हाईलाईट:
/ नमुना कानुन

बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ (नमूना)

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८ चैत्र ६ गते आइतबार १६:२२:५९ बजे

बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ (नमूना)  । नमुनाकानूनको Word Copy डाउनलोड गर्न तलको Word Icon मा Click गर्न हुन अनुरोध छ ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ (नमूना) २०७८ चैत्र ६ गते आइतबार
२. बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ (नमूना) २०७८ चैत्र ६ गते आइतबार

थप नमुना कानुन