हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
१. २०८१-३-७ ०८१/८२ उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ ,इरिगेशन ५२८-०८०/८१
२. २०८१-३-६ ०८१/८२ उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ ,इरिगेशन ५२७-०८०/८१
३. २०८०-१२-२१ ०८०/८१ नायब सुब्बा वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सा.प्र. र लेखा २९४-२०८०/८१ र ३०४-२०८०/८१
४. २०८०-१२-२० ०८०/८१ नायब सुब्बा वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा लेखा २१३-२०८०/८१
५. २०८०-१२-२० ०८०/८१ नायब सुब्बा वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सा.प्र. २०३-२०८०/८१
६. २०८०-१२-१७ ०८०/८१ शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन , लेखा र राजस्व १६३-२०८०/८१,१६४-२०८०/८१ र १६५-२०८०/८१
७. २०८०-१२-१६ ०८०/८१ शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल विविध सेवा - १५३-२०८०/८१ र १५४-२०८०/८१
८. २०८०-१२-१५ ०८०/८१ शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल विविध सेवा - १५२-२०८०/८१
९. २०८०-१२-१५ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व ७८-२०८०/८१
१०. २०८०-१२-१४ ०८०/८१ शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ ,जनरल १३३-२०८०/८१
११. २०८०-१२-१४ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व १६-२०८०/८१
१२. २०८०-१२-१३ ०८०/८१ शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा तथ्याङ्क १३२-२०८०/८१
१३. २०८०-१२-१३ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व ३४८-२०८०/८१
१४. २०८०-१२-१२ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व ३४७-२०८०/८१
१५. २०८०-११-१८ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन ९९-२०८०/८१
Showing 1 to 15 of 359 records | Takes 0.12 seconds to load