साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. असल अभ्यास पठाउने सम्बन्धमा । (नगरपालिका सबै, गाउपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-१५
२. सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७६-११-१५
३. अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-११-१४
४. Sajhedari-Support to Federalism (STF) परियोजना सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७६-११-१४
५. राजश्व र व्ययको अनुमानित विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७६-११-१३
६. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-१३
७. सहभागी पठाईदिने बारे । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-१३
८. तालिममा मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । (भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश १ र प्रदेश २) / (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-११-११
९. घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड र कार्यविधि २०७६ सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) कार्यविधि स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-११
१०. राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम रणनीति २०७६ सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) नीति स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-११
११. बारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ (नमूना) सम्बन्धमा । (नगरपालिका सबै, गाउँपालिका सबै) कार्यविधि संघीय मामिला शाखा २०७६-११-११
१२. संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि २०७६ कार्यविधि संगठन विकास शाखा २०७६-११-११
१३. बिवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-११-११
१४. बिवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-११-८
१५. कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७६-११-८
Showing 1 to 15 of 1471 records