छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. फोहरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रीय निति २०७९ सम्बन्धमा । नीति वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९-३-५
 
२. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (गाउँपालिका / नगरपालिका सबै) नीति विकास सहायता समन्वय शाखा २०७७-६-२१
 
३. राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम रणनीति २०७६ सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) नीति स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-११
 
Showing 1 to 3 of 3 records