छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ बढुवा सुचना

उप-सचिव (रा.प. द्धितीय) श्रेणी, नेपाल कृषि सेवा, बढुवाका संभाव्य उम्मेद्धवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली । ( बढुवा सुचना नं. ६५३-२०७७/७८, निर्णय मिति:२०७८-६-१८ )

बढुवा शाखा २०७८ आश्विन २० गते बुधबार

बढुवाका संभाव्य उम्मेद्धवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

Download Attached File:


थप बढुवा सुचना