सहजिकरण गरिदिने सम्बन्धमा -श्री जि‍.स.स सबै /श्री स्थानीय तहहरु सबै।