जन्म प्रतिवेदन प्रणाली (Birth Reporting System) सम्बन्धमा- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय\बोधार्थ: केन्द्रीय पंजीकरण विभाग/सदरमुकाम रहेका गाउँपालिका/नगरपालिका।

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः
०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उपसचिव
फोन नंः
०१-४२००३०६

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००३०६

 फ्याक्स: (+९७७) - 

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९