छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७७ नियम स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-७-३
 
२. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ नियम वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-३-३
 
३. निजामती सेवा नियमावली २०५० नियम मन्त्रालय २०७६-१०-२७
 
Showing 1 to 3 of 3 records