हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल विविध सेवा (सूचना प्रबिधि निर्देशक), कार्यक्षमताको आधारमा ( बढुवा सुचना नं. ९७-२०८०/८१, निर्णय मिति:२०८०-११-१७ )

बढुवा शाखा २०८० फाल्गुण १८ गते शुक्रबार

कार्यक्षमताको आधारमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यक्षमताको आधारमा २०८० फाल्गुण १८ गते शुक्रबार

थप बढुवा सुचना