हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१. पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० पठाईएकाे । कार्यविधि स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०२-०३
 
२. नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० कार्यविधि श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०८०-०८-२०
 
३. निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) कार्यविधि कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-१२-१५
 
४. प्रशासकीय भवन कार्यविधि २०७९-८० कार्यविधि अन्य निकाय २०७९-१२-०१
 
५. प्रतिभा डवली कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ कार्यविधि कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-११-०४
 
६. निजामती कर्मचारीको सामुहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ कार्यविधि कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-०६-०२
 
७. बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि पठाईएको सम्बन्धमा । कार्यविधि स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-०३-०८
 
८. कार्यविधि पठाईएको सम्बन्धमा । कार्यविधि स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-१२-२८
 
९. उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि पठाईएको सम्बन्धमा । कार्यविधि योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-१०-१७
 
१०. गाउँ / नगर वस्तुस्थिति विवरण तयारी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-०८-२२
 
११. स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ पठाईएको सम्बन्धमा । (श्री सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) कार्यविधि योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-०७-१५
 
१२. प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सम्बन्धित सबै) कार्यविधि योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा २०७७-०९-२२
 
१३. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ कार्यविधि स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७७-०८-०९
 
१४. लागत साझेदारीमा आधारित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ पठाईएको सम्बन्धमा । कार्यविधि अन्य निकाय २०७७-०६-११
 
१५. औद्योगिक ग्राम स्थापना सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) कार्यविधि स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-०५-२८
 
जम्मा ३२ मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु