छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. सूचना प्रकाशन गरिदिने सम्बन्धमा । (गोरखापत्र संस्थान धर्मपथ काठमाण्डौ) सूचना/समाचार बढुवा शाखा २०७९-६-१३
 
२. परिपत्र सम्बन्धमा । (जिसस सबै / स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-६-११
 
३. परिपत्र सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-६-११
 
४. बेरुजु फर्छयौट मार्गदर्शन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) सूचना/समाचार आर्थिक प्रशासन शाखा २०७९-६-९
 
५. नबिन सोच बिचार संकलनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७९-६-९
 
६. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-६-९
 
७. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हाजिरी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-६-७
 
८. बैदेशिक अध्ययन (JDS 2023) मा मनोनयन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-६-६
 
९. २०७९/२०८० को निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरुको सूची बमोजिमको नामावली । सूचना/समाचार कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-६-२
 
१०. व्यक्तिगत / सामुहिक दूर्घटना बीमालेख । सूचना/समाचार कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-६-२
 
११. निजामती कर्मचारीको सामुहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ कार्यविधि कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-६-२
 
१२. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७९-६-२
 
१३. लागत सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-५-३१
 
१४. अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको पत्र अपलोड गरिएको सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-५-२८
 
१५. वैदेशिक छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-५-२७
 
Showing 1 to 15 of 2476 records