छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: १०

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ सुनसरी इटहरी उप-महानगरपालिका, सुनसरी २०७९/०८० नभएको
२. प्रदेश नं. १ सुनसरी धरान उप-महानगरपालिका, सुनसरी २०७९/०८० नभएको
३. प्रदेश नं. १ सुनसरी इनरुवा नगरपालिका, सुनसरी २०७९/०८० नभएको
४. प्रदेश नं. १ सुनसरी दुहवी नगरपालिका, सुनसरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५. प्रदेश नं. १ सुनसरी बराहक्षेत्र नगरपालिका, सुनसरी २०७९/०८० नभएको
६. प्रदेश नं. १ सुनसरी रामधुनी नगरपालिका, सुनसरी २०७९/०८० नभएको
७. प्रदेश नं. १ सुनसरी कोशी गाउँपालिका, सुनसरी २०७९/०८० नभएको
८. प्रदेश नं. १ सुनसरी गढी गाउँपालिका, सुनसरी २०७९/०८० नभएको
९. प्रदेश नं. १ सुनसरी देवानगञ्ज गाउँपालिका, सुनसरी २०७९/०८० नभएको
१०. प्रदेश नं. १ सुनसरी बर्जु गाउँपालिका, सुनसरी २०७९/०८० नभएको
११. प्रदेश नं. १ सुनसरी भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका, सुनसरी २०७९/०८० नभएको
१२. प्रदेश नं. १ सुनसरी हरिनगर गाउँपालिका, सुनसरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार ३ गते शुक्रबार २०७९-३-३
Showing 1 to 12 of 12 entries | Takes 0.24 seconds to render