हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
७६. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-०८
 
७७. कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-०८
 
७८. समपुरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु, सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०८०-१०-०५
 
७९. SANPA को Webinar सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-१०-०३
 
८०. नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमको लागि छनौट भएका स्थानीय तहहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०८०-१०-०३
 
८१. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२९
 
८२. Australia Awards को Online Information session सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०९-२९
 
८३. आवश्यक विवरण उपलब्ध गराईदिनु हुन । (श्री नगरपालिका / गाँउपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२३
 
८४. जानकारी सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२३
 
८५. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री नगरपालिका / गाँउपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२३
 
८६. ९ औं राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२२
 
८७. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२२
 
८८. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह पत्रमा उल्लेखित) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२०
 
८९. परिपत्र सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-०९-१९
 
९०. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु पत्रमा उल्लेखित) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-१९
 
जम्मा २८५६ मध्ये ७६ देखि ९० सम्मका अभिलेखहरु