हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
६१. २०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क ७९-२०७८/०७९
६२. २०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल लेखापरीक्षण लेखापरीक्षण ७८-२०७८/०७९
६३. २०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सर्भे १२३/२०७८-०७९
६४. २०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) शिक्षा शिक्षा प्रशासन ४७/२०७८-०७९
६५. २०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) विविध सूचना प्रविधि निर्देशक ४६/२०७८-०७९
६६. २०७८-१०-२४ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) वन ने.पा. वा.ला. ४५/२०७८-०७९
६७. २०७८-१०-२३ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग ४०/२०७८-०७९
६८. २०७८-१०-२२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग मेकानिकल/जनरल मेकानिकल ३७/२०७८-०७९
६९. २०७८-१०-२२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइड्रोलोजी ३६/२०७८-०७९
७०. २०७८-१०-२२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइड्रोपावर ३५/२०७८-०७९
७१. २०७८-१०-२१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ इरिगेशन ३४/२०७८-०७९
७२. २०७८-१०-२१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ३३/२०७८-०७९
७३. २०७८-१०-२१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/स्यानिटरी ३२/२०७८-०७९
७४. २०७८-१०-२६ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क २९
७५. २०७८-१०-२७ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन राजस्व ७७-२०७८/०७९
Showing 61 to 75 of 305 records | Takes 0.42 seconds to load