पत्र Website मा राखिदिने सम्बन्धमा - श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकर्तज्यूहरु ( सबै महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिकाकाे कार्यालयहरु ।)

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः
०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उपसचिव
फोन नंः
०१-४२००३०६

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००३०६

 फ्याक्स: (+९७७) - 

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९