छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. बागमती प्रदेश रामेछाप मन्थली नगरपालिका, रामेछाप २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२. बागमती प्रदेश रामेछाप रामेछाप नगरपालिका, रामेछाप २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
३. बागमती प्रदेश रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपालिका, रामेछाप २०७९/०८० नभएको
४. बागमती प्रदेश रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिका, रामेछाप २०७९/०८० नभएको
५. बागमती प्रदेश रामेछाप गोकुलगङ्गा गाउँपालिका, रामेछाप २०७९/०८० नभएको
६. बागमती प्रदेश रामेछाप दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका, रामेछाप २०७९/०८० नभएको
७. बागमती प्रदेश रामेछाप लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप २०७९/०८० नभएको
८. बागमती प्रदेश रामेछाप सुनापति गाउँपालिका, रामेछाप २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 0.24 seconds to render