छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ बढुवा सुचना

उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय श्रेणी, नेपाल वन सेवा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेद्धवारहरको योग्यताक्रम नामावली ( बढुवा सुचना नं. ६५१-२०७७/७८, निर्णय मिति:२०७८-५-२० )

बढुवा शाखा २०७८ भाद्र २४ गते बिहीबार

जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेद्धवारहरको योग्यताक्रम नामावली

Your Device Cannot read PDF. Click to View

Download Attached File:


थप बढुवा सुचना