छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ इलाम ईलाम नगरपालिका, इलाम २०७९/०८० नभएको
२. प्रदेश नं. १ इलाम देउमाई नगरपालिका, इलाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३. प्रदेश नं. १ इलाम माई नगरपालिका, इलाम २०७९/०८० नभएको
४. प्रदेश नं. १ इलाम सुर्योदय नगरपालिका, इलाम २०७९/०८० नभएको
५. प्रदेश नं. १ इलाम चुलाचुली गाउँपालिका, इलाम २०७९/०८० नभएको
६. प्रदेश नं. १ इलाम फाकफोकथुम गाउँपालिका, इलाम २०७९/०८० नभएको
७. प्रदेश नं. १ इलाम माईजोगमाई गाउँपालिका, इलाम २०७९/०८० नभएको
८. प्रदेश नं. १ इलाम माङसेबुङ गाउँपालिका, इलाम २०७९/०८० नभएको
९. प्रदेश नं. १ इलाम रोङ गाउँपालिका, इलाम २०७९/०८० नभएको
१०. प्रदेश नं. १ इलाम सन्दकपुर गाउँपालिका, इलाम २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.22 seconds to render