छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: १०

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका, स्याङजा २०७९/०८० नभएको
२. गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका, स्याङजा २०७९/०८० नभएको
३. गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका, स्याङजा २०७९/०८० नभएको
४. गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका, स्याङजा २०७९/०८० नभएको
५. गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका, स्याङजा २०७९/०८० नभएको
६. गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, स्याङजा २०७९/०८० नभएको
७. गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाउँपालिका, स्याङजा २०७९/०८० नभएको
८. गण्डकी प्रदेश स्याङजा कालीगण्डकी गाउँपालिका, स्याङजा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२१
९. गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाउँपालिका, स्याङजा २०७९/०८० नभएको
१०. गण्डकी प्रदेश स्याङजा बिरुवा गाउँपालिका, स्याङजा २०७९/०८० नभएको
११. गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाउँपालिका, स्याङजा २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 11 of 11 entries | Takes 0.22 seconds to render