्ञप्ति - उत्थानशील समुदायका लागि गाउँपालिका/नगरपालिकाको रणनीति, २०७५ डाउनलोड, डाउनलोड 11/30/2018 - 12:45
गाउँपालिका/नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५ डाउनलोड 10/24/2018 - 13:21
स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष संचालन, कार्यविधि २०७५ (नमूना) word | डाउनलोड 08/29/2018 - 11:41
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ डाउनलोड 06/07/2018 - 17:12
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (नमुना), २०७४ डाउनलोड 06/07/2018 - 17:11
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४ डाउनलोड 06/07/2018 - 17:10
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ डाउनलोड 06/07/2018 - 17:10
गाउँ/नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन डाउनलोड 06/07/2018 - 17:09
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना) डाउनलोड 06/07/2018 - 17:09
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ (नमूना) । डाउनलोड 06/07/2018 - 17:07
स्थानीय राजपत्रको नमूना डाउनलोड 06/07/2018 - 17:06
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (नमूना कानून) । डाउनलोड 06/07/2018 - 17:05
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन । डाउनलोड 06/07/2018 - 17:05
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ (नमूना कानुन) डाउनलोड 06/07/2018 - 17:04
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन (नमुना) । डाउनलोड 06/07/2018 - 17:01
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका (नमुना) । डाउनलोड 06/07/2018 - 16:59
शिक्षा नियमावली, २०७४ (नमूना) डाउनलोड 06/07/2018 - 16:57
गाउँ/नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ डाउनलोड 06/07/2018 - 16:56
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ डाउनलोड 06/07/2018 - 16:55
गाउँ/नगर/जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४ (नमूना) डाउनलोड 06/07/2018 - 16:55
महानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) डाउनलोड 06/07/2018 - 16:54
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना) डाउनलोड 06/07/2018 - 16:52
गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना) डाउनलोड 06/07/2018 - 16:50
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ डाउनलोड 06/07/2018 - 10:47
स्थानीय तह सहकारी ऐन डाउनलोड 05/24/2018 - 16:57
उपमहानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) डाउनलोड 05/24/2018 - 16:54
नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) डाउनलोड 05/24/2018 - 16:53
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) डाउनलोड 05/24/2018 - 16:52
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना) डाउनलोड 05/24/2018 - 16:51
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ (नमुना) डाउनलोड 05/24/2018 - 16:49
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४ (नमुना) । डाउनलोड 05/24/2018 - 16:48

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०६

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००३०६

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९