/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
६१. २०७९-९-३० ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,सर्भे र केमेष्ट्री,जियोलोजी २२-०७९/८०,२३-०७९/८० र २४-०७९/८०
६२. २०७९-९-२९ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,स्यानिटरी र इरिगेशन २०-०७९/८० र २१-०७९/८०
६३. २०७९-९-२८ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा तथ्याङ्क,सिभिल इन्जिनियरिङ्ग ,हाइवे १८-०७९/८० र १९-०७९/८०
६४. २०७९-९-२७ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - १७-०७९/८०
६५. २०७९-९-२६ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन र लेखा १४-०७९/८० र १५-०७९/८०
६६. २०७९-९-१६ ०७९/८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा,नेपाल वन सेवा र नेपाल शिक्षा सेवा जियोलोजी,जनरल जियोलोजी,जनरल फरेष्ट्री र शिक्षा प्रशासन ४३-०७९/८०,४४-०७९/८० र ४५-०७९/८०
६७. २०७९-९-१५ ०७९/८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा स्यानिटरी र इरिगेशन ४०-०७९/८० र ४१-०७९/८०
६८. २०७९-९-१४ ०७९/८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरिक्षण सेवा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ ,हाइवे ३७-०७९/८० र ३९-०७९/८०
६९. २०७९-९-१३ ०७९/८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल प्रशासन सेवा - ३५-०७९/८० र ३६-०७९/८०
७०. २०७९-९-११ ०७९/८० सह सचिव वा सो सरह नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह र फरेष्ट रिसर्च समूह १०-०७९/८०, ११-०७९/८०
७१. २०७९-९-१० ०७९/८० सह सचिव वा सो सरह नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा र नेपाल कृषि सेवा मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग समूह / नि.उ.स उप समूह, जियोलोजी समूह /हाईड्रोजीयोलोजी उपसमूह ,नेपाल कृषि सेवा /भेटेरिनरी समूह ७-०७९/८०, ८-०७९/८०, ९-०७९/८०
७२. २०७९-९-९ ०७९/८० सह सचिव वा सो सरह नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग समूह / हाईवे उपसमूह, सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी उपसमूह, सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग समूह/ इरिगेसन उपसमूह ४-०७९/८०, ५-०७९/८०, ६-०७९/८०
७३. २०७९-९-८ ०७९/८० सह सचिव नेपाल परराष्ट्र सेवा / नेपाल प्रशासन सेवा /नेपाल लेखा परीक्षण सेवा - १-०७९/८०, २-०७९/८०, ३-०७९/८०
७४. २०७९-३-६ ०७८/७९ नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन ३१८/२०७८-०७९
७५. २०७९-३-६ ०७८/७९ नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन २०७/२०७८-०७९
Showing 61 to 75 of 342 records | Takes 0.82 seconds to load