हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
७६. कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। सूचना/समाचार सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०४-११
 
७७. परिपत्र सम्बन्धमा । (संङ्घीय मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय सबै) । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-०४-११
 
७८. स्थानीय तहको बित्तीय स्थिति विश्लेषणका लागि विवरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै, जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०८०-०४-०८
 
७९. रिक्त पदको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०४-०८
 
८०. प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५५, अङ्क १, पूर्णाङ्क १३७, २०८० असार) प्रशासन पत्रिका प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०८०-०४-०५
 
८१. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बोलपत्र संसोधन सम्बन्धी सूचना । बोलपत्र आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-०४-०३
 
८२. समायोजन भएका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी समायोजन शाखा (क) २०८०-०४-०३
 
८३. संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धमा । (मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/निकाय सबै) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०८०-०४-०३
 
८४. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-०४-०२
 
८५. आ.व. २०७९/८० को सम्पति विवरण बुझाउने र केन्द्रलाई अनलाईन सफ्टवेर मार्फत जानकारी दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । (निजामती, स्थायी शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल बाहेकका पदाधिकारी / कर्मचारीहरु) सूचना/समाचार अन्य निकाय २०८०-०४-०२
 
८६. स्थानीय आर्थिक विकास (LED) मूल्याङ्कन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०८०-०४-०१
 
८७. सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।(जिल्ला समन्वय समिति सवै, श्री नगर/ गाउँपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०३-३१
 
८८. जानकारी सम्बन्धमा ।(स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०३-२८
 
८९. जानकारी सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु, सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०३-२८
 
९०. जानकारी एवंम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०३-२६
 
जम्मा २७४६ मध्ये ७६ देखि ९० सम्मका अभिलेखहरु