छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. बागमती प्रदेश रसुवा उत्तरगया गाउँपालिका, रसुवा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२०
२. बागमती प्रदेश रसुवा कालिका गाउँपालिका, रसुवा २०७९/०८० नभएको
३. बागमती प्रदेश रसुवा गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका, रसुवा २०७९/०८० नभएको
४. बागमती प्रदेश रसुवा नौकुण्ड गाउँपालिका, रसुवा २०७९/०८० नभएको
५. बागमती प्रदेश रसुवा आमाछोदिङमो गाउँपालिका, रसुवा २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 5 of 5 entries | Takes 0.22 seconds to render