छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. का.स.मू फाराम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / सचिवालय / आयोग / कार्यालय सबै) सूचना/समाचार बढुवा शाखा २०७९-१०-१७
 
२. झो.पु. मागको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-१०-१६
 
३. Australia Awards को Online Information Session सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-१०-१६
 
४. SEDP मा सहभागी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-१०-१६
 
५. अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-१०-१६
 
६. छात्रावृत्ति समितकोवैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय ) ३५८ ‍ औ बैठकको निर्णय सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-१०-१३
 
७. छात्रवृत्ति समितको ३५८ ‍ औ बैठकको निर्णय सम्बन्धी सूचना । निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-१०-१३
 
८. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-१०-१२
 
९. आयोजना / कार्यक्रम माग / प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-१०-११
 
१०. स्वत: प्रकाशन (२०७९ कार्तिक १ देखि २०७९ पौष मसान्त सम्म) सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७९-१०-१५
 
११. विवरण उपलब्ध गराउने ताकेता सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७९-१०-५
 
१२. हाजिर हुन जान पठाउने सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय / विभाग / कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-१०-३
 
१३. पदपूर्तिको माग गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-९-२६
 
१४. भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७९ मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९-९-२६
 
१५. अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिका लागि पुन: निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-९-२५
 
Showing 1 to 15 of 2536 records