हाईलाईट:
/ नमुना कानुन

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा दिग्दर्शन , २०७८ (नमूना सहित) सम्बन्धमा ।

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८ मंसिर १४ गते मंगलबार ११:१८:४४ बजे

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा दिग्दर्शन , २०७८ (नमूना सहित) सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा दिग्दर्शन , २०७८ (नमूना सहित) सम्बन्धमा । २०७८ मंसिर १४ गते मंगलबार

थप नमुना कानुन