छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको पत्र डाउनलोड

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा अभिलेख भए बमोजिमका विवरणहरु भर्नुहोस् ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा उल्लेख गरिएको मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् ।

नोट: पत्र डाउनलोड गर्दा कुनै समस्या भएमा वा पत्रमा त्रुटि भएमा स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखामा (०१-४२००२९९) सम्पर्क राख्‍नहुन अनुरोध छ ।