साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १२   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ सुनसरी इटहरी उप-महानगरपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
२. प्रदेश नं. १ सुनसरी धरान उप-महानगरपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२६
३. प्रदेश नं. १ सुनसरी इनरुवा नगरपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण १० गते आइतबार २०७८-४-२५
४. प्रदेश नं. १ सुनसरी दुहवी नगरपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१४
५. प्रदेश नं. १ सुनसरी बराहक्षेत्र नगरपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. प्रदेश नं. १ सुनसरी रामधुनी नगरपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१३
७. प्रदेश नं. १ सुनसरी कोशी गाउँपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
८. प्रदेश नं. १ सुनसरी गढी गाउँपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९. प्रदेश नं. १ सुनसरी देवानगञ्ज गाउँपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०. प्रदेश नं. १ सुनसरी बर्जु गाउँपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
११. प्रदेश नं. १ सुनसरी भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१२. प्रदेश नं. १ सुनसरी हरिनगर गाउँपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 12 of 12 entries | Takes 0.19 seconds to render