सूचना/समाचार

सूचना सम्बन्धित महाशाखा/शाखा सूचना प्रकार समाचार मिति
बेरोजगार व्यक्तिको निवेदन संकलन गर्ने सम्बन्धमा -श्री स्थानीय तह सबै । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 03/19/2019 - 15:36
आ.व. ०७५/७६ को आर्थिक सर्भेक्षणको विवरण उपलव्ध गराइदिने सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/19/2019 - 14:54
आ.व. २०७५/७६ को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण उपलव्ध गराइदिने बारे - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/18/2019 - 12:45
जानकारी सम्बन्धमा - श्री हिसाब फरफारक नगरेका नगरपालिका सबै । मन्त्रालय अन्य 03/17/2019 - 15:45
छात्रवृत्ति समितिको ३२२ अाैं बैठकका प्रस्ताव र निर्णय मन्त्रालय निजामती कर्मचारी छात्रवृति 03/17/2019 - 11:19
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिमको संघमा समायोजन भएका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत पदका कर्मचारीहरुको यस मन्त्रालयबाट मिति २०७५-११-३० को निर्णय अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार पदस्थापना गरिएको विवरण कर्मचारी प्रशासन महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 03/15/2019 - 20:14
मिति २०७५/११/२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्यप प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी उप सचिव पदका कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/15/2019 - 20:04
स्वत समायोजन भएका स्थानीय तहका कर्मचारी तह मिलान सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह (सबै) । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/15/2019 - 15:14
मिति २०७५-११-३० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प. द्धितिय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा मेटालर्जिकल ईन्जिनियरिङ्गको कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/14/2019 - 17:53
मिति २०७५-११-३० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.द्धितिय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग स्यानिटरी कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/14/2019 - 17:51
मिति २०७५-११-३० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.तृतीय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा-सिभिल इन्जिनियरिङ्ग-स्यानिटरी कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/14/2019 - 17:50
मिति २०७५-११-३० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प. द्धितिय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा मेट्रोलजि कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/14/2019 - 17:49
मिति २०७५-११-३० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प. द्धितिय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा केमेस्ट्री कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/14/2019 - 17:47
मिति २०७५-११-३० को निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा-केमेस्ट्री रा.प.तृतीय श्रेणी कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/14/2019 - 17:43
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/14/2019 - 15:46
मिति २०७५।११।२६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.तृतीय श्रेणी वन सेवा जल तथा भू - संरक्षण समूहको विवरण सार्वाजनिक गरिएको सम्बन्धमा। कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 17:22
मिति २०७५।११।२६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.तृतीय श्रेणी वन सेवा ने पा वा ला समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 16:54
मिति २०७५।११।२६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.तृतीय श्रेणी वन सेवा फरेष्ट रिसर्च समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 16:52
मिति २०७५।११।२६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.तृतीय श्रेणी वन सेवा वोटानी समूहको विवरण सार्वजनिक गरीएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 16:48
वातावरणीय अध्ययनमा संलग्न हुने परामर्शदाताको योग्यता सम्बन्धमा -(श्री स्थानीय तहहरु, सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/13/2019 - 14:10
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा कला समूह चित्रकला उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:27
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा पुस्तकालय विज्ञान समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:26
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा प्रिन्टिङ्ग समूह मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:24
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह अंग्रेजी उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:23
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह गणित उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:21
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह नेपाली उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:18
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह विज्ञान उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:17
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह शारिरीक शिक्षा उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:15
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह संस्कृत उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:14
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह सामाजिक शिक्षा उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:12
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा टेस्ट एण्ड मेजरमेन्ट समूह एजुकेशन टेस्ट एण्ड मेजरमेन्ट उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:10
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा पुस्तकालय विज्ञान समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:08
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा पेन्टिङ्ग समूह पेन्टिङ्ग उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:07
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा पेन्टिङ्ग समूह फोटोग्रोफी उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:04
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा प्रिन्टिङ्ग समूह मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 13:02
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह निरीक्षण उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/13/2019 - 12:58
आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम एवंम बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/13/2019 - 12:53
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. प्रथम वन सेवा स्वाइल एण्ड वाटर कन्जरभेसन समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:22
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. प्रथम वन सेवा ने पा वा ला समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:21
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. प्रथम वन सेवा फरेष्ट रिसर्च समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:21
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. प्रथम वन सेवा वोटानी समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:20
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. प्रथम वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:19
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. द्वितीय इन्जि सेवा सिभिल र्इन्जिनियरिङ्ग समूह स्यानिटरी उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:16
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. प्रथम इन्जि सेवा इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्प्युनिकेसन समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:15
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. तृतीय प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह मुखिया टाइपिष्ट मुखिया पदको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:13
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. द्वितीय वन सेवा ने पा वा ला समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:07
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम आ यो तथा तथ्यांक सेवा तथ्यांक समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:06
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. द्वितीय विविध सेवा जमदार (सशस्त्र वन रक्षक) पदको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:05
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. द्वितीय इन्जि सेवा मे ई समूह नि उ स उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:01
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय इन्जि सेवा सिभिल समूह हाइवे उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 17:00
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय इन्जि सेवा मे ई समूह नि उ स उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 16:59
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय इन्जि सेवा मे ई समूह ज मे ई उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 16:56
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल वन सेवा/ हात्तिसार समूह रा.प. अनं. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 16:54
मिति २०७५।११।२२ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा /मेटेरियोलजी समूह रा.प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 16:45
स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत एवं सहायक तहको जेष्ठता सुची विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा अन्य 03/12/2019 - 16:20
KOICA Scholarship मा मनोनयन गरिएको - (पत्रमा उल्लेखित सबै) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा समायोजन 03/12/2019 - 15:51
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल विविध सेवा / रा.प अनं. द्धितीय श्रेणी, टेलिफोन अपरेटरकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 15:42
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / सिभिल इन्जिनियरिङ /इरिगेशन समूह रा.प. द्धितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 15:37
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / सिभिल इन्जिनियरिङ /इरिगेशन समूह रा.प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 15:32
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल विविध सेवा / रा.प तृतीय श्रेणी, कम्प्यूटर इन्जिनियरहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 15:18
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल विविध सेवा / रा.पं. तृतीय श्रेणीका वातावरण निरीक्षकहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 15:14
मिति २०७५।११।२३ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / सिभिल इन्जिनियरिङ समूह विलडिङ एण्ड आर्किटेक्ट रा.प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 15:11
मिति २०७५।११।२३ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / सिभिल इन्जिनियरिङ समूह विलडिङ एण्ड आर्किटेक्ट रा.प. द्धितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 15:08
मिति २०७५।११।२३ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / सिभिल इन्जिनियरिङ समूह विलडिङ एण्ड आर्किटेक्ट रा.प. अनं प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 15:05
मिति २०७५।११।२३ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / सिभिल इन्जिनियरिङ समूह विलडिङ एण्ड आर्किटेक्ट रा.प. अनं द्धितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 14:59
मिति २०७५।११।२६ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल वन सेवा/जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 14:51
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / इलेक्टोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ समूह रा.पं. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 14:44
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी टाइपिष्ट ना.सु. पदकाे कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 14:38
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. अनं. द्धितिय श्रेणी टाइपिष्ट खरिदारकाे कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 14:32
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल विविध सेवा, रा.प. अनं. द्धितिय श्रेणी शिक्षक पदको कर्मचारी विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 03/12/2019 - 14:23
TICA (Thailand) का लागि निवेदन आव्हान गरिएको सम्बन्धमा । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सूचना/समाचार 03/12/2019 - 14:05
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/12/2019 - 12:06
पदपूर्तिका लागि माग फारम पठाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/11/2019 - 14:39
राेजगार संयोजकलाइ काममा लगाउने बारे (श्री स्थानीय तहहरु सबै) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 03/11/2019 - 12:24
विश्व उपभाेक्ता अधिकार दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/11/2019 - 10:39
कर्मचारी समायोजनको विवरण बिषय सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 03/07/2019 - 21:26
आ.व. ०७५/७६ को आर्थिक सर्भेक्षणको विवरण उपलव्ध गराइदिबे सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/07/2019 - 13:09
Australia Awards Scholarship का लागि निवेदन आव्हान | जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा अन्य 03/07/2019 - 12:50
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा सर्भे समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/07/2019 - 11:49
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा माइनिङ्ग इन्जि समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/07/2019 - 11:48
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा मेट्रोलोजी समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/07/2019 - 11:47
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सर्भे समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/07/2019 - 11:46
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी आ यो तथा तथ्यांक सेवा तथ्यांक समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/07/2019 - 11:45
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा एग्री इरिगेशन समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/07/2019 - 11:43
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा एरोनटिकल इन्जि समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/07/2019 - 11:40
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल एभिएसन अपरेसन उपसमूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/07/2019 - 11:37
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा ईलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेसन समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/07/2019 - 11:34
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल एभिएसन अपरेसन उपसमूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/06/2019 - 18:29
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा पुरातत्व समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/06/2019 - 18:27
नेपाल स्वास्थ्य सेवाको मेडिकल अधिकृत, आयुर्वेदिक चिकित्सक, डेन्टल सर्जन, वरिष्ठ एकीकृत चिकित्सा अधिकृत, होमियोप्याथी चिकित्सक आठौं तहको निजामती किताबखानाबाट २०७५।११।२१ मा प्राप्त कमर्चारी विवरणमा आधारीत जेष्ठताको सुची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/06/2019 - 13:14
२०७५।११।१७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी विविध सेवा प्रमुख महिला विकास अधिकृतहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/06/2019 - 12:15
२०७५।११।१७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा महिला विकास अधिकृतहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/05/2019 - 15:01
२०७५।११।१७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका श्रेणीविहिन हलुका सवारी चालकहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/05/2019 - 15:00
२०७५।११।१७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय विविध सेवा सहायक कम्प्युटर अपरेटरहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/05/2019 - 13:38
२०७५।११।१७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम विविध सेवा कम्प्युटर अपरेटरहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/05/2019 - 13:38
२०७५।११।१७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम विविध सेवा कम्प्युटर टेक्निसियनहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 03/05/2019 - 13:37
सह सचिव पदस्थापन सम्बन्धमा । संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा समायोजन 03/03/2019 - 14:45
कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह,(सम्बन्धीत नगर/गाउँपालिका) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 03/03/2019 - 13:31
KOICA Scholarship का लागि निवेदन आवहान | जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा अन्य 03/01/2019 - 16:27
एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै) | सङ्घीय मामिला महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 02/28/2019 - 11:02
एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (जि.स.स. सबै) | मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 02/28/2019 - 10:59
सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा (रा.प. तृतीय श्रेणी वा सो सरह) - श्री नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सेवाकालीन तालिम 02/27/2019 - 13:38
सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा (रा.प. द्वितिय श्रेणी वा सो सरह) - श्री नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सेवाकालीन तालिम 02/27/2019 - 13:31
एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा | (उल्लेखित सबै) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 02/25/2019 - 18:41
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय प्रशासन सेवा राजश्व समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/25/2019 - 18:37
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय प्रशासन सेवा लेखा समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/25/2019 - 18:37
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं पाँचौ तथा श्रेणी विहिन कार्यालय सहयोगीहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/25/2019 - 18:36
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं पाँचौ तथा श्रेणी विहिन हल्काराको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/25/2019 - 18:35
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं पाँचौ तथा श्रेणी विहिन हुलाकीको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/25/2019 - 18:34
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम प्रशासन सेवा लेखा समूहको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/25/2019 - 18:33
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय विविध सेवा कम्प्युटर अधिकृतको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/25/2019 - 18:32
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय विविध सेवा उप सचिव (सूचना प्रविधि)को विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/25/2019 - 18:27
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय प्रशासन सेवा लेखा समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/24/2019 - 15:53
अ.न.मी. ४,५,६ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:54
अस्पताल क्लिनर ३,४ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:53
ई.सि.जि. टेक्निसियन ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:51
ईन्टोमोलोजि निरिक्षक ६-७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:51
एनेस्थेसिया सहायक ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:49
कविराज ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:49
जुनियर मेडिकल रेकर्डर ४,५,६ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:48
डायटिसिन सुपरभटईजर ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:47
डार्करुम असिष्टेण्ट ४,५,६ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:46
डेन्टल हाईजिनिष्ट ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:45
पब्लिक हेल्थ नर्स ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:44
फार्मेसी सहायक ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:43
फिजियोथेरापिष्ट असिष्टेण्ट ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:42
बायोमेडिकल टेक्निसियन ५,६,७ तह र असिष्टेण्ट टेक्निसियन ४,५,६ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:41
बैध ४,५,६ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:40
मेडिकल रेकर्डर सुपरभाईजर ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:39
रेडियोग्राफर ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:38
ल्याब असिष्टेण्ट ४,५,६ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:37
ल्याब टेक्निसियन ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:35
स्टाफ नर्स ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:34
हाउसकिपिङ सुपरभाईजर ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/22/2019 - 12:32
सभामा बजेट पेश तथा स्वीकृत भएको विवरण उपलब्ध गराउने - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/22/2019 - 10:26
आयु्र्वेद चिकित्सक ८ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:23
कम्युनिटि नर्सिङ अधिकृत ७-८ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:22
जनरल नर्सिङ समुह ७-८ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:21
जनस्वास्थ्य अधिकृत ७-८ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:20
डेन्टल सर्जन ८ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:19
फार्मेसी अधिकृत ७-८ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:18
फिजियोथेरापिष्ट ७-८ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:16
मेडिकल अधिकृत ८ तहको बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:15
मेडिकल रेकर्डर अधिकृत ७-८ तह बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:14
मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट ७-८ तह बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:13
स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत ७-८ तह बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:12
होमियोप्याथि चिकित्सक ८ तह बरिष्ठता सूची | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/21/2019 - 18:07
अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने सम्बन्धमा | (स्थानीय तहहरु सबै) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/21/2019 - 14:32
आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/21/2019 - 13:43
निर्णय कार्यन्वयन समबन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै ) | वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/21/2019 - 11:11
राजश्व छुट समबन्धमा | (उल्लेखित सबै ) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/21/2019 - 10:15
मार्गदर्शन पठाईएको सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह (सबै) । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 02/20/2019 - 15:03
परिपत्र सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/20/2019 - 12:12
नेपाल प्रशासन सेवा र बिबिध सेवाका राजपत्रअनकित तृतीय, चतुर्थ, पाचौ, सवारी चालक र श्रेणीबिहिन कर्मचारीहरुको अध्यावधिक विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/19/2019 - 20:53
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन, सुपरभाइजर तथा सहायक ४/५/६ र ५/६/७ तहकाे ज्येष्ठताक्रम कायम गरिएको बारे । स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 02/19/2019 - 17:20
मिति २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय वन सेवा जल तथा भूसंरक्षण समूहकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/19/2019 - 15:08
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय वन सेवा फरेष्ट रिसर्च समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/19/2019 - 15:04
मिति २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय वन सेवा वोटानी समूहकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/19/2019 - 14:58
मिति २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय वन सेवा नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूहकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/19/2019 - 14:56
मिति २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय वन सेवा जनरल फरेष्टी समूहकाे विवरण सार्वजनिक गरिको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/19/2019 - 14:52
तलब भत्ता प्रयोजनको लागि कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) मन्त्रालय समायोजन 02/19/2019 - 12:19
२०७५।११।०६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम प्रशासन सेवा राजश्व समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/18/2019 - 22:19
२०७५।११।०६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय प्रशासन सेवा सा प्र समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/18/2019 - 22:14
२०७५।११।०६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम प्रशासन सेवा सा प्र समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/18/2019 - 22:08
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय प्रशासन सेवा राजश्व समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/18/2019 - 14:32
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय प्रशासन सेवा राजश्व समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/18/2019 - 14:29
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/18/2019 - 14:24
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय प्रशासन सेवा लेखा समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/18/2019 - 14:16
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय प्रशासन सेवा लेखा समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/18/2019 - 14:11
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय प्रशासन सेवाको विवरण सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 02/18/2019 - 12:40
परिपत्र - (श्री निजामती किताबखाना/श्री स्थानीय पूर्वाधार विभाग/श्री काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका जि.स.स./श्री काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका महा/न.पा./गा.पा.हरु) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/17/2019 - 11:51
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धमा | (उल्लेखित सबै ) संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/15/2019 - 10:40
एम्बुलेन्समा कर छुट माग गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/14/2019 - 15:32
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाकाे नाम र केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धमा - (श्री गाउँपालिका सबै/ नगरपालिका सबै/ जिल्ला समन्वय समिति सबै) संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/14/2019 - 14:18
जनशक्ति तथा रणनीतिक विकास योजना अन्तर्गत जनशक्ति प्रक्षेपणका लागि तयार गरिएको अनलाइन प्रश्नावलीको लिंक स्थापित गतिएको सम्बन्धमा (प्रदेश, स्थानीय तहहरु सबै) | मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 02/14/2019 - 13:27
छात्रवृत्ति समितिको ३२१ अाैं बैठकका प्रस्ताव र निर्णय । प्रशासन सुधार, जनशक्ति योजना तथा विकास महाशाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 02/14/2019 - 11:12
रास्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा | (उल्लेखित सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/13/2019 - 14:20
कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा - संलग्न सूचीमा उल्लेखित कार्यालयहरु । सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/13/2019 - 10:47
नेपाल स्वास्थ्य सेवाको मेडिकल अधिकृत, आयुर्वेदिक चिकित्सक, डेन्टल सर्जन, वरिष्ठ एकीकृत चिकित्सा अधिकृत, होमियोप्याथी चिकित्सक ८ तहको ज्येष्ठताक्रम कायम गरिएको बारे। स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 02/12/2019 - 16:46
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)को मिति २०७५/१०/२१ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.प्रथम श्रेणी (११ तह समेत)का कर्मचारीहरुको नामावली विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/12/2019 - 13:19
जानकारी सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह (सबै) । सूचना तथा प्रविधि शाखा अन्य 02/11/2019 - 14:43
रा.प.द्वितिय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सेवाकालीन तालिम 02/11/2019 - 14:35
गाउँ/नगर वस्तुस्थिति विवरण संकलन प्रणाली सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै) । विकास सहायता समन्वय शाखा अन्य 02/10/2019 - 14:59
अभिमूखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/10/2019 - 11:20
भारी सवारी चालक र हलुका सवारी चालक पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/10/2019 - 09:30
श्रेणीबिहिन पदमा कार्यरत सवारी चालक बाहेक अन्य सबै कर्मचारीहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/10/2019 - 09:28
नेपाल प्रशासन सेवा रा.प.अनं तृतीय श्रेणी देखि पाँचौ श्रेणी सम्मका (मुखिया, बहिदार, हुलाकी, हल्कारा र अन्य श्रेणी आबद्ध ) कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/09/2019 - 20:36
महिला बिकास तर्फ म बि नि र सहायक म बि  नि पदको कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता बिवरण अध्यावधिक गरिएको वारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/08/2019 - 19:59
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी जनरल सब-इन्जिनियर पदका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण अध्यावधिक गरिएको वारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/08/2019 - 19:54
नेपाल प्रशसन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा प अनं प्रथम श्रेणीका नायब सुब्वा पदका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण अध्यावधिक गरिएको वारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/08/2019 - 19:46
नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहायक तहमा नियुक्त भई सेवारत कर्मचारीहरूको निजामति कितावखानामा रहेको विवरण प्रकाशित गरिएको स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 02/08/2019 - 17:20
प्रेस विज्ञप्ति - मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 02/08/2019 - 11:01
आ‍.ब. २०७५/०७६ मा नयाँ कक्षाकाेठा निर्माण सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/08/2019 - 10:51
तुर्इन प्रतिस्थापन गर्ने गराउने सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/08/2019 - 10:33
टाईपिष्ट पदका बिभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/08/2019 - 09:53
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी, मेडिकल रेकर्ड, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य शिक्षा, फार्मेसि अधिकृत ७/८ तहकाे ज्येष्ठताक्रम कायम गरिएकाे वारे । । स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 02/07/2019 - 17:18
संस्थागत क्षमता विकासकाे आवश्यकता पहिचान सम्बन्धमा सहयाेग सम्बन्धमा - (स्थानीय तहहरु सबै) विकास सहायता समन्वय शाखा अन्य 02/07/2019 - 16:06
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (मा. मन्त्रीस्तरीय) को मिति २०७५।१०।२३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उप-सचिवहरुको समायोजन गरिएको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/07/2019 - 14:02
नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क समूहका बिभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण अद्यावधिक गरिएको समबन्धमा | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/07/2019 - 10:44
नेपाल बिबिध सेवाका रा.प. द्धितीय श्रेणी देखि रा.प. अन तृतीय श्रेणी सम्मका बिभिन्न पदहरुको बिवरण अद्यावधिक गरिएको समबन्धमा | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/07/2019 - 10:41
नेपाल बिबिध सेवा महिला बिकास तर्फ प्रमुख महिला बिकास अधिकृत र महिला बिकास अधिकृत कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/06/2019 - 17:53
नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा प अनं द्धितीय श्रेणीका खरिदार पदका कर्मचारीहरुको जेष्ठता सुचि कायम गरिएको बारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/06/2019 - 10:58
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ९/१० अाैं तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 02/05/2019 - 16:30
महालेखा परीक्षककाे कार्यालयकाे ५२, ५३, ५४ र ५५ अौ वार्षिक प्रतिवेदनकाे प्रतिक्रया पठार्इदिने सम्बन्धमा - (विभा/अायाेग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यालयहरु सबै / श्री जि.स.स. कार्यालय सबै / श्री स्थानीय तहहरु सबै) । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/04/2019 - 14:35
नदि तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफार्इ सम्बन्धि (नमुना) कार्यविधि, २०७५ वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा नमुना कानुन 02/04/2019 - 11:32
नयाँ उत्पादित सामानमा निकासी कर महसुल तथा दस्तुर लिन नमिल्ने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/04/2019 - 10:51
नेपाल स्वास्थ्य सेवा/मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी (मे॰ल्या॰टे॰) ब./मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट ७/८ तहका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/03/2019 - 19:12
नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूहका राजपत्रअनंकित पदहरुको जेष्ठता सुचि कायम गरिएको बारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/01/2019 - 22:02
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 02/01/2019 - 18:30
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८ अाैं तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 02/01/2019 - 18:14
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत ७/८ अाैं तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 02/01/2019 - 18:00
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिंङ अधिकृत ७/८ तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 02/01/2019 - 17:31
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिटी नर्सिंङ अधिकृत ७/८ तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 02/01/2019 - 17:23
कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागीता सम्बन्धमा - (श्री प्रदेश नं. ३ का सबै स्थानीय तहहरु / श्री प्रदेश नं. ३ का सबै जि.स.स. सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 02/01/2019 - 15:15
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ७/८ अाैं तह (फार्मेसि अधिकृत र फिजियोथेरापी) काे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 02/01/2019 - 14:58
नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूह रा.पं. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुो जेष्ठता बिवरण कायम गरिएको बारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/31/2019 - 19:48
Information Seminar on Australia Awards Scholarship सम्बन्धमा । (श्री सबै मन्त्रालय/ अायाेग / कार्यालय) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/31/2019 - 14:46
सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/31/2019 - 12:33
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.पं. तृतिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/30/2019 - 19:25
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प.अनं. द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/30/2019 - 19:12
भारतीय सरकारको साना विकास परियोजना परिचालन सम्बन्धनमा - स्थानीय तह सबै । विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/30/2019 - 16:49
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ४, ५, ६ र ५, ६, ७ औ तह (आयुर्वेद) को ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/30/2019 - 16:30
नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह रा.प. द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/29/2019 - 20:23
परिपत्र (उल्लेखित सबै ) | आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/29/2019 - 15:50
बैंक खाता नं. पठाउन पून: ताकेता सम्बन्धमा | (उल्लेखित सबै ) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 01/29/2019 - 15:43
नेपाल बिबिध सेवा महिला बिकास तर्फका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/29/2019 - 10:55
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/28/2019 - 19:28
नेपाल प्रशासन सेवा, समान्य प्रशासन समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/28/2019 - 18:43
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प. द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/28/2019 - 16:33
अावश्यक समन्वय सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै । विकास सहायता समन्वय शाखा अन्य 01/28/2019 - 14:32
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ८ अाैं तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 01/28/2019 - 11:17
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाअन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह जनरल उपसमूह रा.प. अ.नं प्रथम श्रेणी(सब-इन्जीनियर)का कर्मचारीहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/27/2019 - 16:22
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - तहहरु सवै । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/27/2019 - 16:01
नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क समूहका बिभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/27/2019 - 15:39
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ९ र १० औं तहको ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा | स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 01/27/2019 - 11:41
हेलिप्याड निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा | (स्थानीय तहहरु सबै ) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/27/2019 - 11:36
खाता सञ्चालन सम्बन्धमा - (स्थानीय तहहरु सबै) । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/27/2019 - 10:58
नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह टाईपिष्ट पदका बिभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/27/2019 - 08:48
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.पं. तृतीय श्रेणीका लेखी अधिकृत कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/26/2019 - 19:58
नेपाल बिबिध सेवाका रा.प. द्धितीय श्रेणी देखि रा.प. अन तृतीय श्रेणी सम्मका बिभिन्न पदहरुको बिवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/26/2019 - 19:50
नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा प अनं द्धितीय श्रेणीका खरिदार पदका कर्मचारीहरुो विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/25/2019 - 18:36
नेपाल प्रशसन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा प अनं प्रथम श्रेणीका नायब सुब्वा कर्मचारीहरुको विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/25/2019 - 18:32
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प.अनं. द्वितिय श्रेणीका सह लेखापाल कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/25/2019 - 18:07
कृषि याेग्य जग्गाकाे खण्डीकरण सम्बन्धमा - (स्थानीय तहहरु सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/25/2019 - 12:40
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ११ अाैँ तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा समायोजन 01/25/2019 - 10:31
आयोजना/कार्यक्रम सम्बन्धमा - तराई मधेश कार्यक्रम लागु भएको स्थानीय तहहरु । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 01/24/2019 - 16:10
नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूहका बिभिन्न पदहरुको ज्येष्ठता विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/23/2019 - 21:15
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प. द्वितिय श्रेणी उप-सचिव पदको विवरण । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/23/2019 - 17:22
विपन्न लक्षित फाराम भर्ने भराउने सम्बन्धमा - स्थानीय तह सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/23/2019 - 16:02
मासिक डोर र ज्यालादारीका कर्मचारीहरु सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/23/2019 - 12:31
नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह रा.प.तृतिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण | कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/22/2019 - 16:53
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाअन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह जनरल उपसमूह रा.प. तृतिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 01/22/2019 - 16:10
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाअन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूहको जनरल उपसमूहका कर्मचारीहरुको विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 01/22/2019 - 12:14
बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/22/2019 - 10:38
Information Seminar on Australia Awards Scholarship सम्बन्धमा । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सूचना/समाचार 01/22/2019 - 10:36
नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा.प. द्वितिय श्रेणी उप-सचिव पदको विवरण प्रकाशित गरिएको । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समायोजन 01/21/2019 - 15:32
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 01/17/2019 - 16:23
गाउँ/नगर वस्तुस्थिती विवरण तयारी कार्यविधि, २०७५ सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) विकास सहायता समन्वय शाखा कार्यविधि 01/17/2019 - 14:17
बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम खर्च कार्यविधि २०७५ (नमूना) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा नमुना कानुन 01/16/2019 - 14:40
सडक बालबालिकाकाे व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७५ (नमूना) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा नमुना कानुन 01/16/2019 - 14:38
बाल गृह संचालन कार्यविधि २०७५ (नमूना) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा नमुना कानुन 01/16/2019 - 14:36
अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय सबै । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/16/2019 - 12:32
चालु आ.व.को अर्धवार्षिक अवधिको प्रगति उपलब्ध गराईदिने - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/15/2019 - 16:32
ORS मा क्रियाकलाप प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा (सच्यार्इएकाे) । (उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/15/2019 - 15:24
राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकाेपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि पठार्इएकाे सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित ३० जिल्लाका स्थानीय तहहरु सबै ) स्थानीय तह समन्वय शाखा कार्यविधि 01/15/2019 - 12:32
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (पहिलाे संसाेधन) नियमावली २०७५ काे पठार्इएकाे सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा कार्यविधि 01/14/2019 - 15:20
सहभागिता सम्बन्धमा - (उल्लेखित सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/14/2019 - 15:10
सच्याइएकाे - (उल्लेखित सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/14/2019 - 15:04
खर्चकाे विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/14/2019 - 15:00
सहभागिता सम्बन्धमा - (उल्लेखित सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/14/2019 - 14:52
प्रेस विज्ञप्ति (२०७५/०९/२९) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 01/13/2019 - 18:42
नमुना दिग्दर्शन सम्बन्धमा - स्थानीय तह सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 01/13/2019 - 16:34
विवरण उपलब्ध गरार्इदिने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/13/2019 - 15:51
आयोगको निर्णय सम्बन्धमा - स्थानीय तह सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 01/13/2019 - 15:10
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा | (उल्लेखित सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/13/2019 - 13:58
जानकारी सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका हरु सबै मन्त्रालय अन्य 01/10/2019 - 15:49
राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री जि.स.स. सबै / स्थानीय तहहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/10/2019 - 15:43
भूमिहीनहरुकाे लगत तयार गर्ने सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/09/2019 - 11:24
सहजिकरण गरिदिने सम्बन्धमा -श्री जि‍.स.स सबै /श्री स्थानीय तहहरु सबै। सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/08/2019 - 14:19
भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७५ मनाउने सम्बन्धमा । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/08/2019 - 12:30
अावश्यक समन्वय सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/08/2019 - 12:20
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन बारे - श्री (जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरु सबै / स्थानीय तह)सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/08/2019 - 12:10
सरकारी सेवामा कार्यरत स्थायी कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक लगायतका श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुको समायोजन सम्बन्धी सूचना | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा सूचना/समाचार 01/04/2019 - 13:16
सामुदायिक संस्थाहरुको बैंक खाता सम्बन्धमा |(उल्लेखित स्थानीयतहहरु ) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/04/2019 - 13:12
Help Desk सञ्चालन सम्बन्धमा - श्री (महाशाखा/शाखा/विभाग/प्रतिष्ठान/अायाेजना/जि.स.स./महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका)हरु सबै । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/03/2019 - 15:57
स्थानीय तहकाे प्रशासनिक वर्गिकरणमा सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा - श्री जि.स.स.सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/03/2019 - 15:46
प्रेस विज्ञप्ति । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 01/03/2019 - 15:43
दरबन्दी तेरिज (नगरपालिका खण्ड २) कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा अन्य 01/03/2019 - 12:09
दरबन्दी तेरिज (नगरपालिका खण्ड १) कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा अन्य 01/03/2019 - 12:07
दरबन्दी तेरिज (स्थानीय तह कृषि) | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा अन्य 01/03/2019 - 12:06
दरबन्दी तेरिज (महा/उपमहानगरपालिका) | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा अन्य 01/03/2019 - 12:05
दरबन्दी तेरिज (जि.स.स. सबै ) | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा अन्य 01/03/2019 - 12:04
दरबन्दी तेरिज (स्थानीय तह पशु सेवा) | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा अन्य 01/03/2019 - 12:02
पत्र Website मा राखिदिने सम्बन्धमा - श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकर्तज्यूहरु ( सबै महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिकाकाे कार्यालयहरु ।) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/01/2019 - 15:57
बैठकमा सहभागिता सम्बन्धमा । पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 01/01/2019 - 15:11
अावश्यक सहयाेग सम्बन्धमा - श्री स‌ंलग्न तालिका बमाेजिमका महानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/01/2019 - 12:19
कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 01/01/2019 - 12:17
प्रेस विज्ञप्ति । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 01/01/2019 - 12:15
स्थानीय तह र अन्तर्गतको संगठन संरचना र दरवन्दी तेरिज । (स्थानीय तहहरू सबै) संगठन विकास शाखा अन्य 12/31/2018 - 23:22
लैङ्गिक उत्तरदायी वजेट तर्जुमा सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/31/2018 - 12:21
प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०७५ | स्रोत परिचालन समन्वय शाखा अन्य 12/31/2018 - 12:04
साविकका जि. वि. स. का कर्मचारीहरुको समायोजन सम्बन्धमा । (जि. स. स. , सबै जिल्ला ) कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 12/30/2018 - 15:20
हेल्प डेस्क संचालन सम्बन्धमा । (श्री गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार ) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 12/30/2018 - 15:19
सम्पत्ति विवरणको अभिलेख अद्यावधिक गर्न ताकेता गरिएको सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 12/30/2018 - 15:11
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि दरवन्दी विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा अन्य 12/28/2018 - 13:59
लैससास विषयक कार्यशाला गाेष्ठी सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/28/2018 - 12:28
आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम एवंम बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/27/2018 - 16:01
स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग सम्बन्धमा (स्थानीयतहहरु सबै) । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/27/2018 - 14:17
साविकमा सरकारी सेवा नियुक्त भई हाल कार्यरत रहेका तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकाे नयाँ संगठन संरचनामा दरबन्दी कायम नभएका पदका कर्मचारीहरुका लागि - कर्मचारी समायाेजन सम्बन्धी सूचना - ४ कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 12/26/2018 - 14:45
प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति/अायाेग/प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीहरुका लागि - कर्मचाारी समायाेजन सम्बन्धी सूचना - २ कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 12/26/2018 - 14:41
साविकमा जिल्ला विकास समितिकाे सेवामा स्थायी नियुक्ति पार्इ हाल जिल्ला समन्वय समिति वा कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि - कर्मचारी समायाेजन सम्बन्धी सूचना ३ कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 12/26/2018 - 14:39
सरकारी सेवाका कर्मचारीहरुका लागि कर्मचारी समायाेजन सम्बन्धी सूचना - १ कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 12/26/2018 - 14:36
धराैटी सम्बन्धमा - श्री राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राविधिकरण, जिल्ला अायाेजना कार्यान्वयन इकार्इ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/26/2018 - 10:15
निर्देशिका पठार्इएकाे बारे - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा निर्देशिका 12/25/2018 - 15:44
प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 12/23/2018 - 16:37
जिल्ला भित्रका स्थानीयतहहरुमा आवश्यक समन्वय गरिदिने सम्बन्धमा । (उल्लेखित सवै) कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 12/23/2018 - 15:25
औषधि खरिद तथा ढुवानी सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/21/2018 - 13:26
स्थानीय तहमा खटिएका कृषि तथा पशुपन्छी तर्फका कर्मचारीहरुको तलब भत्ता सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/21/2018 - 13:23
कर्मचारी विवरण पठाईदिने बारे (जि.स.स. सबै ) । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 12/21/2018 - 13:10
अा‍.ब. २०७५/७६ काे प्रथम चाैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिकाे बैठकमा उपस्थति सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/21/2018 - 11:27
आ.व. २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक (MDAC) मा उपस्थिति सम्बन्धमा । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/21/2018 - 11:15
लेखापरीक्षण एवं सम्परीक्षण गराउने बारे - श्री विभाग/अायाेग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु/ जि.स.स. (सबै) । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/21/2018 - 11:14
प्रेस विज्ञप्ति | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 12/20/2018 - 16:17
सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड स्रोत पुस्तिका सम्बन्धमा जानकारी ।(उल्लेखित सबै ) स्थानीय तह समन्वय शाखा नमुना कानुन 12/20/2018 - 10:42
प्रदेश सरकार मातहत गएका कार्यालयहरुको कोष सम्बन्धमा ।(उल्लेखित सबै ) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/20/2018 - 10:40
प्रेस विज्ञप्ति | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 12/19/2018 - 18:38
कार्यरत पद (तह) मा नै समायोजन पत्र दिने बारे (उल्लेखित सबै ) | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 12/19/2018 - 18:35
प्रेस विज्ञप्ति | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 12/19/2018 - 17:18
प्रेस विज्ञप्ति । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 12/19/2018 - 10:46
काज फिर्ता गरी समायोजनको पत्र दिने सम्बन्धमा | (सबै स्थानीय तहहरु) कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 12/18/2018 - 17:20
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ मन्त्रालय समायोजन 12/18/2018 - 14:09
प्रेस विज्ञप्ति - कर्मचारी समायाेजन अध्यादेश, २०७५ काे दफा १७ बमाेजिम गठन भएकाे निर्देशन तथा समन्वय समितिकाे मिति २०७५।९।१ मा बसेकाे बैठककाे निर्णयहरु । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 12/18/2018 - 11:13
प्रेस विज्ञप्ति - PIS Update गर्ने समयावधि थप गरेकाे सम्बन्धमा । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 12/18/2018 - 11:07
प्रेस विज्ञप्ति । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 12/17/2018 - 13:14
"One Year Masters Scholarship with KDI in Korea, 2019" समबन्धमा | जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/16/2018 - 15:48
छात्रवृत्ति समितिकाे ३२० अाैं बैठकका प्रस्ताव र निर्णय जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 12/16/2018 - 15:41
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/16/2018 - 15:26
प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 12/15/2018 - 16:24
हेल्प डेस्क संचालन समबन्धमा (उल्लेखित सबै) | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 12/15/2018 - 16:22
परिपत्र (उल्लेखित सबै ) । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/14/2018 - 11:07
तराई मधेश समृदी कार्यक्रम सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 12/13/2018 - 17:40
आयोजना कार्यक्रम स्वीकृति सम्बन्धमा (तराई मधेश समृदी कार्यक्रम संचालन गर्ने स्थानीय तहहरु सबै ) । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 12/13/2018 - 17:03
राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । (श्री जि.स.स. (उल्लेखित), महा/उप-महा/नगरपालिका (उल्लेखित)) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा सूचना/समाचार 12/13/2018 - 15:45
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा धेरै सोधिने प्रश्नहरु (FAQs) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 12/12/2018 - 16:21
राष्ट्रिय वार्षिक समीक्षा गाेषठीमा सहभागिता गरार्इदिनुहुने सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्याहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/12/2018 - 15:39
जानकारी सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/12/2018 - 12:59
अन्तराष्ट्रिय अाप्रवासन दिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/12/2018 - 12:56
बिज्ञप्ति २ कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 12/11/2018 - 16:58
बिज्ञप्ति १ कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 12/11/2018 - 16:56
कर्मचारी विवरण पठाईदिने बारे । (जि. स.स. सबै ) कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 12/11/2018 - 16:55
सरुवा सम्बन्धी कार्य हाललाई स्थगित गर्ने सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 12/11/2018 - 16:02
सहभागिता सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/11/2018 - 15:51
समायोजन पत्र दिने सम्बन्धमा - श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय तह सबै । कर्मचारी समायोजन शाखा (क) परिपत्र/निर्देशन 12/11/2018 - 13:10
अभिलेख बुझि लिने सम्बन्धमा (जि. स. स. सबै ) | स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/10/2018 - 15:47
आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन बारे - पत्रमा उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/10/2018 - 11:52
अा.ब. २०७५/०७६ काे प्रथम चाैमासिक प्रगति विवरण ताकेता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/09/2018 - 13:07
आ.व. २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण ताकेता सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/09/2018 - 12:59
कर्मचारीहरु उपस्थित हुने सम्बन्धमा । (यस मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमात्र) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/09/2018 - 11:12
अन्तरास्ट्रिय आप्रवाशन दिवस मनाउन सहजिकरण सम्बन्धमा । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 12/09/2018 - 11:12
स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्यक्रमको विवरण सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/09/2018 - 11:09
सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रिमक सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह सबै । मन्त्रालय अन्य 12/07/2018 - 17:21
प्रेस विज्ञप्ति - LGCDP को राष्ट्रिय कार्यकारी कार्यकारी समितिको ११ औ बैठक मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 12/07/2018 - 15:51
भुक्तानी दिन बाँकीको कच्चाबारी सम्बन्धमा । (जि.स.स. सबै ) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/06/2018 - 15:53
आर्थिक दायित्वको विवरण पठाउन पुनः ताकेता गरिएको सम्बन्धमा । (श्री जि.स.स. सबै, श्री महा/उपमहा/नगरपालिका सबै, श्री गाउँपालिका सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/06/2018 - 14:11
समपुरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५ सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । स्रोत परिचालन समन्वय शाखा कार्यविधि 12/06/2018 - 11:49
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/03/2018 - 13:40
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/03/2018 - 13:39
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/03/2018 - 13:35
तलब भत्ता सम्बन्धकाे पत्र कार्यान्वयन नगर्ने - श्री स्थानीय तहहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/03/2018 - 13:22
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/03/2018 - 13:20
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/03/2018 - 13:12
१५ अाैं राष्ट्रिय स्वयं सेविका दिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री सबै स्थानीय तहहरु । सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 12/03/2018 - 12:11
जानकारी सम्बन्धमा (स्थानीयतहहरु ७५३) | मन्त्रालय सूचना/समाचार 12/02/2018 - 12:24
कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/30/2018 - 13:17
पुन: ताकेता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित जि.स.स.हरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/30/2018 - 13:13
प्रेस विज्ञप्ति - उत्थानशील समुदायका लागि गाउँपालिका/नगरपालिकाको रणनीति, २०७५ वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा रणनीति 11/30/2018 - 12:45
अनुगमन गरी जानकारी गराउने सम्बन्धमा - (श्री जि.स.स. सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/30/2018 - 11:12
विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा (श्री जि.स.स. सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/29/2018 - 12:42
आ.व. २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण उपलव्ध गराइदिने - उल्लेखित निकायहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/28/2018 - 16:13
आ.व. २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने - मन्त्रालयका शाखाहरू सबै, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, निजामती किताबखाना । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/28/2018 - 16:10
सहभागिता सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यू, सुदूरपश्चिम प्रदेशका जि.स.स. कार्यालय सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/28/2018 - 15:44
परामर्श बैठक सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित जि.स.स. कार्यालयहरु/ महा/उपमहा/नगरपालिका/ गाउँपालिकाकाे कार्यालयहरु सबै । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 11/28/2018 - 12:08
तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री (महा/उपमहा/नगरपालिका/ गाउँपालिकाहरु) सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/28/2018 - 11:49
परिपत्र सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/28/2018 - 11:45
सहभागिता सम्बन्धमा (उल्लेखित स्थानीय तहहरू) स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा सूचना/समाचार 11/27/2018 - 15:25
सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री सबै स्थानी तहहरु । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/26/2018 - 15:11
समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धमा - श्री सबै स्थानीय तहहरु । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/26/2018 - 15:09
छात्रवृत्ति समितिकाे ३१९ अाैं बैठकका प्रस्ताव र निर्णय जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 11/25/2018 - 15:36
प्रश्नावली पठाएको सम्बन्धमा - उल्लेखित जिससहरु । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/22/2018 - 13:08
निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/22/2018 - 13:07
आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानुनको समय तालिका परिपालना सम्बन्धमा - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु/जिसस/स्थानीय तह सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/22/2018 - 13:01
उपस्थिति हुने बारे - श्री विभाग/ आयाेग/ समिति / प्रतिष्ठान/ कार्यक्रमहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/22/2018 - 11:32
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतनामुलक अभियान सम्बन्धमा - श्री सबै (स्थानीय तहहरु/जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरु) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/20/2018 - 16:01
२७ अाैं अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाउने समबन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/20/2018 - 15:57
प्रेस विज्ञप्ति वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 11/19/2018 - 14:39
आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको प्रगति विवरण बारे (श्री स.मा.सा.प्र.म. शाखाहरु, आयोजना/कार्यक्रम सबै; स्थानीय पूर्वाधार विभाग; केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग; नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान; स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/19/2018 - 14:09
नमूना कार्यविधि सम्बन्धमा । मन्त्रालय कार्यविधि 11/19/2018 - 13:37
सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/19/2018 - 11:16
आर्थिक दायित्वको विवरण पठाउने बारे पुनः ताकेता गरिएको सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/18/2018 - 15:17
आशयको पत्र सम्बन्धमा | आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा बोलपत्र 11/16/2018 - 11:23
बेरुजु फछर्यौट, कार्ययोजना र मार्गदर्शन २०७५/७६ (श्री विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान सबै, श्री जि.स.स. सबै, श्री स्थानीय तह सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा सूचना/समाचार 11/14/2018 - 14:59
प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 11/13/2018 - 16:20
लैससास विषयक कार्यशाला गोष्ठी सम्बन्धमा । (उल्लेखित स्थानीय तह) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा सूचना/समाचार 11/12/2018 - 16:01
आवश्यक सहयोग बारे । (श्री भुकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका महा/उप महा/नगरपालिकाहरु, गाउँपालिकाहरु सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/12/2018 - 14:32
पदाधिकारीहरूको रिक्त पदको विवरण उपलब्ध गराइ दिनहुन (तेस्रो ताकेता पत्र), श्री जि.स.स. सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/12/2018 - 13:51
प्रेस विज्ञप्ती मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 11/11/2018 - 15:34
ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 11/06/2018 - 13:18
माग आकृति फारम भरी पठाउने सम्बन्धमा । (श्री प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय ७ वटै प्रदेश ) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/05/2018 - 10:48
माग आकृति फारम भरी पठाउने सम्बन्धमा । (श्री महा/उपमहा/नगरपालिका एवं गाउँपालिकाहरु सबै ) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/05/2018 - 10:45
सहभागिता सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/02/2018 - 15:25
जानकारी सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/01/2018 - 17:17
सूचना कार्यान्वयन सम्बन्धमा - सम्बन्धित कार्यालयहरु सबै । मन्त्रालय सूचना/समाचार 10/30/2018 - 10:48
स्थानीय तहकाे कार्यालय रहेकाे स्थान Coordinate काे विवरण पठाउने सम्बन्धमा - श्री नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/30/2018 - 10:45
सहभागीता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/30/2018 - 10:41
तालिम सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखीत कार्यालयहरु । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/30/2018 - 10:38
विवरण उपलब्ध गरार्इदिने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/30/2018 - 10:35
मापदण्ड कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा मापदण्ड 10/29/2018 - 14:56
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलार्इ कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/29/2018 - 14:49
वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित सम्बन्धित सबै । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा बैदेशिक मनोनयन 10/28/2018 - 11:05
वित्तिय विवरण पठाउने सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका सबै । मन्त्रालय अन्य 10/28/2018 - 10:43
विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा (श्री जि.स.स.को कार्यालय सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/26/2018 - 15:23
सूचना कार्यान्वयन सम्बन्धमा (श्री तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू हुने स्थानीय तहहरू सबै) योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा सूचना/समाचार 10/26/2018 - 15:05
सहभागिता सम्बन्धमा (श्री नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय - कालिकोट, जुम्ला र मुगु) स्थानीय तह समन्वय शाखा सूचना/समाचार 10/26/2018 - 15:00
तालिम कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (कालिकोट, जुम्ला, मुगु, र दैलेखका सबै स्थानीय तह) स्थानीय तह समन्वय शाखा सूचना/समाचार 10/26/2018 - 14:53
स्थानीय तहको कार्यालय रहेको स्थान Coordinate को विवरण पठाउने सम्बन्धमा (श्री गाउँ/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/26/2018 - 14:47
प्रश्नावली भरी पठाइदिने सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तह, सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/26/2018 - 14:30
अनुगमन समिति र कार्यादेश सम्बन्धमा (श्री जि.स.स. र स्थानीय तह सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/25/2018 - 15:45
परिपत्र सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तह सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/24/2018 - 15:05
गाउँपालिका/नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५ वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा नमुना कानुन 10/24/2018 - 13:21
सहभागी उपस्थित गराईदिने सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरू) सूचना तथा प्रविधि शाखा सूचना/समाचार 10/23/2018 - 11:48
तराई-मधेश समृदि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै) मन्त्रालय अन्य 10/22/2018 - 11:06
अस्थायी तथा सेवा करार तर्फका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा प्रशासन सुधार, जनशक्ति योजना तथा विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 10/15/2018 - 07:03
बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ( ( श्री प्रशासकीय अधिकृतज्युहरु -काठमाण्डौ महा,ललितपुर महा,भक्तपुर नपा,किर्तिपुर नपा,मध्यपुर ठिमी नपा ) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा सूचना/समाचार 10/14/2018 - 11:43
कार्यक्रम/आयोजना सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे - स्थानीय पूर्वाधार विभाग, आयोजना/कार्यक्रमहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/12/2018 - 15:51
बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ( श्री नगर प्रमुखज्युहरु काठमाण्डौ उपत्यकाका नगरपालिकाहरु सबै ) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा सूचना/समाचार 10/12/2018 - 13:37
उपस्थिति सम्बन्धमा ( श्री नेपालगंज उपमहा, बास्गढ़ी,वेसीशहर,विदुर,नीलकण्ठ,घोडाघोडी,भेरिगंगा,कविलासी र दुहवी नगरपालिका | स्रोत परिचालन समन्वय शाखा सूचना/समाचार 10/12/2018 - 13:28
कृषि तथा पशु सेवा तर्फका कर्मचारीकाे तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री (नगर कार्यपालिका / गाउँपालिका) हरु सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/11/2018 - 13:24
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित सबै कार्यालयहरु मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 10/11/2018 - 13:13
बडादशैंको साइत सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/11/2018 - 11:58
अावश्यक सहयाेग, समन्वय र निर्देशन सम्बन्धमा - श्री (नगरपालिका/गाउँपालिका) सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/09/2018 - 12:51
लागू अाैषध निषेध तथा मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी क्रियाकलाप कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/08/2018 - 14:01
कृषि तथा पशु सेवा तर्फका कर्मचारीकाे तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री (नगर कार्यपालिका / गाउँपालिका) हरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/08/2018 - 12:53
लैंगिक सम्बन्धि अभुमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा । (वीरेन्द्र नगरपालिका, सुर्खेत ) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/05/2018 - 14:48
अन्तरक्रिया कार्यक्रम स्थगन सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/05/2018 - 13:19
तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री (महा/उपमहा/नगरपालिका/ गाउँपालिकाहरु) सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/05/2018 - 13:16
विवरण सम्बन्धमा - श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डाै । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा बैदेशिक मनोनयन 10/05/2018 - 12:49
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली , २०७५ को विवरण उपलब्ध गराउने । (जि.स.स. सबै ) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/05/2018 - 12:06
जीवजन्तु कर सम्बन्धमा । (स्थानीय तह ७५३ सबै) स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/04/2018 - 14:41
(P1) आयोजनाहरुको प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा - उल्लेखित आयोजा/कार्यक्रमहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 10/04/2018 - 13:17
सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/04/2018 - 12:51
अाशयकाे पत्र सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित सबै आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 10/03/2018 - 15:08
सहभागीता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/03/2018 - 15:05
चाैंथाे याेजनाकाे अा.ब. २०७३/७४ र २०७४/७५ काे प्रगति विवरण बारे । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/03/2018 - 14:48
निर्देशिका सम्बन्धमा - श्री सबै (महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिहरु) विकास सहायता समन्वय शाखा निर्देशिका 10/02/2018 - 11:28
छात्रवृत्ति समितिकाे ३१७ अाैं बैठकका प्रस्ताव र निर्णय । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 10/01/2018 - 17:00
जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहेको रकमको विवरण सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/01/2018 - 16:12
लेखापरीक्षकहरुकाे सूचीकृत सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/01/2018 - 11:07
सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह (सबै) । मन्त्रालय अन्य 09/30/2018 - 16:25
संशाेधित नेपाल गुणस्तर ४० सम्बन्धमा - श्री सबै विभागहरु / सबै स्थानीय तहहरु । विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/30/2018 - 15:59
नमूना कानून सम्बन्धमा - श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु (गाउँपालिका/नगरपालिका) सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/30/2018 - 12:31
सूचना ! आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/27/2018 - 16:23
तुइन दुर्घटना प्रभावित व्यतिको उद्दार तथा सहायता कोष संचालन नि. २०२५ जानकारी तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/27/2018 - 16:08
न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/27/2018 - 11:43
काेषकाे रकम खर्च नगर्ने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय, सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/26/2018 - 14:42
विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तरास्ट्रिय दिवस (IDDR, 2018) मनाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह सबै । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/26/2018 - 13:15
लागू अाैषध निषेध तथा मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी क्रियाकलाप कार्यान्वयन सम्बन्धमा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 09/26/2018 - 12:40
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड - श्री (प्रदेश सरकार/ नगरपालिका/ गाउँपालिका) हरु सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/26/2018 - 11:27
JDS छात्रवृत्ति कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धाको लागि पूर्व स्वीकृति सम्बन्धमा - श्री अर्थ मन्त्रालय, (अ.आ.स.स.महाशाखा) सिंहदरवार, काठमाडाै । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सूचना/समाचार 09/26/2018 - 10:56
भवन आचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै । विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/21/2018 - 14:36
निर्माण सामाग्री ढुवानी सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय सबै । विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/21/2018 - 14:33
भवन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/21/2018 - 14:28
सरसफाई व्यवस्थाको सम्बन्धमा । (श्री काठमाडौँ महानगरपालिका) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/21/2018 - 14:15
मन्त्रालयबाट आ.व. २०७५/७६ मा भएका बैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयन भएकाहरुको विवरण । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सूचना/समाचार 09/20/2018 - 14:57
लैङ्गिक सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- उल्लिखित उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिका कार्यालयहरु । सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/20/2018 - 14:23
झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम संचालनका लागि प्राविधिक सहयोग बारे । (उल्लेखित सबै) विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/18/2018 - 16:59
स्थानीय स्तरका सडक पुल कार्यक्रम संचालनका लागि प्राविधिक सहयोग बारे । (भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय) विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/18/2018 - 16:56
झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम संचालनका लागि प्राविधिक सहयोग बारे । (भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय) विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/18/2018 - 16:54
राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता - पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/18/2018 - 16:02
निजी अावास पुननिर्माण सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु सबै । विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/18/2018 - 15:58
एक दिवसीय कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा ।(उल्लेखित कार्यालय सबै ) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/18/2018 - 15:19
एक दिवसीय कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा ।(उल्लेखित कार्यालय सबै ) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/18/2018 - 15:16
सिफारिश कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै । सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/17/2018 - 15:28
विकास समिति ऐन, २०१३ र विशेष ऐनहरुवाट सञ्चालित समिति, परिषद्, आयोग, वोर्ड र केन्द्रको विवरण पठाउने वारे - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/17/2018 - 11:33
नयाँ उत्पादित फलामका सामानमा निकासी कर महसुल तथा दस्तुर लिन नमिल्ने सम्बन्धमा (विरगंज महानगरपालिका ) । स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/16/2018 - 16:23
दिवस मनाउने सम्बन्धमा । सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा अन्य 09/16/2018 - 13:50
वित्तीय विवरणको ढाँचा सम्बन्धमा । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 09/12/2018 - 15:15
पोषण स्वयंसेवकलाई सहभागी हुन पठाइदिने बारे- उल्लिखित नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/12/2018 - 12:32
मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै। आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/12/2018 - 11:05
संविधान दिवस भव्यताकासाथ मनाउने सम्बन्धमा- जि.स.स. सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै । स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 09/10/2018 - 12:06
विवरण उपलब्ध गरार्इ दिनुहुन - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जि.स.स. सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/09/2018 - 12:08
आ. व. ७४/७५ मा उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्नु हुने निजामती कर्मचारीहरुको नामावली | मन्त्रालय अन्य 09/07/2018 - 12:40
संविधान दिवसकाे कार्यक्रम सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित सबै कार्यालयहरु आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/06/2018 - 15:42
संविधान दिवसकाे कार्यक्रम सम्बन्धमा - श्री सबै जि.स.स.काे कार्यालय/ सबै स्थानीय तहहरु (महा /उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/06/2018 - 15:35
निजामती सेवा दिवसकाे मूल समाराेह कार्यक्रम सम्बन्धमा - श्री सबै महाशाखा/शाखाहरु संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । कर्मचारी कल्याण शाखा अन्य 09/06/2018 - 15:31
मनोनयन सम्बन्धमा- श्री ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, भद्रपुर, झापा/बोधार्थ: स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, जावलाखेल, ललितपुर/मनोनयन सम्बद्ध स्थानीय तहहरु। जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सूचना/समाचार 09/06/2018 - 11:46
शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड (स्रोत पुस्तिका) (सबै स्थानीयतहहरु) । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/05/2018 - 16:11
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५२,५३,५४ र ५५ औं प्रतिवेदनको प्रतिक्रिया पठाइदिने बारे- विभाग/आयोग/समिति/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/05/2018 - 15:33
सूचना (निजामती सेवा दिवस, २०७५ को कार्यक्रम सम्बन्धी) कर्मचारी कल्याण शाखा सूचना/समाचार 09/05/2018 - 13:56
Mobile App संचालन सम्बन्धमा । सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/04/2018 - 14:25
सूचना (निजामती सेवा दिवस, २०७४) । कर्मचारी कल्याण शाखा अन्य 09/04/2018 - 14:22
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी नामसारी तथा ठाउँसारी सम्बन्धमा- बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालय स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 09/04/2018 - 13:50
अार्थिक दायित्वको विवरण पठाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय पूर्वाधार विभाग/केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग/ जि.स.स.को कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाहरुमा सबै योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/04/2018 - 11:35
राष्टिय भवन निर्माण संहिता सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - उल्लेखित उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/04/2018 - 11:09
सरसफाई अभियान सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/03/2018 - 16:38
आ. व. ७५/७६ को स्वीकृत बजेट सम्बन्धमा । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 09/03/2018 - 16:36
साना विकास परियाेजना माग गर्ने तथा सिफारिश गर्ने प्रकृयाका सम्बन्ध - सबै महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/03/2018 - 16:31
निजामती सेवा दिवस, २०७५ को नारा तय भएको सम्बन्धमा । कर्मचारी कल्याण शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/02/2018 - 17:30
सहायक सामग्रीको भन्सार छुट सिफारिस सम्बन्धमा ।(स्थानीयतहहरु सबै ) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/02/2018 - 16:11
संविधानको धारा ५३ बमोजिमको प्रगति पठाउने सम्बन्धमा -उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/02/2018 - 11:37
निजामती सेवा दिवस - २०७५ मनाउने सम्बन्धमा । कर्मचारी कल्याण शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/31/2018 - 15:31
सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै )। सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/31/2018 - 14:14
विवरण उपलब्ध गराउने - (उल्लेखित कार्यालयहरु सबै) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/31/2018 - 14:06
सहभागिता बारे - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु/ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/31/2018 - 10:34
पेशकी विवरण सम्बन्धमा- विभाग/आयोग/समिति/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै। आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/29/2018 - 16:13
कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा । (उल्लेखित कार्यालयहरु ) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/29/2018 - 14:39
कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा । (उल्लेखित कार्यालयहरु ) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/29/2018 - 14:38
कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा । (उल्लेखित कार्यालयहरु ) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/29/2018 - 14:34
जन्म प्रतिवेदन प्रणाली (Birth Reporting System) सम्बन्धमा- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय\बोधार्थ: केन्द्रीय पंजीकरण विभाग/सदरमुकाम रहेका गाउँपालिका/नगरपालिका। सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा अन्य 08/29/2018 - 13:45
स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष संचालन, कार्यविधि २०७५ (नमूना) word | वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा नमुना कानुन 08/29/2018 - 11:41
अस्थायी तथा सेवा करार तर्फका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा - श्री जि.स.स. सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका/ गाउँपालिका सबै / जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/29/2018 - 10:28
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाभित्रका) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/28/2018 - 13:41
कार्यक्रम सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै (तराई मधेसका २१ जिल्ला)/कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (तराई मधेसका २१ जिल्ला) । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 08/28/2018 - 12:23
स्थानीय तहको न्यायिक समिति पदाधिकारीलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (महोत्तरी र सिन्धुली) । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/28/2018 - 12:07
उपस्थिति सम्बन्धमा- प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, कास्की, स्याङ्जा, तनहूँ र पर्वतका उल्लिखित महानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँपालिका। स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/26/2018 - 12:37
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग सबै/निजामती कितावखाना/निजामती कर्मचारी अस्पताल सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/26/2018 - 11:53
प्रेस विज्ञप्ति - आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक प्रगति समीक्षा वैठक । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 08/22/2018 - 16:11
उपस्थिति सम्बन्धमा- श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू- काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगर/नगरपालिकाहरु सबै (१८)/काभ्रे जिल्लाका नगरपालिकाहरु सबै (६) स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/22/2018 - 11:05
छात्रवृत्ति समितिकाे ३१६ अाैं बैठकका प्रस्ताव र निर्णय जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 08/21/2018 - 14:18
विवरण उपलब्ध गरिदिने सम्बन्धमा - महानगरपालिका/उप-महानगरपालिका/नगरपालिका/गाँउपालिका सबै । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 08/20/2018 - 16:33
उपस्थिति सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । मन्त्रालय अन्य 08/20/2018 - 15:19
परिपत्र (उल्लेखित सबै )। आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/19/2018 - 17:02
आ.व. २०७४/७५ को बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या विकास समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 08/19/2018 - 12:27
स्थानीय तहको न्यायिक समिति पदाधिकारीलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति, मोरङ । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 08/17/2018 - 11:46
आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को वार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै (७७)/स्थानीय तह सबै (७५३) । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/17/2018 - 10:38
राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तरराष्ट्रिय साक्षरता दिवस, २०७५ मनाउने बारे- स्थानीय तह (महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका) सबै। स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/16/2018 - 16:52
कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै । स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/16/2018 - 15:13
निजामती सेवा दिवस- २०७५ सम्बन्धमा- सबै मन्त्रालय/आयोग/कार्यालय/सचिवालय/केन्द्र/प्रदेश कर्मचारी कल्याण शाखा सूचना/समाचार 08/16/2018 - 13:41
राष्ट्रिय बालदिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै। स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/16/2018 - 12:23
JDS Explanatory Seminar सम्बन्धी सूचना जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सूचना/समाचार 08/16/2018 - 10:36
जातीय सिफारिश र जातीय प्रमाणपत्र सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका सबै सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/15/2018 - 16:43
सूचना आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा सूचना/समाचार 08/15/2018 - 15:21
एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै। स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/15/2018 - 14:01
प्रदेश मन्त्रालय एवं प्रदेशस्तरका निकायहरुमा कर्माचारी कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धमा - मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय तथा प्रदेश स्तरका सबै मन्त्रालय । संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/15/2018 - 12:35
प्रदेश मन्त्रालय एवं प्रदेशस्तरका निकायहरुमा कर्माचारी कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धमा - उल्लेखित मन्त्रालयहरु । संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/15/2018 - 12:33
लेखा परीक्षण एवं सम्परीक्षण गराउने बारे- विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/स्थानीय तह सबै। आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/15/2018 - 11:41
स्वीकृत कानूनहरु पठाउने- गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/15/2018 - 10:45
उपस्थिति सम्बन्धमा- श्री नगर प्रमुखज्यू (धुलिखेल/पाँचखाल/कमलामाई नगरपालिका)/श्री अध्यक्षज्यू (सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुली/रोशी गाउँपालिका, काभ्रे)। स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/14/2018 - 12:17
बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको खर्चको विवरण (Statement of Expenditure) पेश गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय /गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/12/2018 - 16:59
सामाजिक परिचालिका सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु (विगतमा महिला जागृति कार्यक्रम लागू भएका) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/12/2018 - 16:52
मानव बेचविखन विरुद्धको दिवस सम्बन्धमा- स्थानीय तह (सबै) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/12/2018 - 16:15
एक गाउँ एक पशु सेवा प्राविधिक सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/12/2018 - 13:12
आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था उपलब्ध गराईदिने बारे - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 08/10/2018 - 15:36
प्रेस विज्ञप्ति - २०७५/४/२५ । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 08/10/2018 - 15:11
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर बारे- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/10/2018 - 14:11
Audio Notice Board लागू गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 08/09/2018 - 16:10
नयाँ राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धमा- विभाग सबै/निजामती किताबखाना/निजामती कर्मचारी अस्पताल/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/जि.स.स.को कार्यालय सबै/स्थानीय तहहरु सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/08/2018 - 12:53
सोझै भुक्तानी र बस्तुगत सहायताको विवरण प्रविष्टि सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/06/2018 - 17:04
स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम पठाईदिने बारे (श्री आयोजना / कार्यक्रम/ प्रतिष्ठान सबै ) । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/06/2018 - 16:04
सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा ।( स्थानीय तह सबै) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/05/2018 - 15:17
स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धमा बारम्बार सोधिने प्रश्न (FAQ) को संगालो । संघीय मामिला शाखा प्रकाशन 08/05/2018 - 11:37
प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।४।१८) योजना तथा अनुगमन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 08/03/2018 - 13:50
तुइन विस्थापन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै। योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/03/2018 - 13:47
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना संरचना समितिको प्रतिवेदन २०७४ मन्त्रालय प्रकाशन 08/03/2018 - 11:54
शासकीय खबरपत्र मन्त्रालय प्रकाशन 08/03/2018 - 11:51
सम्पति विवरण सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु (सबै) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/03/2018 - 11:05
स्थानीय सरकार संचालन ऐन , २०७४ बमोजिम वडा समिति वा वडा अध्यक्षबाट हुने अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा स्पष्ट गरिएको (श्री नागार्जुन नगरकार्य पालिका) संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/02/2018 - 17:09
स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धमा बारम्बार सोधिने प्रश्न (FAQ) को संगालो । संघीय मामिला शाखा दस्तावेज 08/02/2018 - 13:39
फाजिल दरबन्दी सम्बन्धमा । संगठन विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/02/2018 - 13:07
पुनःताकेता - आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे (उल्लेखित निकायहरु) । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/31/2018 - 16:57
विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । (नगर/गाउँपालिका सबै ) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 07/31/2018 - 16:27
आ.व. २०७५/७६ का लागि युनिसेफ नेपालको सशर्त वजेट प्रस्ताव कार्यान्वयन बारे - स्थानीय तहहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/29/2018 - 16:58
मन्त्रालय अन्तर्गत महाशाखा तथा शाखाहरुको कार्य विवरण । मन्त्रालय अन्य 07/27/2018 - 14:39
कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा ( काठमाडौं/ललितपुर महानपा, कागेश्वरी मनहरा/कीर्तिपुर/गोकर्णेश्वर/चन्द्रागिरी/तारकेश्वर/दक्षिणकाली/नागार्जुन/बुढानिलकण्ठ/भक्तपुर/मध्यपुर थिमी/सुर्यविनायक/गोदावरी/महालक्ष्मी नपा) । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 07/25/2018 - 17:18
सोधभर्ना हिसाबको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा । (DOLIDAR, DOCR, SNRTP, DRILIP, LGCDP, CIP) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/25/2018 - 16:32
प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।(स्थानीय तह सबै )। मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 07/25/2018 - 15:42
प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।(जि.स. स. सबै )। मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 07/25/2018 - 15:41
कर्मचारी छात्रवृत्ति सम्बन्धी - ३१५ अाै‌‌ बैठक । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 07/25/2018 - 13:24
Enrollment Information Session सम्बन्धी सूचना | जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा अन्य 07/24/2018 - 14:07
मन्त्रालय अन्तर्गत महाशाखा तथा शाखाहरुको कार्य विवरण । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 07/24/2018 - 11:38
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (जि.स.स. काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिंग, नुवाकोट, मकवानपुर, चितवन) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 07/24/2018 - 10:54
आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/23/2018 - 13:25
संगठन संरचना र दरबन्दी सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 07/23/2018 - 10:39
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा- प्रदेश तहका निकायहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै | आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/19/2018 - 16:00
आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/17/2018 - 17:42
आ.व. २०७५/७६ को कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 07/17/2018 - 17:39
जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धमा - जिसस सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/16/2018 - 20:39
संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क राज्य अन्तर्गतको Rochester सिटी सँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना सम्बन्धमा । विकास सहायता समन्वय शाखा अन्य 07/15/2018 - 15:58
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ताकेता (जि.स.स., स्थानीय तहहरु सबै ) । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/11/2018 - 10:47
सूचना । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 07/10/2018 - 13:46
प्रेस विज्ञप्ति - सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ( २०७५/०३/२५) । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 07/10/2018 - 10:35
३७ औँ वरिष्ठ कार्यकारी विकास कार्यक्रम (SEDP) सम्वन्धी सूचना । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा अन्य 07/09/2018 - 16:56
रा. प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि सेवाकालीन तालिम सम्वन्धी सूचना । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सेवाकालीन तालिम 07/09/2018 - 16:55
कर्मचारी छात्रवृत्ति सम्बन्धी - ३१४अाै‌‌ बैठक । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 07/09/2018 - 10:33
प्रेस विज्ञप्ति - स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सम्पर्क विवरण सम्बन्धी पुस्तिका । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 07/08/2018 - 15:50
विवरण पठाउने सम्बन्धमा । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/05/2018 - 17:02
बेरुजु फ़र्छयौट तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पेश्की फ़र्छयौट बारे । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/04/2018 - 11:34
उजुरी \ गुनासो सम्बन्धमा । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/29/2018 - 14:11
नगर/ गाउँ सभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/29/2018 - 12:12
लिलाम विक्रि सम्बन्धी सूचना सम्बन्धमा । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/29/2018 - 11:24
मौजुदा सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/29/2018 - 11:02
सहभागिता सम्बन्धमा । (महा/उपमहा /नगरपालिकाहरु, गाउँपालिकाहरु, प्रदेश नं. २ सबै ) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 06/29/2018 - 10:58
नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम, तथा बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना तयारी सम्बन्धमा । (महाशाखा/शाखा सबै , स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग , केन्द्रीय पंजीकरण विभाग , आयोजना /प्रतिष्ठान कार्यक्रम सबै ) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/27/2018 - 15:24
प्रेस विज्ञप्ति - LGCDP १० औ राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको वैठक । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 06/26/2018 - 12:02
"विद्यार्थी भर्ना विशेष अभियान, २०७५" दोश्रो चरणको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/26/2018 - 11:27
आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्नु हुन- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । संघीय मामिला शाखा अन्य 06/26/2018 - 11:20
निकासा फुकुवा सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त- उल्लिखित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/25/2018 - 14:24
कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा- श्री नगरपालिका कार्यालय सबै (प्रदेश नं. ६ र ७) । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/21/2018 - 16:36
सुरक्षित आप्रवासन परियोजनामा साझेदारी र सहकार्य सम्बन्धमा- उल्लिखित गाउँपालिका/नगरपालिका/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (३९ जिल्ला) स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 06/21/2018 - 16:31
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ | मन्त्रालय कार्यविधि 06/21/2018 - 12:45
हरित शहरी योजना तथा विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया/छलफल कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु (बनेपा/सूर्यविनायक/कागेश्वरी मनहरा/गोदावरी नगरकार्यपालिकाको कार्यालयहरु । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/21/2018 - 11:24
विश्व योग दिवस जुन २१ (असार ७) मनाउने बारे- स्थानीय तह सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 06/21/2018 - 11:19
आ.व. २०७५/७६ मा स्थानीय सरकारले लिन सक्ने ऋणको सीमा सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 06/19/2018 - 16:03
विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, पुल्चोक/केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग, बबरमहल/निजामती किताबखाना, ललितपुर/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहानगर/गाउँपालिका सबै । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/19/2018 - 13:31
सम्पति विवरण दर्ता सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/निजामती कर्मचारी अस्पताल/नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान/जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिका सबै । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/19/2018 - 13:28
लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/19/2018 - 13:23
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५)- केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग । सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा कार्यविधि 06/19/2018 - 12:32
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै) । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 06/19/2018 - 12:05
हरित शहरी योजना तथा विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया/छलफल सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिका/नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/18/2018 - 15:34
आ.व. २०७५/७६ को बार्षिक बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 06/17/2018 - 15:19
कर्मचारी छात्रवृत्ति सम्बन्धी - ३१३ अाै‌‌ बैठक । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 06/17/2018 - 10:38
सशर्त अनुदान रकम फिर्ता सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा अन्य 06/15/2018 - 14:03
IEE कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै , जि.स.स. को कार्यालय सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/14/2018 - 12:55
प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।२।३०) । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 06/13/2018 - 17:14
स्थानीय तहको आ.व. ०७५/७६ को बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै) । आर्थिक प्रशासन शाखा अन्य 06/11/2018 - 15:52
स्थानीय तहको आ.व. ०७४/७५ को संशोधित बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै) । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/11/2018 - 15:51
परिपत्र- सबै स्थानीय तहहरु । विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/10/2018 - 17:11
बेरुजु फर्छयौट बारे । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/10/2018 - 16:50
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा एवं बजेटको स्रोत व्यवस्थापन । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा एवं बजेटको स्रोत व्यवस्थापन । (महा/उपमहा /नगरपालिका एवं गाउँपालिका सबै ) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/10/2018 - 13:37
जानकारी सम्बन्धमा (महाशाखा/शाखा सबै) । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/08/2018 - 15:12
निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (जि.स. स. जुम्ला, तातोपानी,हिमा ,सिंजा ,पातारासी ,कन्कासुन्दारी, तिला गाउँपालिकाको कार्यालय जुम्ला )। स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/08/2018 - 15:10
योजना तथा वजेट सम्बन्धी प्रस्तुती सामाग्री स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा योजना तथा वजेट सम्बन्धी 06/08/2018 - 14:30
तालिम/क्षमता विकास सम्बन्धी श्रोत व्यक्तिहरुको सूची स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा क्षमता विकास सामाग्री 06/08/2018 - 13:56
सामाजिक समावेशीकरण तथा बहुसरोकारका विषयमा अनुशिक्षण सहयोगी पुस्तिका । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा सामाजिक समावेशीकरण तथा बहुसरोकारका सम्बन्धी 06/08/2018 - 13:46
एकिकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी क्षमता विकास सामाग्री स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा एकिकृत सम्पत्ति कर 06/08/2018 - 13:44
खरिद व्यवस्थापन तथ सार्वजनिक वित्त सम्बन्धी स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा खरिद व्यवस्थापन तथ सार्वजनिक वित्त सम्बन्धी 06/08/2018 - 13:39
न्यायिक समिति सम्बन्धी थप श्रोत सामाग्री स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा न्यायिक समिति सम्बन्धी 06/08/2018 - 13:37
न्यायिक समिति सम्बन्धी स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा न्यायिक समिति सम्बन्धी 06/08/2018 - 13:18
स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी 06/08/2018 - 13:14
निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/जि.स.स. सबै )। स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/08/2018 - 11:58
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:12
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (नमुना), २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:11
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:10
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:10
गाउँ/नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:09
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:09
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ (नमूना) । मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:07
स्थानीय राजपत्रको नमूना मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:06
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (नमूना कानून) । मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:05
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन । मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:05
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ (नमूना कानुन) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:04
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन (नमुना) । मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:01
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका (नमुना) । मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:59
शिक्षा नियमावली, २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:57
गाउँ/नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:56
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:55
गाउँ/नगर/जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:55
महानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:54
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:52
गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:50
स्थानीय सरकारको क्षमता विकासका क्षेत्र/विषय पहिचान सर्वेक्षण फारम भर्ने बारे - महा/उप-महा/नगरपालिका/गाउँपालिका/जिल्ला समन्वय समिति (सबै) । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 06/07/2018 - 16:00
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 10:47
हरित शहरी योजना तथा विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया/छलफल सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिका/नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/06/2018 - 15:58
जिन्सी सामानको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- उल्लिखित समिति/आयोग/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/इकाई । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/06/2018 - 15:56
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ । स्थानीय तह समन्वय शाखा मार्गदर्शन 06/05/2018 - 15:53
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा मार्गदर्शन 06/05/2018 - 15:52
वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान/कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान/निजामती कर्मचारी अस्पताल/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/गाउँपालिका कार्यालय सबै वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/04/2018 - 15:49
प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।२।२१) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 06/04/2018 - 15:47
परिपत्र सम्बन्धमा- पत्रमा उल्लिखित महा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/03/2018 - 15:44
३१२ अाै‌‌ बैठक । मन्त्रालय निजामती कर्मचारी छात्रवृति 06/02/2018 - 11:52
३११अाै‌‌ बैठक । मन्त्रालय निजामती कर्मचारी छात्रवृति 06/02/2018 - 11:51
मन्त्रालयबाट प्रकाशित विज्ञ व्यक्तिहरुको सेवा सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 05/29/2018 - 15:41
आवश्यक सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/28/2018 - 15:38
३१० अाै‌‌ बैठक मन्त्रालय निजामती कर्मचारी छात्रवृति 05/28/2018 - 11:38
गणतन्त्र दिवस सम्बन्धी परिपत्र- विभागहरु सबै/महा/नगरपालिका (काठमाडौं उपत्यकाभित्रका) सबै/महाशाखा (मन्त्रालय) सबै। आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 05/27/2018 - 15:35
स्थानीय तहको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा- गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/27/2018 - 15:33
स्थानीय तह सहकारी ऐन मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:57
उपमहानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:54
नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:53
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:52
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:51
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ (नमुना) मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:49
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४ (नमुना) । मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:48
प्रेस विज्ञप्ति (माननीय मन्त्रीज्यूको वहाली) । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 05/24/2018 - 16:20
प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।२।२२) । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 05/24/2018 - 15:54
लेखा परीक्षण व्यहोराको फर्छ्यौट एवं कार्यान्वयन बारे- विभाग/आयोग/समिति/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/24/2018 - 15:43
सहभागिता सम्बन्धमा | (स्थानीय तहहरु- गाउँ/नगरपालिका, रुपन्देही) । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 05/24/2018 - 14:13
तालिम कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति (सबै) । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 05/24/2018 - 10:59
गणतन्त्र दिवसको तयारी सम्बन्धमा - काठमाण्डौ/ललितपुर महानपा, भक्तपुर/मध्यपुरठमी/किर्तीपुर नपा, जिसस काठमाण्डौ/भक्तपुर/ललितपुर स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/23/2018 - 14:12
कार्यक्रमा सहभागिता सम्बन्धमा - श्री मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपअध्यक्ष/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु । सूचना तथा प्रविधि शाखा अन्य 05/23/2018 - 14:11
प्रशासन पत्रिका १३० औं अंकको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । मन्त्रालय अन्य 05/22/2018 - 14:10
विज्ञ श्रोत व्यक्तिहरुको छनौट सूची प्रकाशित सम्बन्धमा । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/21/2018 - 14:09
कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा- श्री नगर प्रमुखज्युहरु, उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै, प्रदेश नं. ४ र ५ । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 05/21/2018 - 14:08
सहभागिता सम्बन्धमा- नगर कार्यपालिकाको कार्यालय/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (रोल्पा, रुकुम पूर्वी, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख) स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/20/2018 - 14:06
कार्यक्रम स्थल सम्बन्धमा -प्रमुख/उप-प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु (कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं ७ अन्तर्गतका स्थानीय तहहरु सबै) | सूचना तथा प्रविधि शाखा अन्य 05/18/2018 - 14:05
गोष्ठीमा सहभागीता सम्बन्धमा (प्रमुख/उप-प्रमुख/जि.स.अधिकारीहरु- कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं ७ अन्तर्गतका जि.स.स.हरु सबै) | सूचना तथा प्रविधि शाखा अन्य 05/18/2018 - 14:04
सहभागिता सम्बन्धमा- नगर कार्यपालिकाको कार्यालय/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (रोल्पा, रुकुम पूर्वी, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख) । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/18/2018 - 14:02
परिपत्र सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/17/2018 - 14:01
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, पुल्चोक/केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग, बबरमहल/निजामती किताबखाना, ललितपुर आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/17/2018 - 13:57
आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन- नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालय/कोहलपुर नगरपालिकाको कार्यालय/खजुरा/जानकी/बैजनाथ गाउँपालिकाको कार्यालय स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/16/2018 - 13:56
स्थानीय तहका बेरुजु फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण सम्बन्धमा | (महा/उपमहा/नगरपालिका / गाउँपालिका सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/11/2018 - 13:55
कार्यालयमा आबद्धताका लागि समन्वय र सहजीकरण सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै। स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/11/2018 - 13:54
३०९अाै‌‌ बैठक मन्त्रालय निजामती कर्मचारी छात्रवृति 05/10/2018 - 11:37
३०८ अाै‌‌ बैठक । मन्त्रालय निजामती कर्मचारी छात्रवृति 05/10/2018 - 11:35
पाठ्यपुस्तकको रकम निकासा तथा बितरण अनुगमन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 05/09/2018 - 13:53
आवश्यक समन्वय गरिदिनु हुन- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/08/2018 - 13:51
गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा- श्रीमान प्रमुख/उपप्रमुख/जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यूहरु (प्रदेश नं.५ अन्तर्गतका जिल्ला समन्वय समितिहरु) । सूचना तथा प्रविधि शाखा अन्य 05/07/2018 - 13:49
प्रचार प्रसार गरिएको सम्बन्धमा- सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि । संघीय मामिला शाखा अन्य 05/07/2018 - 13:47
प्रचार प्रसार गरिएको सम्बन्धमा- सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि । सूचना तथा प्रविधि शाखा अन्य 05/07/2018 - 13:46
१०० दिनको प्रगति उपलब्ध गराइदिने बारे- शाखाहरु सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम सबै/विभाग सबै/निजामती किताबखाना, हरिहरभवन/ने.प्र.प्र.प्रतिष्ठान, जावलाखेल/कर्मचारी प्र.प्रतिष्ठान, बागडोल/निजामती कर्मचारी अस्पताल, मिनभवन योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/07/2018 - 13:46
राजस्व सुधार योजना तर्जुमा कार्यशाला सम्बन्धमा - उल्लेखित स्थानीय तह । स्रोत परिचालन समन्वय शाखा अन्य 05/02/2018 - 13:44
स्थानीय तहको संशोधित बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/27/2018 - 13:41
बजेट तर्जुमा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा-रौतहट जिल्लाका नगरपालिका प्रमुखज्यू सबै/गाउँपालिका अध्यक्षज्यू सबै/गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू सबै/गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयका लेखा प्रमुखज्यू सबै स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 04/26/2018 - 13:40
प्रेस विज्ञप्ति - दोश्रो चौमासिक वैठक (२०७५-१-१२) । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 04/25/2018 - 13:38
न्यायिक समिति कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम- सिन्धुली जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिका (सबै) । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 04/24/2018 - 13:37
न्यायिक समिति कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम- मोरङ जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिका (सबै) । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 04/24/2018 - 13:34
न्यायिक समिति कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम- रौतहट जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिका (सबै) स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 04/24/2018 - 13:30
आ.व. २०७४।७५ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा - (विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु/शाखाहरु)सबै/निजामती किताबखाना/निजामती कर्मचारी अस्पताल योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 04/23/2018 - 13:29
हाजिर हुन जाने बारे- श्री सबै कर्मचारीहरु (यस मन्त्रालयको निर्णयानुसार पदस्थापन भई कामकाज गर्न खटाइएका सबै) स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा अन्य 04/23/2018 - 13:27
विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग/ आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 04/23/2018 - 13:26
आ.व. २०७४/७५ को बजेट सिलिङ्ग सम्बन्धमा- आयोजना/समिति/ प्रतिष्ठान/कार्यक्रम सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 04/23/2018 - 13:25
सहभागिता सम्बन्धमा- श्री महानगरपालिका/ नगरपालिका (काठमाडौं उपत्यकाका सबै) स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा अन्य 04/22/2018 - 13:23
बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको खर्चको विवरण (Statement of Expenditure) पेश गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै) । आर्थिक प्रशासन शाखा अन्य 04/20/2018 - 12:48
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (महिला, वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 17:56
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (श्री कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 17:55
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (तथ्यांक विभाग) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 17:54
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 17:10
स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड, २०७४ । मन्त्रालय मापदण्ड 04/16/2018 - 17:00
स्थानीय तहमा कामकाज गर्न निवेदन दिने बारेको सूचना । मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 16:59
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु संचालन गर्ने सम्बन्धमा- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/जि.स.स. सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै । संघीय मामिला शाखा अन्य 04/16/2018 - 15:58
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 12:44
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 12:43
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 12:41
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 12:40
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (वन तथा वातावरण मन्त्रालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 12:39
मनसुन पूर्वतयारी सम्बन्धमा- स्थानीय तह (सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/16/2018 - 11:38
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/15/2018 - 11:34

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः
०१-४२००२८५

सूचना अधिकारी

उपसचिव
फोन नंः
०१-४२००३०६

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००३०६

 फ्याक्स: (+९७७) - 

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९