साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ११   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-७
३. गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ११ गते शुक्रबार २०७८-३-११
४. गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ११ गते शुक्रबार २०७८-३-११
५. गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
६. गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाउँपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८. गण्डकी प्रदेश स्याङजा कालीगण्डकी गाउँपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९. गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाउँपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०. गण्डकी प्रदेश स्याङजा बिरुवा गाउँपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
११. गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाउँपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१५
Showing 1 to 11 of 11 entries | Takes 0.19 seconds to render