छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ बढुवा सुचना

रा.प.प्रथम श्रेणी, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, रा.प.प्रथम कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ( बढुवा सुचना नं. ५१-२०७६/७७, निर्णय मिति:२०७६/९/३ )

बढुवा शाखा २०७६ पौष २७ गते आइतबार

रा.प.प्रथम कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम

Your Device Cannot read PDF. Click to View

Download Attached File:


थप बढुवा सुचना