साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी शिखर नगरपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी आदर्श गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी के.आई.सिंह गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी जोरायल गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी बडीकेदार गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी सायल गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 0.2 seconds to render