छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. कोभिड १९ महामारीको समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रले अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्ड पालनाको अनुगमन सूचकहरु (चेक लिष्ट) (श्री स्थानीय तह सबै) Covid-19 सुचना अन्य निकाय २०७७-४-३०
 
२. विवरण सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) Covid-19 सुचना वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-३-१९
 
३. कोरोना भाईरस (COVID-19) महामारीको अबधिमा आश्रयस्थल सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना सङ्घीय मामिला महाशाखा २०७७-३-१४
 
४. Crisis Management Information System (CMIS) अध्यावधिक सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतज्यू गाउँपालिका / नगरपालिका सबै) Covid-19 सुचना वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-३-९
 
५. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका / नगरपालिका सबै) Covid-19 सुचना सङ्घीय मामिला महाशाखा २०७७-३-७
 
६. क्वारेन्टिन तथा होल्डिङ्ग सेन्टर स्थापना तथा व्यवस्थापन र मर्मत सुधार लगायतका कार्यका लागि निकासा दिन निर्धारित रकम (श्री सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना अन्य निकाय २०७७-३-२
 
७. विशेष व्यवस्था सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना सङ्घीय मामिला महाशाखा २०७७-२-३०
 
८. कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिको सन्दर्भमा गाउँपालिका/नगरपालिकाको तात्कालिक आवश्यकता पहिचान तथा कोभिड-१९ संवेदनशील योजना तर्जुमा ढाँचा (नमुना) Covid-19 सुचना वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-२-२१
 
९. नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका/नगरपालिका सबै) Covid-19 सुचना वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-२-२१
 
१०. कोभिड १९ को बिश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७ Covid-19 सुचना सङ्घीय मामिला महाशाखा २०७७-२-१८
 
११. हटलाईन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सुचना । Covid-19 सुचना मन्त्रालय २०७७-२-९
 
१२. COVID-19 सँग सम्बन्धित अन्तरिम निर्देशिकाहरु सम्बन्धमा । (गाउपालिका सबै, नगरपालिका सबै) Covid-19 सुचना स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-१-३१
 
१३. कोभिड १९ सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै, श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै) Covid-19 सुचना स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-१-२६
 
१४. COVID-19 को कारण प्रभावितहरुलाई प्रदान गरिने राहत, कर छुट तथा सुविधाहरु स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा । Covid-19 सुचना मन्त्रालय २०७७-१-२२
 
१५. मार्गदर्शन पठाईएको सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-१-१७
 
Showing 1 to 15 of 30 records