साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१२६. प्रदेश नं. १ उदयपुर उदयपुरगढी गाउँपालिका, उदयपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१२७. प्रदेश नं. १ उदयपुर ताप्ली गाउँपालिका, उदयपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२७
१२८. प्रदेश नं. १ उदयपुर रौतामाई गाउँपालिका, उदयपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१२९. प्रदेश नं. १ उदयपुर लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, उदयपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
१३०. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१९
१३१. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा खिजीदेम्वा गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१३२. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा चम्पादेवी गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७८/७९ भएको २०७८ असार २३ गते बुधबार २०७८-३-२३
१३३. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा चिशंखुगढी गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१६
१३४. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा मानेभञ्याङ गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१३५. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा मोलुङ गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१३६. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा लिखु गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१८
१३७. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा सुनकोशी गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 126 to 137 of 137 entries | Takes 0.2 seconds to render