हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट अपडेट

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: ५६१     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह: १९२

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: ५६१     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह: १९२

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
प्रदेश जम्मा स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह बजेट पेश नभएका स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह% बजेट पेश नभएका स्थानीय तह% बिस्तृतमा
कोशी प्रदेश १३७ १०६ ३१ ७७.४% २२.६%
मधेश प्रदेश १३६ ७७ ५९ ५६.६% ४३.४%
बागमती प्रदेश ११९ ९१ २८ ७६.५% २३.५%
गण्डकी प्रदेश ८५ ६६ १९ ७७.६% २२.४%
लुम्बिनी प्रदेश १०९ ८२ २७ ७५.२% २४.८%
कर्णाली प्रदेश ७९ ६९ १० ८७.३% १२.७%
सुदूरपश्चिम प्रदेश ८८ ७० १८ ७९.५% २०.५%
जम्मा ७५३ ५६१ १९२ ७४.५% २५.५%
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 0.15 seconds to render