साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
७६. कर्णाली प्रदेश दैलेख नौमुले गाउँपालिका, दैलेख २०७८/७९ भएको २०७८ असार ३० गते बुधबार २०७८-३-३०
७७. कर्णाली प्रदेश दैलेख भगवतीमाई गाउँपालिका, दैलेख २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७८. कर्णाली प्रदेश दैलेख भैरवी गाउँपालिका, दैलेख २०७८/७९ भएको २०७८ असार २३ गते बुधबार २०७८-३-३१
७९. कर्णाली प्रदेश दैलेख महाबु गाउँपालिका, दैलेख २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 76 to 79 of 79 entries | Takes 0.2 seconds to render