हाईलाईट:
/ महाशाखा / शाखाहरुको सम्पर्क

महाशाखा / शाखाहरुको सम्पर्क

अध्यावधिक मिति २०८० जेठ ७ गते आइतबार

महाशाखा / शाखाहरुको सम्पर्क

क्रस शाखाको नाम शाखाको फोन नम्बर ईमेल ठेगाना
१. मन्त्रालय 4200000 info@mofaga.gov.np
२. सचिवज्यूको सचिवालय 4200307 secretary@mofaga.gov.np
३. संघीय मामिला महाशाखा 4200317 federal.affairs.division@mofaga.gov.np
४. कर्मचारी प्रशासन महाशाखा 4200316 emp.admin.division@mofaga.gov.np
५. योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा 4200527 planning.division@mofaga.gov.np
६. स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा 4200429 local.capacity.division@mofaga.gov.np
७. प्रशासन सुधार, जनशक्ति, योजना तथा विकास महाशाखा 4200302 admin.reform.division@mofaga.gov.np
८. संगठन विकास महाशाखा 4200336 org.dev.division@mofaga.gov.np
९. संघीय मामिला शाखा 4200482 federal.affairs.section@mofaga.gov.np
१०. स्थानीय तह समन्वय शाखा 4200511 local.level.coordination@mofaga.gov.np
११. सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा 4200332 gesi.section@mofaga.gov.np
१२. संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा federal.emp.admin@mofaga.gov.np
१३. स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा 4200299 local.emp.admin@mofaga.gov.np
१४. आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा 4200286 internal.mgmt@mofaga.gov.np
१५. बढुवा शाखा 4200281 promotion.section@mofaga.gov.np
१६. कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 4200297 legal.section@mofaga.gov.np
१७. आर्थिक प्रशासन शाखा 4200287 account.section@mofaga.gov.np
१८. योजना तथा अनुगमन शाखा 4200323 planning.section@mofaga.gov.np
१९. विकास सहायता समन्वय शाखा 4200414 dccs@mofaga.gov.np
२०. वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा 4200482 env.disaster.mgmt.section@mofaga.gov.np
२१. स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा 4200304 local.capacity.section@mofaga.gov.np
२२. श्रोत परिचालन समन्वय शाखा 4200315 rmc.section@mofaga.gov.np
२३. सूचना तथा प्रविधि शाखा 4200298, 4200306 it.section@mofaga.gov.np
२४. जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा 4200274 hrd.section@mofaga.gov.np
२५. प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा 4200208 admin.reform.section@mofaga.gov.np
२६. कर्मचारी कल्याण शाखा 4200511
emp.welfare.section@mofaga.gov.np
२७. संगठन विकास शाखा 4200432 org.dev.section@mofaga.gov.np
२८. पुस्तकालय - library.section@mofaga.gov.np
२९. मुल दर्ता चलानी 4200368, 4200318, 4200291 -

मन्त्रालयका सुचनाहरु