छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ बढुवा सुचना

रा.प.प्रथम श्रेणी, नेपाल कृषि सेवा, राजपत्रांकित प्रथम बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम ( बढुवा सुचना नं. ५६-२०७६/७७, निर्णय मिति:२०७६/९/८ )

बढुवा शाखा २०७६ पौष २७ गते आइतबार

राजपत्रांकित प्रथम बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम

Your Device Cannot read PDF. Click to View

Download Attached File:


थप बढुवा सुचना