छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. कर्णाली प्रदेश डोल्पा ठूलीभेरी नगरपालिका, डोल्पा २०७९/०८० नभएको
२. कर्णाली प्रदेश डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, डोल्पा २०७९/०८० नभएको
३. कर्णाली प्रदेश डोल्पा काईके गाउँपालिका, डोल्पा २०७९/०८० नभएको
४. कर्णाली प्रदेश डोल्पा छार्का ताङसोङ गाउँपालिका, डोल्पा २०७९/०८० नभएको
५. कर्णाली प्रदेश डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिका, डोल्पा २०७९/०८० नभएको
६. कर्णाली प्रदेश डोल्पा डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, डोल्पा २०७९/०८० नभएको
७. कर्णाली प्रदेश डोल्पा मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा २०७९/०८० नभएको
८. कर्णाली प्रदेश डोल्पा शे फोक्सुन्डो गाउँपालिका, डोल्पा २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 0.22 seconds to render