साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. बैदेशिक अध्ययन (JDS) मा मनोनयन गरिएको । निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-६-२०
 
२. माग आकृति फाराम पठाउने सम्बन्धमा । (सबै मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / निकाय ) सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-६-१८
 
३. मिति २०७८/०६/१३ गते सरुवा भएका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्धितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण । सूचना/समाचार सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-६-१४
 
४. जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विकास सम्बन्धमा । (जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७८-६-१२
 
५. लेखापरीक्षण एवं सम्परीक्षण गराउने बारे । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-६-११
 
६. प्रेस विज्ञप्ती प्रेस विज्ञप्ति कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७८-६-१०
 
७. काज फिर्ता गरिएको सूचना । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-६-१०
 
८. MOFCOM 2021 छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-६-७
 
९. MOFCOM/CHINA (2021) छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा (सबै निकाय) । निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-६-७
 
१०. सरुवा/काज सम्बन्धी कार्य स्थगन गरिएको सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७८-६-१
 
११. महालेखापरिक्षकको ५८ औ बार्षिक प्रतिवेदनको जवाफ सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-६-१
 
१२. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-५-३०
 
१३. सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीस्तरको मिति २०७८।०५।२९ को निर्णयानुसार कामकाजमा खटाईएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-५-२९
 
१४. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७८-५-२७
 
१५. बैदेशिक अनलाईन छात्रबृत्तिका लागि आवेदन आव्हान । निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-५-२५
 
Showing 1 to 15 of 2210 records