साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ बढुवा सुचना

जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ।

बढुवा शाखा २०७८ श्रावण ८ गते शुक्रबार

जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

Download Attached File:


थप बढुवा सुचना