साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ परिपत्र/निर्देशन

बेरुजु फर्छयौट कार्ययोजना मार्गदर्शन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै)

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८ भाद्र ८ गते मंगलबार १३:३७:२९ बजे

बेरुजु फर्छयौट कार्ययोजना मार्गदर्शन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन