आ.व. ०७४/७५ को मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकको तस्विरहरु ।