छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका शाखा अधिकृतहरुको पदस्थापना पत्र डाउनलोड

पदस्थापना पत्र डाउनलोड गर्न लोकसेवा आयोगको अनलाईन आवेदन प्रणालीमा अभिलेख भए बमोजिमका विवरणहरु भर्नुहोस् ।

लोकसेवा आयोगको सिफारिस योग्यताक्रम नंम्बर अनुसारको आफ्नो नाम रोज्नुहोस।
लोकसेवा आयोगको अनलाईन आवेदन प्रणालीमा अध्यावधिक गर्नुभएको मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् ।

नोट: आवेदन दिदा वा पत्र डाउनलोड गर्दा कुनै समस्या भएमा संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखामा (०१-४२००४३२) सम्पर्क राख्‍नहुन अनुरोध छ ।