हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका, स्याङजा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२२
२. गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका, स्याङजा २०७९/८० भएको २०७९ असार ८ गते बुधबार २०७९-३-८
३. गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका, स्याङजा २०७९/८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
४. गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका, स्याङजा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५. गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका, स्याङजा २०७९/८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
६. गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, स्याङजा २०७९/८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
७. गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाउँपालिका, स्याङजा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
८. गण्डकी प्रदेश स्याङजा कालीगण्डकी गाउँपालिका, स्याङजा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२१
९. गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाउँपालिका, स्याङजा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३२
१०. गण्डकी प्रदेश स्याङजा बिरुवा गाउँपालिका, स्याङजा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
११. गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाउँपालिका, स्याङजा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२१
१२. गण्डकी प्रदेश तनहुँ भानु नगरपालिका, तनहुँ २०७९/८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-३१
१३. गण्डकी प्रदेश तनहुँ भिमाद नगरपालिका, तनहुँ २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१६
१४. गण्डकी प्रदेश तनहुँ व्यास नगरपालिका, तनहुँ २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२४
१५. गण्डकी प्रदेश तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिका, तनहुँ २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१४
१६. गण्डकी प्रदेश तनहुँ आँबुखैरेनी गाउँपालिका, तनहुँ २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२४
१७. गण्डकी प्रदेश तनहुँ ऋषिङ्ग गाउँपालिका, तनहुँ २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१८. गण्डकी प्रदेश तनहुँ घिरिङ गाउँपालिका, तनहुँ २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१९. गण्डकी प्रदेश तनहुँ देवघाट गाउँपालिका, तनहुँ २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२५
२०. गण्डकी प्रदेश तनहुँ म्याग्दे गाउँपालिका, तनहुँ २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२१. गण्डकी प्रदेश तनहुँ बन्दिपुर गाउँपालिका, तनहुँ २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२४
२२. गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका, गोरखा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३०
२३. गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका, गोरखा २०७९/८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
२४. गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाउँपालिका, गोरखा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२५. गण्डकी प्रदेश गोरखा आरूघाट गाउँपालिका, गोरखा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
Showing 1 to 25 of 85 entries | Takes 0.12 seconds to render