छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: १३

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७९/०८० नभएको
२. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक नमोबुद्ध नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७९/०८० नभएको
३. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक पनौती नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७९/०८० नभएको
४. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक पांचखाल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७९/०८० नभएको
५. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक बनेपा नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७९/०८० नभएको
६. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक मण्डनदेउपुर नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७९/०८० नभएको
७. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७९/०८० नभएको
८. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक चौंरीदेउराली गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७९/०८० नभएको
९. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक तेमाल गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७९/०८० नभएको
१०. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक बेथानचोक गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७९/०८० नभएको
११. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक भुम्लु गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७९/०८० नभएको
१२. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक महाभारत गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७९/०८० नभएको
१३. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक रोशी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 13 of 13 entries | Takes 0.23 seconds to render