साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

बिशेष संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गहरुलाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने समबन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६ चैत्र २१ गते शुक्रबार १८:१०:४९ बजे

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पत्र संख्या ०७६/०७७ चलानी नं. १०९ मिति २०७६।१२।२१ को पत्र यसै साथ संलग्न छ । पत्रमा उल्लेखित व्यहोरा बमोजिम गर्न गराउनुहुन अनुरोध छ ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन