साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. परिपत्र सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-१०-९
 
२. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्यमा पृष्ठपोषण तथा सहजीकरण सम्बन्धमा।(श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-१०-७
 
३. नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुहरुको यात्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७८ बारे । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-१०-७
 
४. कोभिड-१९ सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट जारी आदेश पठाईएको । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-१०-७
 
५. स्थानीय तहको नमूना सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८ नमुना कानुन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७८-१०-५
 
६. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा।(स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-१०-४
 
७. विवरण तथा जानकारी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-१०-२
 
८. आयोजना / कार्य्रकम माग / प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-१०-२
 
९. भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७८ मनाउने सम्बन्धमा । (जिसस सबै / गापा नपा सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-९-२७
 
१०. राष्ट्रिय योजना आयोगको सूचना सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-९-२७
 
११. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-९-२७
 
१२. स्थानीय आवधिक योजना सुझाव समिति सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-९-२६
 
१३. कृषक सूचीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-९-२५
 
१४. योजना तर्जुमा दिग्दर्शन पठाईएको सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-९-२५
 
१५. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प.तृतीय श्रेणी ) सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-९-२१
 
Showing 1 to 15 of 2291 records