छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ बढुवा सुचना

सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम श्रेणी, नेपाल इन्जनियरिङ सेवा, बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्य क्षमताका आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ( बढुवा सुचना नं. ४५-२०७७/७८, निर्णय मिति:२०७७-१२-४ )

बढुवा शाखा २०७७ चैत्र ६ गते शुक्रबार

बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्य क्षमताका आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली

Your Device Cannot read PDF. Click to View

Download Attached File:


थप बढुवा सुचना