साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: २७     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह: ७२६

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: २७     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह: ७२६

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
प्रदेश जम्मा स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह बजेट पेश नभएका स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह% बजेट पेश नभएका स्थानीय तह% बिस्तृतमा
प्रदेश नं. १ १३७ १३४ २.२% ९७.८%
प्रदेश नं. २ १३६ १३३ २.२% ९७.८%
बागमती प्रदेश ११९ ११८ ०.८% ९९.२%
गण्डकी प्रदेश ८५ ७७ ९.४% ९०.६%
लुम्बिनी प्रदेश १०९ १०४ ४.६% ९५.४%
कर्णाली प्रदेश ७९ ७६ ३.८% ९६.२%
सुदूरपश्चिम प्रदेश ८८ ८४ ४.५% ९५.५%
जम्मा ७५३ २७ ७२६ ३.५९% ९६.४१%
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 0.18 seconds to render