हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
१. २०८०-८-२२ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा र नेपाल कृषि सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग,बाली संरक्षण,हाईड्रोपावर ८-२०८०/८१ र ९-२०८०/८१
२. २०८०-८-२१ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,हाइवे र स्यानिटरी ५-०८०/८१ र ६-०८०/८१
३. २०८०-८-२० ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल/जनरल ३-०८०/८१ र४-०८०/८१
४. २०८०-८-१९ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा - २-०८०/८१
५. २०८०-२-८ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल परराष्ट्र सेवा - ५०३-०७९/८०
६. २०८०-२-७ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल परराष्ट्र सेवा - ५०२-०७९/८०
७. २०८०-१-१२ ०७९/८० नायब सुब्बा वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सा.प्र. र लेखा १८५-०७९/८०,२८०-०७९/८० र २८८-०७९/८०
८. २०७९-१२-१७ ०७९/८० शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र नेपाल विविध सेवा(कम्प्युटर ईन्जिनियर) तथ्याङ्क १०९-०७९/८० र १३३-०७९/८०
९. २०७९-१२-१८ ०७९/८० शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन , लेखा र राजस्व १४३-२०७९/८०,१४४-२०७९/८० र १४५-२०७९/८०
१०. २०७९-११-२९ ०७९/८० शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ ,जनरल ११०-०७९/८०
११. २०७९-११-२५ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल विविध सेवा (बरिष्ठ समाजशास्त्री) विविध ८९-०७९/८०
१२. २०७९-११-२३ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा माटो विज्ञान ८३-०७९/८०
१३. २०७९-११-१० ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा भेटेरिनरी ८४-०७९/८०
१४. २०७९-१०-१७ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन,पुरातत्व र पुरातत्व ९०-०७९/८० र ९१-०७९/८०
१५. २०७९-१०-१६ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री,स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन र ने.पा.एण्ड वा.ला. ८६-०७९/८०,८७-०७९/८० र ८८-०७९/८०
Showing 1 to 15 of 309 records | Takes 0.53 seconds to load