साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. प्रशासन पत्रिका १३३ औं अङ्क प्रकाशन प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७८-३-३१
 
२. बिपद् व्यवस्थापन तथा जलबायु परिवर्तन अनुकूलन सिकाई केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) दिग्दर्शन २०७८ सम्बन्धमा । प्रकाशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-१६
 
३. संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दशवर्षे रणनीतिक योजना । प्रकाशन योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा २०७८-१-३
 
४. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय पुस्तिका प्रकाशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-९-२०
 
५. स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता सचेतना स्रोत पुस्तिका प्रकाशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-६-२०
 
६. स्थानीय तहहरुबाट जारी भएका कानुनहरुको तुलनात्मक अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धमा । प्रकाशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-५-३०
 
७. आ.ब. २०७७।७८ मा सङ्घ, प्रदेश एवं स्थानीय तहबाट संचालन हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम (सशर्त अनुदान समेत) प्रकाशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-४-३२
 
८. प्रशासन पत्रिका अंक १३२ प्रकाशन प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७७-४-३०
 
९. उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन २०७६ । प्रकाशन प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७७-४-१५
 
१०. नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षमताको लेखाजोखा । प्रकाशन अन्य निकाय २०७७-१-२४
 
११. स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धमा बारम्बार सोधिने प्रश्न (FAQ) को संगालो । प्रकाशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-४-२०
 
१२. अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना संरचना समितिको प्रतिवेदन २०७४ प्रकाशन मन्त्रालय २०७५-४-१८
 
१३. शासकीय खबरपत्र प्रकाशन मन्त्रालय २०७५-४-१८
 
१४. स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धमा बारम्बार सोधिने प्रश्न (FAQ) को संगालो । प्रकाशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-४-१७
 
Showing 1 to 14 of 14 records