साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (कर्णाली प्रदेशका सबै) । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-४-८
 
२. एकिकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन समब्न्धमा ।(स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-४-८
 
३. प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-३-३१
 
४. प्रशासन पत्रिका १३३ औं अङ्क प्रकाशन प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७८-३-३१
 
५. वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप, २०७८ कार्यान्वयनको लागि पठाइएको । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-३१
 
६. स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी नमुना कार्यविधि सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै) नमुना कानुन सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-३-३१
 
७. Government Enterprise Architecture कार्यान्वयन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७८-३-३०
 
८. वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोग सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-३-३०
 
९. प्रेस विज्ञप्ती प्रेस विज्ञप्ति स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-२८
 
१०. बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ पठाईएको । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-२८
 
११. स्थानीय तहको बजेट प्रविष्ट कार्यमा सहजीकरण गर्ने बारे । (श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-२८
 
१२. आ.ब. २०७७/७८ को सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका) सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-२८
 
१३. खर्च नभएको रकम सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका / नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-३-२८
 
१४. सम्मानित अदालतबाट विभिन्न मितिमा जारी भएका आदेशहरूको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धी विवरण सूचना/समाचार कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा २०७८-३-२७
 
१५. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-२५
 
Showing 1 to 15 of 2155 records