साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: ७०९     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह: ४४

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: ७०९     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह: ४४

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
प्रदेश जम्मा स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह बजेट पेश नभएका स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह% बजेट पेश नभएका स्थानीय तह% बिस्तृतमा
प्रदेश नं. १ १३७ १३४ ९७.८% २.२%
प्रदेश नं. २ १३६ १०२ ३४ ७५% २५%
बागमती प्रदेश ११९ ११४ ९५.८% ४.२%
गण्डकी प्रदेश ८५ ८५ १००% ०%
लुम्बिनी प्रदेश १०९ १०९ १००% ०%
कर्णाली प्रदेश ७९ ७७ ९७.५% २.५%
सुदूरपश्चिम प्रदेश ८८ ८८ १००% ०%
जम्मा ७५३ ७०९ ४४ ९४.१६% ५.८४%
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 0.2 seconds to render