साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिकको थप तलव भत्ता भुक्तानी सम्बन्धमा । (कार्यक्रम लागुभएका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-३-२५
 
२. लोक सेवा आयोगबाट सिफारिश भई आउनु भएका कर्मचारीहरुलाई कामकाज गर्न तोकिएको सूचना । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-३-२५
 
३. श्रेणी विहिन कर्मचारीको स्तरबृद्धि सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७७-३-२२
 
४. आवश्यक समन्वय सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-३-२१
 
५. बिवरण उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिने। (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-३-२१
 
६. यस मन्त्रालयको मिति २०७७।०३।१९ को निर्णय (मा. मन्त्रीस्तर) बमोजिम काज तथा कामकाज गर्न खटाईएका नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्राकित प्रथम श्रेणीका सहसचिवहरुको विवरण । परिपत्र/निर्देशन संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७७-३-२१
 
७. लोक सेवा आयोगबाट सिफारिश भई आउनु भएका कर्मचारीहरुलाई कामकाज गर्न तोकिएको सूचना । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-३-२०
 
८. अभिमुखीकरण तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-३-१९
 
९. विवरण सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) Covid-19 सुचना वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-३-१९
 
१०. गरिवी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-३-१८
 
११. सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७७-३-१८
 
१२. स्वदेशी कृषि उत्पादन उपभोग प्रवर्धन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-३-१७
 
१३. सलह कीराको व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-३-१७
 
१४. निर्णय पठाईएको सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-३-१४
 
१५. कोरोना भाईरस (COVID-19) महामारीको अबधिमा आश्रयस्थल सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना संघीय मामिला महाशाखा २०७७-३-१४
 
Showing 1 to 15 of 1647 records