साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा रोल्पा नगरपालिका, रोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका, रोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा थवाङ गाउँपालिका, रोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१८
४. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा परिवर्तन गाउँपालिका, रोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा माडी गाउँपालिका, रोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२०
६. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा रुन्टीगढी गाउँपालिका, रोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
७. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा लुङग्री गाउँपालिका, रोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१५
८. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा गंगादेव गाउँपालिका, रोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा सुनछहरी गाउँपालिका, रोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा सुनिल स्मृति गाउँपालिका, रोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.19 seconds to render