हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१. फोहरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रीय निति २०७९ सम्बन्धमा । नीति वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९-०३-०५
 
२. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (गाउँपालिका / नगरपालिका सबै) नीति विकास सहायता समन्वय शाखा २०७७-०६-२१
 
३. राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम रणनीति २०७६ सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) नीति स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-११
 
जम्मा मध्ये देखि सम्मका अभिलेखहरु