छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्धारा ( बढुवा सुचना नं. ७०-०७९/८० र ७१-०७९/८०, निर्णय मिति:२०७९-१०-१० )

बढुवा शाखा २०७९ माघ ११ गते बुधबार

कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्धारा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

Download Attached File:


थप बढुवा सुचना