साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम कमलबजार नगरपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम पंचदेवल विनायक नगरपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम मंगलसेन नगरपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम साँफेवगर नगरपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम चौरपाटी गाउँपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम ढकारी गाउँपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-४-१०
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम तुर्माखाँद गाउँपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१५
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७८-३-१८
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम मेल्लेख गाउँपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
१०. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम रामारोशन गाउँपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२२
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.19 seconds to render