साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१६. CRISIS Reporting Management Information System (CMIS) प्रयोग सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना विकास सहायता समन्वय शाखा २०७७-१-१७
 
१७. मार्गदर्शन पठाइएको सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) Covid-19 सुचना सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-१-१७
 
१८. सूचना सम्बन्धमा । (सम्पर्क नम्बर सच्याईएको) Covid-19 सुचना मन्त्रालय २०७७-१-८
 
१९. नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-३०
 
२०. स्थानीय तहमा कोरोना (COVID-19)रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोष सञ्चालन व्यवस्था सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-२७
 
२१. COVID-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु स्थानीयतह सबै) Covid-19 सुचना स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-२५
 
२२. COVID-19 को रोकथाम तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, सबै स्थानीय तहहरु) Covid-19 सुचना वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-१२-२३
 
२३. स्थानीय तहको सहजीकरणको लागि बागमती प्रदेशको फोकल पर्सन तोकिएको बारे । Covid-19 सुचना स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-२३
 
२४. COVID-19 सम्बन्धी बिषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६।१२।१६ को निर्णय। Covid-19 सुचना सङ्घीय मामिला महाशाखा २०७६-१२-२१
 
२५. राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-१२-२१
 
२६. नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-१८
 
२७. कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी क्वारेन्टाईन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ । (स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-१३
 
२८. COVID-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा उच्च सतर्कता अपनाई आवश्यक तयारी गर्ने । (गााउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु सबै) Covid-19 सुचना सङ्घीय मामिला महाशाखा २०७६-१२-१२
 
२९. COVID-19 सम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशाकिय अधिकृत, स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-१२-९
 
३०. कोरोनाभाईरस (COVID-19) सम्बन्धी पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-९
 
Showing 16 to 30 of 30 records