साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिको सन्दर्भमा गाउँपालिका/नगरपालिकाको तात्कालिक आवश्यकता पहिचान तथा कोभिड-१९ संवेदनशील योजना तर्जुमा ढाँचा (नमुना) Covid-19 सुचना वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-२-२१
 
२. कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका/नगरपालिका सबै) Covid-19 सुचना वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-२-२१
 
३. कोभिड १९ को बिश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७ Covid-19 सुचना संघीय मामिला महाशाखा २०७७-२-१८
 
४. हटलाईन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सुचना । Covid-19 सुचना मन्त्रालय २०७७-२-९
 
५. COVID-19 सँग सम्बन्धित अन्तरिम निर्देशिकाहरु सम्बन्धमा । (गाउपालिका सबै, नगरपालिका सबै) Covid-19 सुचना स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-१-३१
 
६. कोभिड १९ सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै, श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै) Covid-19 सुचना स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-१-२६
 
७. COVID-19 को कारण प्रभावितहरुलाई प्रदान गरिने राहत, कर छुट तथा सुविधाहरु स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा । Covid-19 सुचना मन्त्रालय २०७७-१-२२
 
८. मार्गदर्शन पठाईएको सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-१-१७
 
९. CRISIS Reporting Management Information System (CMIS) प्रयोग सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना विकास सहायता समन्वय शाखा २०७७-१-१७
 
१०. मार्गदर्शन पठाइएको सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) Covid-19 सुचना सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-१-१७
 
११. सूचना सम्बन्धमा । (सम्पर्क नम्बर सच्याईएको) Covid-19 सुचना मन्त्रालय २०७७-१-८
 
१२. नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-३०
 
१३. स्थानीय तहमा कोरोना (COVID-19)रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोष सञ्चालन व्यवस्था सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-२७
 
१४. COVID-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु स्थानीयतह सबै) Covid-19 सुचना स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-२५
 
१५. COVID-19 को रोकथाम तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, सबै स्थानीय तहहरु) Covid-19 सुचना वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-१२-२३
 
Showing 1 to 15 of 23 records