छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ बढुवा सुचना

बरिष्ठ समाजशास्त्री, रा.प. द्धितीय श्रेणी, नेपाल विविध सेवा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेद्धवारहरको योग्यताक्रम नामावली ( बढुवा सुचना नं. ३२-२०७७/७८, निर्णय मिति:२०७७-१२-५ )

बढुवा शाखा २०७७ चैत्र ६ गते शुक्रबार

जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेद्धवारहरको योग्यताक्रम नामावली

Your Device Cannot read PDF. Click to View

Download Attached File:


थप बढुवा सुचना