हाईलाईट:
/ सरुवा तथा पदस्थापना

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति 2079/11/11 को निर्णयानुसार पदस्थापन, सरुवा तथा कामकाजमा खटाईएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७९ फाल्गुण १४ गते आइतबार २०:३८:०८ बजे

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति 2079/11/11 को निर्णयानुसार पदस्थापन, सरुवा तथा कामकाजमा खटाईएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति 2079/11/11 को निर्णयानुसार पदस्थापन, सरुवा तथा कामकाजमा खटाईएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण २०७९ फाल्गुण १४ गते आइतबार

थप सरुवा तथा पदस्थापना